odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Přehled základních sociálněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany
Přehled základních sociálněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany

Vydává Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Zpracoval JUDr. Pavel Ptáčník
5. vydání aktualizované k 30. 6. 2001
Tento dokument již není platný.
Aktuální verze je k dispozici pro registrované uživatele v Knihovně digitálních dokumentů.

OBSAH

I. ÚVOD

II. ŽIVOTNÍ MINIMUM A SOCIÁLNÍ POTŘEBNOST
  1. Životní minimum
  2. Sociální potřebnost

III. MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
  1. Vydávání průkazů mimořádných výhod
  2. Uplatňování nároku
  3. Přehled diagnóz podmiňujících přiznání mimořádných výhod
  4. Přehled slev a předností pro držitele průkazů mimořádných výhod
    4.1. Mimořádné výhody I. stupně
    4.2. Mimořádné výhody II. stupně
    4.3. Mimořádné výhody III. stupně

IV. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ A DÁVEK PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY UPRAVENÝCH VYHLÁŠKOU Č. 182/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ
  1. Úloha obecních a okresních úřadů při poskytování dávek sociální péče
  2. Jednorázové peněžité a věcné dávky
  3. Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
  4. Příspěvek na úpravu bytu
  5. Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
  6. Příspěvek na provoz motorového vozidla
  7. Příspěvek na individuální dopravu
  8. Příspěvek na lázeňskou péči
  9. Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů
  10. Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice
  Opakující se peněžité dávky
  11. Příspěvek na zvýšené životní náklady
  12. Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
  13. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
  14. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
  15. Příspěvek na společné stravování

V. DALŠÍ STÁTNÍ DÁVKY POSKYTOVANÉ Z DŮVODU TĚŽKÉHO ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
1. Zvýšení důchodu pro bezmocnost
2. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

VI. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
1. Pečovatelská služba
2. Ústavní péče
  2.1. Ústavy pro mládež
  1.2. Ústavy pro dospělé
  1.3. Úhrada za pobyt a stravování v zařízeních sociální péče

VII. PŘEHLED DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
1. Systém státní sociální podpory
2. Vymezení základních pojmů
  2.1. Příjem rozhodný pro přiznání dávky
  2.2. Rozhodné období
  2.3. Rodina
  2.4. Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši
  2.5. Nepříznivý zdravotní stav, klasifikace postižení zraku
  2.6. Výdělečná činnost
  2.7. Nezaopatřené dítě
3. Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu
  3.1. Přídavek na dítě
  3.2. Sociální příplatek
  3.3. Příspěvek na bydlení
  3.4. Příspěvek na dopravu
4. Dávky státní sociální péče poskytované bez ohledu na výši příjmu
  4.1. Rodičovský příspěvek
  4.2. Zaopatřovací příspěvek
  4.3. Dávky pěstounské péče
     4.3.1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
     4.3.2. Odměna pěstouna
     4.3.3. Příspěvek při převzetí dítěte
     4.3.4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  4.4. Porodné
  4.5. Pohřebné
5. Nároky na dávky a jejich výplatu
  5.1. Náležitosti žádosti a řízení o dávku
  5.2. Přiznávání a výplata dávek
  5.3. Povinnosti příjemců dávek

VIII. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
1. Účast na důchodovém pojištění
2. Výklad některých pojmů obsažených v zákonu o důchodovém pojištění
  2.1. Výpočtový základ
  2.2. Osobní vyměřovací základ
  2.3. Roční vyměřovací základ
  2.4. Všeobecný vyměřovací základ
  2.5. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu
  2.6. Přepočítací koeficient
  2.7. Náhradní doba
  2.8. Vyloučená doba
  2.9. Rozhodné období
  2.10. Osoby blízké
  2.11. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
  2.12. Dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči
3. Jednotlivé druhy důchodů
  3.1. Starobní důchod
     3.1.1. Podmínky nároku
     3.1.2. Důchodový věk
     3.1.3. Výše starobního důchodu
     3.1.4. Omezení výplaty starobního důchodu
  3.2. Plný invalidní důchod
     3.2.1. Podmínky nároku
     3.2.2. Výše plného invalidního důchodu
     3.2.3. Plný invalidní důchod v mimořádných případech
  3.3. Částečný invalidní důchod
     3.2.1. Podmínky nároku
     3.2.2. Výše částečného invalidního důchodu
     3.2.3. Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
  3.4. Vdovský a vdovecký důchod
     3.2.1. Podmínky nároku
     3.2.2. Výše vdovského a vdoveckého důchodu
  3.5. Sirotčí důchod
     3.5.1. Podmínky nároku
     3.5.2. Výše sirotčího důchodu
4. Společná ustanovení o důchodech
  4.1. Nárok na důchod a jeho výplatu
  4.2. Valorizace důchodů

IX. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
1. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k osobám se zdravotním posižením
2. Vymezení pojmu občan se změněnou pracovní schopností
3. Pracovní rehabilitace
  3.1. Poradenská služba
  3.2. Příprava pro pracovní uplatnění
4. Hmotné zabezpečení občanů se změněnou pracovní schopností
5. Opatření k zajišťování pracovního začlenění zdravotně postižených
  5.1. Povinnost zaměstnávat zdravotně postižené
  5.2. Pozitivní stimulace zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
6. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
7. Pracovněprávní ochrana občanů se změněnou pracovní schopností

X. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ÚLEV A OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ PRO OBČANY S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
1. Daň z nemovitostí
  1.1. Daň z pozemků
  1.2. Daň ze staveb
2. Daň z příjmů
  2.1. Daň z příjmů fyzických osob
  2.2. Daň z příjmů právnických osob
3. Správní poplatky
4. Poplatek za užívání dálnic
5. Rozhlasové a televizní poplatky
6. Místní poplatky
  6.1. Úloha obcí při vybírání místních poplatků
  6.2. Poplatek ze psů
  6.3. Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
  6.4. Poplatek za užívání veřejného prostranství
  6.5. Poplatek ze vstupného
  6.6. Poplatek z ubytovací kapacity
  6.7. Poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
7. Vracení daně z přidané hodnoty zdravotně postiženým osobám při nákupu osobního automobilu

XI. SLEVY A VÝHODY NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ VE SPOJÍCH
1. Výhody při poskytování poštovních služeb
2. Slevy při provozování telefonních stanic

XII. ZVLÁŠTNÍ OZNAČNÍ VOZIDEL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

XIII. VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

XIV. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO TVORBU BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ
1. Ustanovení o bezbariérovosti upravená ve stavebním zákoně
2. Nejdůležitější ustanovení o bezbariérovosti upravená ve vyhlášce MH č. 174/1994 Sb.
3. Vymezení některých pojmů vztahujících se k bezbariérovosti z hlediska zrakového postižení

XV. NÁJEMNÍ VZTAHY UPRAVENÉ OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
1. Vznik nájmu bytu
2. Práva a povinnosti z nájmu bytu
3. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
4. Přechod nájmu bytu
5. Zánik nájmu bytu

SEZNAM PŘÍLOH UVEDENÝCH V TEXTU

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.