odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce

Informace o projektu

V rámci dlouhodobých snah SONS o integraci osob se zrakovým postižením na trh práce a o zvýšení jejich zaměstnanosti byl v návaznosti na předchozí projekty (Tyfloemployability - CIP EQUAL realizovaný v období 12/2004-05/2008 a Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve Středočeském a Jihočeském regionu - OP RLZ realizovaný v období 01/2006-06/2007) vypracován projekt Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce.


Projekt probíhá v období od 15.12.2010 do 14.12.2012 ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m.Prahy a jeho klíčovou součástí je zcela nový rekvalifikační program, který umožní osobám se zrakovým postižením lepší uplatnění na trhu práce a zaměstnavatelům získat kvalifikovaného zaměstnance s praxí.


Projekt navíc nabízí komplexní podporu při hledání zaměstnání, včetně diagnostiky pracovních předpokladů a podpory při hledání zaměstnání. Absolventi rekvalifikačního kurzu, ale také ostatní účastníci projektu, budou moci nejen zjistit, pro jakou práci se hodí, připravit se na hledání zaměstnání a rekvalifikovat se, ale také využít služeb podporujících přímou návaznost na umístění na trhu práce, jako jsou podpora při hledání zaměstnání a zaměstnání formou "práce na zkoušku". Projekt tak nabízí jak přípravu na hledání zaměstnání, tak i podporu při samotném hledání pracovních míst.


Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen osobám se zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m.Prahy. Zejména je pak určen těm osobám se zrakovým postižením, které dosud měly jen mizivou nebo žádnou možnost využít komplexní nabídky služeb podpory při hledání zaměstnání, a těm, kdo mají zájem uplatnit se v nové profesi - operátor digitálního přepisovacího systému.


Cíle projektu

Primárním cílem projektu je zvýšení míry zaměstnanosti osob se zrakovým postižením formou vytvoření nového rekvalifikačního programu a související kompletní podpory při hledání zaměstnání. Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím motivace cílové skupiny, diagnostiky předpokladů pro výkon zaměstnání a vzděláváním v oblasti dovedností nezbytných pro získání zaměstnání. Dále pak prostřednictvím rekvalifikace a navazující "práce na zkoušku" (pozice operátor digitálního přepisovacího systému) a podpory při hledání zaměstnání.


Aktivity projektu

Motivace

Častým problémem cíl. skupiny je nízká motivace k hledání zaměstnání ať už z důvodu nedostatečné informovanosti o efektivních programech hledání zaměstnání pro osoby se zrakovým postižením nebo z důvodu negativních zkušeností s trhem práce. Proto je projekt v první fázi zaměřen především na zvýšení informovanosti zrakově postižených osob:

- o výhodách systému komplexní podpory při hledání zaměstnání, která byla v SONS realizována již v předchozích projektech a o jejích pozitivních výsledcích,

- o nových možnostech rekvalifikačního vzdělávání a technologii digitálního přepisovacího systému pro osoby se zrakovým postižením.

Motivační aktivity jsou realizovány v bývalých okresních městech a méně dostupných oblastech v regionech, ve kterých zatím osoby se zrakovým postižením neměly možnost využít nových trendů v oblasti zaměstnávání, a to formou distribuce informačních letáků a tzv. Informačních dnů k projektu.

Informační dny se konají každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci (od 15.12.2010 do 15.3.2011) a podobají se dnům otevřených dveří. Návštěvníci kterékoliv pobočky SONS v regionu se seznamují s tím, jak komplexní podpora pro osoby se zrakovým postižením funguje v praxi, s výhodami projektu a setkávají se i s úspěšně zaměstnanými uživateli služeb SONS ČR.

Diagnostika předpokladů pro výkon zaměstnání

Na motivaci přímo navazuje aktivita zaměřená na diagnostiku předpokladů pro výkon zaměstnání. Je tomu tak proto, že si uchazeči o zaměstnání z řad osob se zrakovým postižením často neumí představit, jakou práci by mohli vykonávat.

Cílem diagnostiky je zjistit schopnosti, dovednosti a další předpoklady pro výkon zaměstnání a požadavky na zaměstnavatele ze strany účastníků této aktivity.

Diagnostika proběhne formou diagnostických seminářů pod vedením pracovního konzultanta, na kterých se zaměříme také na zjišťování předpokladů pro výkon povolání operátora digitálního přepisovacího systému. Výstupem diagnostiky budou pracovní profily jednotlivých účastníků, z nichž vyplyne, zdali potřebují další přípravu na zaměstnání nebo jsou vhodní pro práci operátora a projdou rekvalifikačním vzděláváním a zaměstnáním formou práce na zkoušku nebo prostě potřebují jen podporu při hledání vhodného zaměstnání a po nástupu do zaměstnání.

Příprava na zaměstnání

Na diagnostiku předpokladů pro výkon zaměstnání přímo navazuje příprava na zaměstnání, která je určena zájemcům, kteří nejsou rovnou připraveni absolvovat rekvalifikační program a potřebují zlepšit svoje sociální dovednosti zejména v oblasti plánování, práce s informacemi, komunikace, neverbálního projevu, argumentace a pracovního práva.

Pro tyto účastníky projektu budou v Praze, Brně a Olomouci realizovány tyto kurzy:

- Posilování kompetencí k výkonu zaměstnání,

- Sociální dovednosti,

- Hledání zaměstnání.

Technologická příprava rekvalifikačního kurzu a rekvalifikace na operátora digitálního přepisovacího systému

Tyto dvě aktivity jsou zaměřeny na vytvoření, akreditaci a realizaci rekvalifikačního kurzu Operátor digitálního přepisovacího systému, přičemž technologická příprava rekvalifikačního kurzu spočívá především v adaptaci software digitálního přepisovacího systému pro práci zrakově postižených osob.

Podpora při hledání zaměstnání

Účastníkům projektu bude poskytována v rámci komplexních služeb i podpora při hledání zaměstnání a po nástupu do zaměstnání, přičemž budeme vycházet ze zkušeností s podporovaným zaměstnáváním pro osoby se zrakovým postižením, které jsme pilotně zavedli v rámci projektu Tyfloemployability (CIP Equal).

Tato podpora je určena všem účastníkům projektu, tj. účastníkům, kteří se po diagnostice rozhodli rovnou hledat zaměstnání, i účastníkům, kteří prošli vzdělávacím procesem realizovaným v rámci projektu i tzv. prací na zkoušku.

Podpora při hledání zaměstnání a po nástupu do zaměstnání spočívá zejména v informování účastníků, podpoře při vyřizování formalit a náležitosti při hledání zaměstnání, podpora při přijímacích pohovorech, dále pak podpora při zácviku na nové pracovní pozici těsně po nastoupení do nového zaměstnání apod.

Práce na zkoušku – operátor digitálního přepisovacího systému

Po realizaci aktivit zaměřených na rekvalifikaci účastníků projektu na profesi operátora digitálního přepisovacího systému je dalším krokem aplikace rekvalifikačního programu v praxi.

Úspěšní absolventi rekvalifikačního programu se zúčastní tzv. práce na zkoušku, kde si po dobu 3 měsíců na jednotlivých regionálních pracovištích SONS vyzkouší své schopnosti a dovednosti v praxi a na závěr obdrží osvědčení o absolvované praxi, které jim poslouží jako výhoda při jednání s budoucím zaměstnavatelem.

Absolventům pak bude nabídnuto pracovní uplatnění u vybraných firem, se kterými bude navázána spolupráce prostřednictvím pracovního konzultanta. V případě, že se ze strany zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce nepotvrdí zájem o tyto účastníky projektu, budou analyzovány možnosti a podmínky jejich zaměstnávaní v rámci SONS ČR (např. zřízení sociální firmy, chráněné dílny).


Kontakt

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Mgr. Alice Martinková, manažerka projektu
Krakovská 21
110 00 Praha 1
e-mail: martinkova@sons.cz
tel.: 775 722 782


Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.