odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Bílé hole - Kategorizace a názvosloví bílých holí

Název hole se skládá postupně ze čtyř částí:

A. První část tvoří termín "Bílá hůl". Znamená to, že se upouští od termínu "slepecká" a to z těchto důvodů:

 1. Slova "bílá" a "slepecká" jsou v tomto významu vlastně synonyma, tzn. slovem "slepecká" se opakuje to, co se řeklo slovem "bílá" a název se zbytečně prodlužuje. Samozřejmě to neplatí absolutně, ne každá bílá hůl je určena pro slepce, ale může sloužit také slabozrakým. Tím spíše je ale vhodné použít univerzální slovo "bílá", které znamená "pro těžce zrakově postižené" a slovo "slepecká" vynechat, protože se nehodí vždy. To, které skupině těžce zrakově postižených je hůl určena, lze pak odvodit z další části názvu konkrétního typu hole.
 2. Ve světě je termín "Bílá hůl" (White cane, Weisser stock) naprosto běžný a zažitý a přívlastek "slepecká" se v názvu neobjevuje.
 3. V některých zemích, ale i u nás, není termín "slepec, slepý, slepecká" přijímán často kladně (hlavně samotnými nevidomými) a pro někoho může mít hanlivý nádech.

B. Druhá část názvu určuje hlavní funkci, kterou má hůl plnit.

Bílé hole mohou plnit v zásadě čtyři funkce:

 1. Funkci signalizační
  Signalizační funkcí se rozumí skutečnost, že bílá barva na holi upozorňuje kolemjdoucí a řidiče na osobu těžce zrakově postiženou a že je tedy nutné brát na tuto okolnost ohled a v případě potřeby poskytnout pomoc. Tuto funkci splňuje každá bílá hůl.
 2. Funkci ochrannou
  Hůl upozorní v dostatečném předstihu na překážku a tím chrání před případným střetem.
 3. Funkci orientační
  Hůl vyhledává body a znaky hmatového charakteru a tím napomáhá k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých osob.
 4. Funkci opěrnou
  Hůl jako prostředek opory pro starší a nemocné zrakově postižené osoby.

Je zřejmé, že každý typ bílé hole může plnohodnotně splňovat dvě až tři funkce.

Neexistuje "univerzální bílá hůl" a nelze tedy očekávat, že jeden typ hole bude splňovat všechny čtyři funkce.

Má-li totiž hůl plnit především funkci opory, nemůže zároveň sloužit (nebo jen velmi omezeně) k prostorové orientaci a ochraně před překážkami a naopak, je-li hůl svojí konstrukcí, tvarem rukojeti a délkou určena k prostorové orientaci, těžko může sloužit jako opora.

Z těchto důvodů se bílé hole rozdělují do tří skupin podle hlavní funkce, kterou plní:

 1. "Bílá hůl orientační"
  Hůl určená apriori k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomých osob. Co je pro tuto hůl charakteristické? Jednak délka. Volí se ke spodnímu konci stehna, event. do půlky hrudníku, event. do podpaží (to podle zvyklostí v té které zemi), jedná se tedy o dlouhou hůl, nejčastěji mezi 110 a 140cm. Její dolní konec je neustále ve styku se zemí (kyvadlová technika, kluzná technika), má tedy masivnější dolní koncovku s větším rádiusem, aby hůl nezadrhávala, a s dostatečnou zásobou materiálu na obroušení, event. rotační koncovku, má tvarovanou rukojeť umožňující odpovídající způsob držení.

  Plní funkci orientační, ochrannou a signalizační.

  Upouští se tedy od pro tento typ hole poměrně zavedeného termínu "dlouhá" a to s odůvodněním, že tento termín měl své opodstatnění v počátcích, kdy se tvořil systém výcviku prostorové orientace a bylo potřeba odlišit hůl vhodnou k tomuto použití. V dnešní době může být termín "dlouhá" spíše zavádějící a je tedy nahrazen termínem "orientační", ve kterém je hlavní funkce tohoto typu hole již obsažena.

 2. "Bílá hůl signalizační"
  Existuje reálná potřeba holí pro slabozraké do dopravy (přecházení vozovky), pro chůzi s průvodcem, pro chůzi s vodícím psem, do interiéru. Způsob použití hole v těchto všech různých situacích je podobný a tedy i požadavky na takovou hůl jsou obdobné. Jde vlastně o "nesenou" hůl, která plní hlavně funkci signalizační event. ochranou, jen občas se použije i k vyhledání orientačního bodu či linie, velmi omezeně tedy může plnit i funkci orientační.

  Dolní konec hole není v kontaktu se zemí (nebo jen zřídka), není tedy potřeba masivní koncovka, která zhoršuje vlastnosti hole (vyšší váha, posouvání těžiště). Způsob držení bývá odlišný od dlouhé hole, často se používá "tužkové" držení, často se hůl nedrží na horním konci, ale níž (diagonální technika), často je využívána pouze chvilkově, např. slabozrakými při přecházení vozovky. Proto i rukojeť může být úsporná a požadavek na maximální skladnost může mít také velký význam. Vhodné jsou kratší délky, většinou mezi 90 a 110cm. Jde tedy o hůl lehčí a subtilnější.

 3. 3."Bílá hůl opěrná"
  Hůl odpovídající svojí konstrukcí funkci, kterou má plnit, tj. funkci opěrnou, přičemž díky bílé barvě, kterou je opatřena, plní též funkci signalizační. Její délka se odvozuje od výšky resp. proporcí postavy a nejčastěji se pohybuje mezi 80 a 95cm.

C. Třetí část názvu popisuje konstrukční řešení těla hole.

Pro každý typ hole může existovat několik konstrukčních variant. Znát tyto varianty a orientovat se v nich je velmi důležité, protože vypovídají o důležitých vlastnostech hole, jako je skladnost a stavitelnost (schopnost nastavovat délku).

V zásadě existují 4 konstrukční varianty:

 1. "Bílá hůl neskládací" (1 dílná)
  Zpravidla nejlehčí a nejlevnější a pro vlastní chůzi i nejkomfortnější hůl. Její nevýhodou je, že je neskladná a nelze na ní nastavit délku.
  náčrt bílé neskládací hole
 2. "Bílá hůl skládací" (2 a více dílná)
  náčrt bílé hole skládací

  Nelze nastavit délku, ale lze ji složit úměrně k počtu dílů, ze kterých je sestavena (např. 5 dílná na 1/5).

  skládací hole orientační se volí zpravidla lichý počet dílů a to z hygienických důvodů, aby se spodní konec hole (často silně znečištěn) nesetkal po složení s rukojetí.

 3. 3."Bílá hůl teleskopická" (2 a více dílná)
  náčrt bílé hole teleskopické

  Typickou vlastností teleskopických holí bývá možnost nastavit libovolnou délku, skladnost pak souvisí s počtem dílů, z kterého je složena. Zpravidla bývá složena z méně dílů a bývá tedy i méně skladná než hůl skládací.

 4. "Bílá hůl kombinovaná" (3 a více dílná)
  náčrt bílé hole kombinované

  Rozumí se kombinace skládací a teleskopické hole, zpravidla několik dílů skládacích doplněných jedním teleskopickým dílem.

  Taková hůl bývá skladnější, než hůl čistě teleskopická, ale přitom si na rozdíl od hole čistě skládací uchovává možnost nastavit délku.

S výjimkou hole pevné, která samozřejmě může být pouze jednodílná, je spolu s konstrukčním řešením uveden i počet dílů, z kterého se hůl skládá, protože vypovídá o skladnosti hole.

D. Čtvrtá část názvu se nechává na zvážení výrobci a může obsahovat dvě nepovinné informace:

Příklady:

"Bílá hůl orientační teleskopická 3dílná"

Bílá hůl = hůl pro těžce zrakově postiženou osobu
orientační = určená k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomé osoby
teleskopická = lze nastavit libovolnou délku hole (od její maximální směrem dolů)
3 dílná = lze složit na 1/3 maximální délky

"Bílá hůl opěrná neskládací"

Bílá hůl = hůl pro těžce zrakově postiženou osobu
opěrná = určená pro oporu při chůzi pohybově postižené osoby
neskládací = je z jednoho dílu, nelze složit, nelze nastavit délku

"Bílá hůl signalizační skládací 4 dílná"

Bílá hůl = hůl pro těžce zrakově postiženou osobu
signalizační = určená pro označení a ochranu před překážkami (např. k vodícímu psu, při chůzi s průvodcem, v interiéru, pro slabozraké do dopravy)
skládací = nelze nastavit délku, ale lze ji složit
4 dílná = lze složit na 1/4

Příklad celého názvu včetně nepovinné části:

"Bílá hůl orientační skládací 5-dílná hliníková OS5"

Bílá hůl = hůl pro těžce zrakově postiženou osobu
orientační = určená k prostorové orientaci a samostatnému pohybu nevidomé osoby
skládací = lze složit, ale nelze nastavit délku
5-dílná = lze složit na 1/5
hliníková = zákl. materiálem hole je hliník (nepovinné)
OS5 = typové ozn. výrobce (nepovinné)

U holí pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením se pouze termín "Bílá" nahrazuje termínem "Červeno-bílá".

Na podobě tohoto názvosloví se dohodli zástupci všech organizací, které v rámci sociální rehabilitace těžce zrakově postižených zajišťují výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu.

V ČR jsou to především:
Tyfloservis, o.p.s.,
Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS,
SPC při speciálních školách pro zrakově postižené.

Svůj souhlas vyjádřily též:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR,
LORM - společnost pro hluchoslepé.

Diskuse se účastnili též zástupci ze Slovenska a za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjádřil svůj souhlas se závěrečnou zprávou předseda Únie Dr. Mamojka.

Jednotné názvosloví se tedy tvoří podle těchto zásad a podle následujícího diagramu:

diagram

Obsah  Další kapitola
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.