odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Dne 29.5. 2004 proběhlo IV. celostátní shromáždění SONS ČR a 104 delegáti schválili následující usnesení.

Závěrečná usnesení
IV. celostátního shromáždění
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
konaného dne 29.5.2004 v hotelu Božetěchova v Brně, Králově poli

1. Delegáti IV. celostátního shromáždění SONS ČR schválili:

 1. Zprávu o činnosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR za období mezi jejím III. a IV. celostátním shromážděním (90 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení);
 2. Zprávu o hospodaření SONS ČR za období mezi jejím III. a IV. celostátním shromážděním (89 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 zdržení);
 3. Zprávu Republikové revizní komise SONS ČR za období mezi jejím III. a IV. celostátním shromážděním (82 hlasů pro, 0 hlasů proti, 10 zdržení).

2. Delegáti IV. celostátního shromáždění SONS ČR zvolili na další čtyřleté funkční období prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR počtem hlasů 92 Milana Pešáka.

3. Delegáti IV. celostátního shromáždění SONS ČR zvolili na další čtyřleté funkční období viceprezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR počtem hlasů 99 Mgr. Viktora Dudra.

4. IV. celostátní shromáždění SONS volí na místa přímo volených členů republikové rady

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
1. Jiří Mayer 79
2. PhDr. Rudolf Volejník 78
3. PhDr. Josef Cerha 76
4. Jan Příborský 75
5. Luboš Krapka 72
6. Josef Stiborský 68
7. František Krčma 60
8. Václav Polášek 56
9. Jozef Kikta 52
10. Pavel Rogaczewski 50
11. Marta Zemanová 49
12. Květoslava Nejeschlebová 48
13. Pavel David 47

Při volbě členů RR se dále umístili

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
14. Irena Korečková 45
15. Josef Lachman 37
16. Pavla Indrová 33
17. Ilona Vobrová 30
18. Antonín Tůma 29
19. Hana Vrtková 28
20. Vlasta Kopuncová 27
21. Miloš Burda 26
22. Renata Jandrtová 24
23. Ivo Psota 22
24. Alois Řezníček 16
25. Marcela Florianová 13
26. Karol Mihalovič 11

5. IV celostátní shromáždění SONS volí do funkce členů Republikové revizní komise SONS ČR:

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
1. Mgr. Dagmar Balcarová 99
2. Dana Stoklasová 85
3. Ing. Jana Kondášová 85
4. Josef Skalník 67
5. Renata Jandrtová 63

Při volbě Republikové revizní komise se dále umístila

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
6. Marie Včeláková 61

6. Usnesení k činnosti SONS v uplynulém funkčním období

 1. IV. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR konstatuje, že SONS svou činností i principiálními postoji prokázala svou akceschopnost a nezklamala tak očekávání nevidomých a slabozrakých občanů tohoto státu i spřízněné veřejnosti.
 2. IV. celostátní shromáždění SONS vyjadřuje ocenění práce prezidentu, viceprezidentu a členů dosavadní Republikové rady, Republikové revizní komise i jednotlivých oddělení a odborných středisek SONS.

7. Usnesení k práci organizačních složek SONS (93 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení):

 1. IV. celostátní shromáždění SONS konstatuje dílčí zlepšení práce organizace na úrovni některých krajů;
 2. Vyzývá funkcionáře oblastních odboček a krajských koordinačních rad k dalšímu zkvalitnění a aktivizaci své činnosti i úzké spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi založenými SONS, které působí na území krajů v jejich působnosti.
 3. IV. celostátní shromáždění SONS ČR ukládá oblastním odbočkám:
 4. aby aktivně vyhledávaly nové členy;
 5. aby ve své činnosti upřednostňovaly činnosti specifické pro zrakově postižené občany;
 6. aby vytvářely prostor pro činnost všech věkových skupin těžce zrakově postižených občanů
 7. IV. celostátní shromáždění SONS ukládá Oblastním odbočkám zlepšit výběr členských příspěvků a disciplínu v zasílání účetních dokladů tak, aby organizace zvládla přechod do režimu plátce DPH, což si zřejmě vynutí uskutečněné změny daňové legislativy.
 8. IV. celostátní shromáždění SONS ČR ukládá všem organizačním složkám SONS průběžnou propagaci periodik vydávaných SONS, samostatnosti a gramotnosti nevidomých a slabozrakých a služeb a pomůcek pro tyto občany.

8. Usnesení k obecně prospěšným společnostem (95 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení):

 1. IV. celostátní shromáždění SONS konstatuje, že založením 2 celostátně a 13 regionálně působících obecně prospěšných společností byla formálně završena transformace služeb dříve poskytovaných SONS, jak o ní rozhodlo III. Celostátní shromáždění SONS;
 2. vyslovuje znepokojení nad skutečností, že ministerstvo práce a sociálních věcí zahrnuje programy komplexní rehabilitace (tj. základní rehabilitace a rekvalifikace) určené pro občany z celé České republiky do regionálních projektů, a tím se pokouší vyhnout povinnosti státu tuto rehabilitaci finančně a materiálně zabezpečovat; jelikož základní i pracovní rehabilitace nevidomých je v rozvinutých státech vždy hrazena ze státních prostředků, považujeme takové počínání českého orgánu státní správy za neslučitelné s moderním pojímáním navracení nově osleplých osob do běžného života a práce;
 3. vyzývá k těsné spolupráci mezi obecně prospěšnými společnostmi navzájem i se všemi složkami a organizačními jednotkami SONS;
 4. ukládá prezidentovi, funkcionářům SONS na celostátní, krajské i místní úrovni i zástupcům SONS ve správních radách obecně prospěšných společností, aby vzájemně úzce spolupracovali v procesu komunitního plánování s cílem vytvoření optimálního prostoru pro financování a realizaci sociálních služeb pro nevidomé, slabozraké a kombinovaně (zrakově a jinak postižené) občany;
 5. ukládá prezidentovi, odborným střediskům a oddělením SONS i zástupcům SONS ve správních a dozorčích radách TyfloCenter připravit tyto organizace na možnost financování části sociálních služeb formou kapitačních plateb, resp. příspěvků od klientů.

9. Usnesení k posílení řídící kapacity SONS (95 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení):

 1. IV Celostátní shromáždění ukládá prezidentovi a viceprezidentovi a členům Republikové rady:
  1. posílit připravenost SONS pro realizaci většího počtu projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů;
  2. metodicky a formou know-how podporovat účast obecně prospěšných společností na projektech financovaných z ESF;
  3. posílit manažerskou složku řízení SONS tak, aby byla schopna obstát ve konkurenci neklientských, manažersky řízených nestátních organizací.

10. Usnesení k veřejným sbírkám (88 hlasů pro, 1 hlasů proti, 5 zdržení):

 1. IV. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky vyslovuje upřímnou vděčnost naší veřejnosti za její postoj vůči svým nevidomým spoluobčanům vyjádřený štědrou podporou našich sbírek Bílá pastelka a Daruj nezávislost.
 2. IV. celostátní shromáždění SONS vyslovuje plnou podporu dosavadnímu postoji SONS k Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a jeho aktivitám.

11. Usnesení k financování (95 pro, 0 proti, 2 zdržení):

 1. Delegáti IV. celostátního shromáždění SONS jsou znepokojeni nesystémovým vývojem dotační politiky jednotlivých ministerstev, zejména MPSV, a proto IV. celostátní shromáždění SONS ČR ukládá prezidentovi, viceprezidentovi, Republikové radě i všem funkcionářům, členům a pracovníkům pokračovat v úsilí o odstranění diskriminace jak v oblasti zajišťování rehabilitačních, asistentských, edukačních a sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany, tak i v dalších oblastech jejich praktického života.

12. Usnesení k nadcházející důchodové reformě (97 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržení):

 1. IV. celostátní shromáždění SONS ČR ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě bedlivě sledovat průběh příprav důchodové reformy a vypracovat pro příslušné státní orgány argumentační materiály, obsahující obhajobu oprávněných sociálně-existenčních zájmů nevidomých občanů ČR.
 2. IV. celostátní shromáždění s důvěrou očekává, že se členstvo náležitě aktivizuje, vyvstane-li riziko reálného ohrožení stávajících sociálně-existenčních jistot nevidomých.

13. Výzva k občanské angažovanosti (93 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 zdržení):

 1. IV. celostátní shromáždění SONS vyzývá členy k aktivnímu zapojení do krajských a obecních struktur, včetně kandidování do příslušných zastupitelstev, práce v komisích zastupitelstev atd. Neptejme se pouze, co udělá společnost pro nás, ptejme se také, co my uděláme pro společnost.

Usnesení závěrečného zasedání IV. celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky byla v tomto znění schválena dne 29. května 2004 v Brně.

Za návrhovou komisi:
Rudolf Volejník
Renáta Jandrtová
Jana Kondášová

Závěrečná usnesení IV. celostátního shromáždění (doc, 90 kB)

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.