odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Projekt "Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených"

Závěrečná zpráva o realizaci projektu CZ.01.07/1.3.00/19.0001

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) realizovala od února 2011 do ledna 2013 pilotní projekt výuky prostorové orientace pro mimopražské pedagogické pracovníky. Projekt byl z 85% financován z ESF a z 15% ze státního rozpočtu v rámci OPVK. Pro frekventanty prvních dvou běhů tedy bylo vše bezplatné – výuka, osobní vybavení, zkoušky, certifikát, ubytování, strava i cestovní náklady. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT ČR pod č. j. 18567/2011-25-481.

Projekt měl rozpočet ca 5,5 mil. Kč, z toho ca 2,1 mil. osobní náklady (realizační tým), ca 1 mil. materiální zařízení a vybavení (metodická příručka, pomůcky, vybavení učebny apod.) ca 0,5 mil. služby (nájem prostor, krajské semináře, audit),  ca 1,2 mil. přímá podpora (např. ubytování a jízdné frekventantů) a ca 0,7 mil. nepřímé náklady (např. webové stránky, stravné frekventantů, bezpečnost práce, kancelářský a jiný drobný materiál, apod.). Projekt samozřejmě prošel řádným auditem.

Realizační tým se skládal z koordinátora, metodika, třinácti lektorů, dále z asistentů, administrátora a finančního manažera.

Z přidělené finanční dotace bylo možné pořídit moderní  účelné pomůcky, které mohli využívat všichni účastníci kurzu. Byla realizována příslušná výběrová řízení a sjednáno veškeré zázemí. Pro nábor frekventantů byly plošně realizovány krajské informační semináře a plošně osloveny desítky dotyčných institucí a osob. Dále byly zřízeny internetové stránky projektu www.sons.cz/posp/ .

Byly realizovány dva běhy kurzu, každý čítal 288 hodin teorie s praxí (vč. řady exkurzí, např. Neviditelná výstava, zrcadlové bludiště, tramvajová vozovna, dům služeb pro nevidomé, středisko výcviku vodicích psů), a sice kombinovanou formou (prezenčně  a distančně). Každý běh se skládal ze sedmi čtyřdenních setkání. Závěrečné zkoušky se skládaly z obhajoby písemné práce, písemného testu a praktické zkoušky. Absolventi získali kvalifikaci k výuce prostorové orientace a mohou celkově minimalizovat dopad handicapu na žáka (např. pomoc s úpravami prostředí, poučování ohledně specifik přístupu). Z 63 frekventantů uspělo u zkoušek 59. Absolventi byli  proškoleni v podobě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – studiem k výkonu specializovaných činností v oblasti prostorové orientace zrakově postižených dle § 9 písm. e) vyhlášky 317/2005.

Po každém běhu byla realizována anonymní evaluace. Evaluační dotazníky nám daly jak zpětnou vazbu negativní, tj. co lze pro příští běhy vylepšit (nutno však vzít v potaz, že dotazníky odráží subjektivní názory různorodé skupiny lidí vč. několika kverulantů), tak potěšující zpětnou vazbu pozitivní. Negativa byla v rámci evaluace podrobně vypořádána, z pozitiv můžeme jmenovat např. skutečnosti, že v našem kurzu našli velké množství informací i univerzitně vzdělaní tyflopedové či lidé s patnácti či třiceti lety praxe v oboru, že tyto informace budou předávat dál, že mnozí absolventi pokládají kurz za motivující a naplňující, nebo že absolventi již nemají strach přijmout do své třídy zrakově postižené dítě a jsou schopni vcítit se do takto handicapovaného žáka.  Realizační tým byl značně potěšen též ze strany frekventantů spontánně organizovanou schůzkou frekventantů (ca rok po ukončení 1. běhu za účelem výměny zkušeností), dále též milou a vtipnou rozlučkovou písní s tématem našeho kurzu na melodii „Statistika nuda je“.

Byla vydána obsahově komplexně a pečlivě zpracovaná dvousetstránková metodická příručka (s jedenácti elektronickými přílohami), včetně několika inovativních či inovovaných témat (např. soubor témat týkajících se všestranného pohybového rozvoje, dále témata bezpečnost a ochrana zdraví, audiosimulační programy, alternativní držení a ovládání hole s příčkou).  Příručka též popisuje elektromyografickou analýzu držení a ovládání slepecké hole a její součástí je též instruktážní film týkající se rizik při prostorové orientaci. Metodickou příručku má k dispozici samozřejmě SONS ČR a dále bude umístěna na stránkách MŠMT.

Do 31. ledna 2013 probíhal v rámci udržitelnosti pro absolventy kurzů tutoring, po tomto datu trvale funguje k řešení problémů a výměně zkušeností virtuální E-kabinet. SONS ČR je dále připravena půjčovat zájemcům hmatové modely křižovatek a modely stavebně rozmanitých typů schodišť, dále audiosimulační program, dále též (např. pro žáky absolventů) metodickou příručku jak v běžném tisku, tak verzi pro slabozraké či nevidomé. Dále je SONS ČR připravena po dobu pěti let od ukončení projektu otevřít běhy další, avšak tyto již budou (pakliže se nenajde jiný zdroj) pro zájemce za úplatu. Předběžný odhad ceny kurzu je ca 28.000 Kč na osobu, při naplnění 20 osob v běhu, a bez drobných osobních pomůcek, cestovného, ubytování a stravy. Zájemci mohou svou předběžnou poptávku zaslat na adresu  slouka@sons.cz.

Přesto, že projekt i jeho nositelé čelili mnohdy účelově vedené kritice patrně zmanipulovaných právnických či fyzických osob (pravděpodobně např. z důvodů udržení monopolu či získání dotace), a přesto, že šlo o projekt pilotní a jsme si vědomi mnohých záležitostí, které lze vylepšit,  je  z hlediska SONS ČR vzhledem k výše uvedenému relevantní tvrdit, že projekt nejen že ustál veškerou kritiku, ale byl úspěšně,  odpovědně a inovativně zrealizován a to v plném rozsahu plánovaného obsahu, za nemalého přispění Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.  

Můžeme odpovědně konstatovat, že se podařilo plošně vyhovět všem mimopražským pedagogickým pracovníkům, kteří včas podali přihlášku (zájemců nebylo ani méně, než projekt mohl pokrýt, ale ani více, tj. takřka navlas vyrovnaný stav), a že tedy zrakově postižení žáci, potřebující výuku v prostorové orientaci, mají nyní na nějakou dobu plošně zajištěno, že jim naši absolventi -  pedagogičtí pracovníci v celé ČR -  mohou tuto výuku kvalifikovaně poskytnout.

Za SONS ČR: Mgr. Igor Slouka, koordinátor a metodik projektu.mapa

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.