odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Informace ke změnám v sociální oblasti od 1.1.2012

Aktualizováno dne 21.11.2012

Seriál článků o legislativě upravující sociální zabezpečení po reformě 2012, ze sociálně právní poradny SONS

1. Sociální reforma 2012 (46kB)
2. Průkaz osoby se zdravotním postižením (37kB)
3. Příspěvek na zvláštní pomůcku (60kB)
4. Příspěvek na péči (62kB)
5. Karta sociálních systémů (41kB)
6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (59kB)
7. Karta sociálních systémů podruhé (39kB)
8. Zákon o zdravotních službách (44kB)
9. Zákon o zdravotních službách podruhé (49kB)
10. Zákon o státní sociální podpoře (43kB)
11. Zákon o státní sociální podpoře podruhé (57kB)
12. Systém pomoci v hmotné nouzi (56kB)

Archiv:

Informace o krocích SONS ČR k vypořádání připomínek k prováděcím vyhláškám právních předpisů v rámci probíhající sociální reformy - 18.11.2011 (doc; 38 kB)
Rekapitulace a zhodnocení prezidentem SONS dosavadního vývoje událostí okolo "sociální reformy 2011"
Připomínky SONS – sociální reforma 5. 4. 2011 (doc; 59 kB)
Informace prezidenta SONS k sociální reformě 5. 4. 2011 (doc; 24 kB)
Sociální reforma 2011 v zákonech (zip; 198 kB)
Výzva k účasti na protestní demonstraci před MPSV
Zpráva o jednáních SONS
Prohlášení SONS 9.3.2011

Rekapitulace a zhodnocení prezidentem SONS dosavadního vývoje událostí okolo "sociální reformy 2011"

Vzhledem k tomu, že se uzavřela určitá etapa schvalovacího procesu – MPSV postoupilo Reformu legislativní radě vlády -, je vhodná chvíle zhodnotit dosavadní vývoj událostí.

Republiková rada SONS na svém zasedání konaném v pátek 4. března uložila prezidentovi a příslušným orgánům zpracovat a v řádném termínu podat připomínky k výše uvedené „reformě“, dále pak připravit prohlášení SONS k nastálé situaci a v případě, že připomínky SONS nebudou v dostatečné míře akceptovány a mohlo by tedy dojít k ohrožení životních jistot lidí s těžkým zrakovým postižením, je prezident pověřen zorganizováním podpisové akce formou petice. Po vypořádání připomínek, které proběhlo ve čtvrtek 7. dubna, avízovalo MPSV, že je připraveno mnohé, dosud neakceptované zohlednit. Ovšem z „vypořádací tabulky“, kterou jsme obdrželi, vůbec nic podobného jasně nevyplynulo. Určité připomínky jsou formálně akceptovány, avšak vyjádření ministerstva je velmi obecné a málo konkrétní. Poté, co jsme obdrželi také paragrafové znění návrhu „reformy“ se zapracovanými připomínkami, nemůžeme být s jejím zněním spokojeni. Problémy, které nebyly řádně zohledněny, lze shrnout do čtyř bodů:

Posuzování 10 základních životních potřeb se nám jeví z hlediska osob s těžkým zrakovým postižením příliš obecné a velmi málo konkrétní. Je to však jedna z oblastí, v nichž MPSV nechce ustoupit ani o krok. Přestože první náměstek ministra práce při vypořádání připomínek přislíbil zachování výhod vyplývajících z držení průkazu ZTP a ZTP-P, v upraveném znění „reformy“ je pouze uvedena možnost slev na vstupném na kulturní a jiné podniky, slevy jízdného nejsou vůbec zmíněny. Naše zásadní připomínka požadovala zachování zákonné právní úpravy slev ve veřejné dopravě prostřednictvím průkazů ZTP a ZTP/P (doposud tento nárok stanoví v § 86 zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění, a vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění). Přestože MPSV nakonec průkazy zachovalo, slevy v dopravě však již nejsou v návrhu tohoto zákona zakotveny. Nadále mají být garantovány pouze v rámci cenových výměrů, které náleží do působnosti Ministerstva financí. Cenový výměr není projednáván v legislativním ani v nelegislativním procesu a je plně v kompetenci ministra financí. S takovýmto řešením nemůžeme v žádném případě souhlasit, neboť do budoucna nezakládá žádnou právní jistotu oprávněných osob na poskytování slev v dopravě. Jsme si vědomi toho, že náklady na cestovné – navíc při hrazení průvodce – by velký počet nevidomých prakticky upoutaly do místa bydliště a tím výrazně omezily jejich možnosti společenských kontaktů. Ubezpečuji Vás všechny, že učiníme maximum pro udržení současného stavu včetně zachování slev jízdného.

Možnost žádat o příspěvek na pořízení osobního automobilu je dána pouze žadatelům s tělesným nebo vážným mentálním postižením. Napříště by neměli mít možnost o příspěvek požádat rodiče nevidomých dětí.

Jsme přesvědčeni, že s ohledem na finanční zátěž pro státní rozpočet je zcela zanedbatelný objem prostředků, který je čerpán na příspěvky pro majitele vodicích psů (krmivo a nezbytná veterinární péče). Přesto MPSV nejeví zájem tuto položku do „reformy“ zahrnout. Doporučuje vyřešit problém čerpáním prostředků z příspěvku na mobilitu. Ten však je navržen ve výši 400 Kč na měsíc, což není zrovna mnoho a přihlédneme-li ke skutečnosti, že by mohly být zrušeny slevy v osobní dopravě, pak je to kompenzace téměř směšná.

Abychom neviděli toliko negativa, „Sociální reforma 2011“ obsahuje také určité klady. Předně: Procesem posouzení zdravotního stavu by měl každý zdravotně postižený projít pouze jednou a trvale by jej měl mít zaznamenán v tzv. sociální kartě. Při jakékoli další žádosti by se vycházelo z tohoto záznamu. Příznivý je také výčet kompenzačních pomůcek, na které lze obdržet příspěvek. Všechny pro nás důležité pomůcky byly zachovány, snad s výjimkou magnetofonu či jiného přehrávače. Ještě snad stojí za zmínku, že výše spoluúčasti žadatele o pomůcku byla snížena z původně navržených 20 % na 10 % pořizovací ceny, nejméně však 1000 Kč.

Měl jsem dobrý úmysl končit pozitivně, leč z výše uvedeného vyplývá, že negativa přece jen převažují. Proto buďme, přátelé, ve střehu, připraveni připojit svůj hlas a podpis k případné petici za práva a životní jistoty lidí s těžkým zrakovým postižením. Všem nám jde přece především o to, abychom se stali integrální součástí společnosti. Obávám se, že MPSV snahou uplatnit navrženou sociální reformu směřuje k opačnému pólu, úplné společenské izolaci především nevidomých lidí. Tomu musíme stůj co stůj zabránit.

Josef Stiborský
Prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Výzva

Z níže uvedených informací je zřejmé, že co největší účast na úterním protestním shromáždění před MPSV podpoří iniciativu NRZP, SONS a dalších občanských sdružení zdravotně postižených za odstranění těch návrhů sociální reformy, které by vedly ke zhoršení podmínek života zdravotně postižených České republiky.

Vyzýváme všechny, kdo nesouhlasí s nynějšími navrhovanými změnami v sociální oblasti, aby přišli v úterý 22. března 2011 před budovu MPSV demonstrovat a tím projevit své názory a pocity.

Pokud byste raději šli společně, sraz zrakově postižených účastníků je v 11:30 vpravo za výstupem z vestibulu stanice metra linky B Karlovo náměstí směr na Palackého náměstí. Odtud se pak půjde společně k budově ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Pro ostatní adresa ministerstva je:

MPSV ČR

Na Poříčním právu 1/376

128 01, Praha 2

 

Informace o jednáních

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se průběžně zabývá problémem sociální reformy 2011, zahájené MPSV.

Již při zveřejnění zásad této reformy jednal prezident SONS J. Stiborský s náměstkem ministra Ing. Kavkou. Již při této příležitosti upozornil na nedomyšlenost a necitelnost připravovaných úprav, které navíc nereflektují specifiku jednotlivých zdravotních postižení.

Po zveřejnění příslušných návrhů zákonů se jimi podrobně zabývala Republiková rada SONS dne 4. 3. 2011 a následně Sociálně právní komise SONS dne 8. 3. 2011.

Prezident SONS Josef Stiborský prezentoval postoj SONS v dokumentech "prohlášení SONS ČR k navrhovaným změnám v sociální oblasti" a "stanovisko SONS..."

 

Vzhledem k v návrzích zákonů deklarovaným nepřijatelným zásadním zásahům do sociální oblasti života zdravotně postižených, včetně zrakově znevýhodněných, SONS vyzývá své členy i vstřícnou veřejnost k účasti na protestním shromáždění, organizovaném Národní radou osob se zdravotním postižením v úterý 22. března 2011 před budovou MPSV.

Zástupce SONS se ve středu 16. 3. 2011 zúčastnil jednání u kulatého stolu na MPSV k těmto záležitostem a přidal se tak k jednání NRZP a dalších organizací zdravotně postižených.

Stručně shrnujeme aktuální stav jednání s MPSV, zaměřené na problematiku zrakově znevýhodněných:

 

 

SONS připravuje podrobné připomínky k navrhovaným zákonům a s řádným zdůvodněním je předá v termínu na MPSV. Rovněž se zúčastní tzv. vyrovnání připomínek. Na zmíněném kulatém stolu první náměstek ministra Ing. Šiška prohlásil, že se ministerstvo bude všemi připomínkami důsledně zabývat.

 

 

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.