odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve Středočeském a Jihočeském regionu

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

O projektu

Projekt ukončen

Projekt Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve Středočeském a Jihočeském regionu vypracovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR jako reakci na neutěšenou míru nezaměstnanosti této skupiny obyvatelstva. Projekt probíhá od 1.1. 2006 do 30.6. 2007 a je financován převážně ze zdrojů Evropského sociálního fondu, ale také ze státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je integrace nevidomých a slabozrakých do společnosti a zejména na trh práce.

Vážným problémem nevidomých a slabozrakých při integraci na trh práce je jejich nízká kvalifikace. Dle průzkumu TyfloCentra Praha z roku 2003 má jen 40% takto postižených osob úplné středoškolské vzdělání, chybí jim základní znalosti v oblasti komunikace a výpočetní techniky. Tyto problémy mají za následek, že nezaměstnanost zrakově handicapovaných občanů dosahuje až 70 %. Proto připravila organizace SONS v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) projekt integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů slouží k realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice. Mezi jeho cíle patří mimo jiné i integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. Je jedním ze základních programů Evropského sociálního fondu (ESF).

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

V rámci projektu budou realizovány kurzy komunikačních dovedností a výpočetní techniky. V těchto kurzech se klienti naučí základní techniky sebeprezentace, komunikace se zaměstnavatelem i s pracovním týmem, dále se pak naučí ovládat PC a pracovat s internetem. Tyto dovednosti jsou v současné době stěžejními podmínkami získání zaměstnání a pro zrakově postižené jsou velikým přínosem, jelikož jim umožňují integraci do většinové společnosti a překonání handicapu. Účastníci kurzů si zvýší svou kvalifikaci a odstraní tak bariéry, které provází zrakově postižené při začleňování na trh práce. Stanou se sebevědomějšími a konkurenceschopnějšími.

Další důležitou aktivitou projektu je vyhledávání a tvorba vhodných pracovních míst pro občany s tímto typem zdravotního postižení.

Z důvodů rozšíření nabídky služeb podporovaného zaměstnávání a bližší spolupráce s klienty je v rámci projektu plánováno rozšíření regionální sítě center pro nevidomé a slabozraké občany v krajích. Na základě aktuálních potřeb cílové skupiny bylo rozhodnuto vybudovat střediska sociálních služeb pro zrakově postižené v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře a Mělníku.

Pro koho je projekt určen?

Projektu se mohou zúčastnit nevidomí a slabozrací občané, kteří mají zájem zlepšit své šance při hledání zaměstnání a začlenění se do společnosti.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zrakově handicapovaných a tím jim usnadnit přístup na trh práce a integraci do společnosti.

Jednotlivé cíle projektu:

Aktivity projektu

  1. Vzdělávání klientů v kurzech výpočetní techniky a komunikačních dovedností
  2. motivace zrakově postižených k aktivnímu přístupu ve snaze o nalezení zaměstnání,
  3. vyhledávání a osvěta zaměstnavatelů v přístupu a zaměstnávání zrakově postižených osob,
  4. tvorba databáze potenciálních zaměstnavatelů,
  5. vybudování center sociálních služeb pro zrakově postižené v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře a Mělníku,
  6. odborná asistence v procesu zaměstnávání osob se zrakovým postižením i v jejich běžném životě.

Výběr kurzů reaguje na největší překážky, kvůli kterým jsou nevidomí a slabozrací při výběru zaměstnání diskriminováni, a to především na nedostatečnou znalost práce s výpočetní technikou.

V rámci 4. aktivity bude vytvořena databáze potenciálních zaměstnavatelů zrakově postižených v regionu, která usnadní nevidomým a slabozrakým hledání zaměstnání. Současně se zvýší informovanost firem o možnostech a povinnostech zaměstnávat zdravotně postižené občany.

Hlavním cílem aktivity odborné asistence je pomoci při procesu zaměstnávání osoby se zrakovým postižením. Mezi další asistenční služby, které budou cílové skupině poskytovány patří: pomoc v domácnosti a v každodenním životě, doprovod a orientace v neznámém prostředí, pomoc při studiu.

V rámci aktivity číslo 5 dojde k rozšíření regionální struktury sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v regionu Jižních a Středních Čech. Tato střediska budou poskytovat následující služby: základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, o pomůckách denní potřeby, speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství, podpora pracovního uplatnění zrakově postižených, koordinace a zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby atd.

Partneři projektu

Financování projektu

Kontakt

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21
110 00 Praha 1
+420 221 462 462
sons@sons.cz
www.sons.cz

Zpět na Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve Středočeském a Jihočeském regionu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.