odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Digitální knihovna dokumentů pro nevidomé BraillNet
Digitální knihovna dokumentů pro nevidomé BraillNet

Jednou z oblastí, kde handicap zrakového postižení přináší nejtěžší důsledky, je oblast zpracování informací. Informace, které jsou uloženy ve formě psaných textů, obrázků, schémat atd., jsou nevidomému nebo slabozrakému člověku bez využití moderních kompenzačních pomůcek založených na bázi PC nedostupné. Činnost oddělení digitalizace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých je zaměřena především na digitalizaci učebních textů a úředních dokumentů. Navázali jsme i spolupráci s nakladatelstvími, od nichž se snažíme získat knihy v digitální podobě, a to nejen učební, ale i zábavné. Tento projekt oslaví v letošním roce desáté výročí svého trvání. Bezesporu se jedná o unikátní knihovnu, která ve střední a východní Evropě nemá obdoby.

I. Úvod

Na počátku (rok 1992) byla služba nevidomým klientům - digitalizace tištěných textů (převod tištěného textu knihy do digitální textové podoby). Takto připravené dokumenty mohli nevidomí uživatelé prvních kompenzačních pomůcek pro zpřístupnění informací, založených na bázi PC, samostatně "číst". Byla to nová alternativa k již zavedené službě "nahrávání čteného textu na kazety". Výhodou nové služby byla nejen rychlost provedení, ale také možnost editace těchto textů, což zejména u učebních textů mělo a má pro těžce zrakově postižené studenty nesmírný význam.

Knihovna digitalizovaných dokumentů BraillNet vznikla v roce 1993 jako reakce na stále přibývající digitalizované dokumenty, které si u nás zrakově postižení klienti, zejména z řad studentů, objednávali a které bylo třeba archivovat a třídit. Vznikla myšlenka umožnit přístup k takto upraveným dokumentům všem těžce zrakově postiženým klientům, kteří o tuto službu projeví zájem.

Knihovna prošla dvěma významnými předěly v technologii:
První předěl byl přechod z technologie BBS na FTP (1996) a druhý přechod na webovou aplikaci (2002). Druhý přechod byl důvodem k přeregistraci uživatelů knihovny a k zahájení katalogizace dosavadních fondů. Knihovně dostupné na "ftp.braillnet.cz" říkáme "stará" knihovna a knihovně "knihovna.braillnet.cz" říkáme "nová" knihovna.

Účelem nové knihovny je:

II. Digitalizace textů

Digitalizace tištěných textů je služba těžce zrakově postiženým, kterou Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých začala před 10 lety poskytovat. Pod pojmem digitalizace zde rozumíme převod tištěné předlohy do digitální podoby s převodem grafického zobrazení písmen do textové podoby. Nejedná se tedy o nějaké ruční přepisování, ale o použití tzv. OCR programů (OCR - optical character reading).

Proces digitalizace:

III. Nakladatelé

Digitalizace textů s korekturou je velmi náročná až otrocká práce. Přesto je mnohem rychlejší než prosté opisování textů nebo jeho předčítání a nahrávání na kazety. V době vzniku a zavádění tzv. počítačové sazby v procesu přípravy tisku nových knih, jsme začali obcházet různá nakladatelství a žádali je o pomoc při získávání již digitálních textů připravovaných knih k vydání.

"Konečné" znění knihy po procesu korektur, připravené k tisku, se však často nachází ve formátech, které pro potřeby nevidomých čtenářů musíme opět upravovat. Jedná se o formáty Corel Ventura, QuarkXPress, Adobe PageMaker. "Opačným procesem" pak dostáváme souvislý text knihy do podoby, která je pro nevidomého čitelná. Počet spolupracujících nakladatelství je 95, s 31 nakladatelstvím je spolupráce smluvně uzavřena.

IV. Technologie

V. Statistický přehled

Knihovna dnes průběžně aktualizuje několik desítek periodik včetně servisu ČTK. Žadatelé tato periodika obdrží přímo do svých e-mailových schránek a v knihovně jsou archivována.

Knihy jsou členěny tematicky do kategorií, jmenujme alespoň cizojazyčné, filozofické, historické, náboženské, pedagogické, psychologické, jazykové, pro mládež, zeměpisné, o vaření, o zdraví, nechybí samozřejmě beletrie, knihy humorné a detektivky.

Počty souborů v jednotlivých kategoriích knihoven podle jednotlivých let 1993 - 2002
Počet souborů 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Celkem
Audio 336 37 23 21 41 59 36 3 9 16 581
Časopisy 60 102 185 176 367 480 718 776 903 938 4 705
Eureka/Arie 155 255 34 16 8 3 11 9 6 0 497
Knihy 24 147 386 112 126 215 419 1 293 574 747 4 043
Počítače 25 34 44 72 78 63 50 49 39 1 455
Amat. rádio 1 17 28 8 14 1 3 0 0 0 72
Info texty 14 134 97 52 28 112 95 139 154 16 841
Celkem 615 726 797 457 662 933 1 332 2 269 1 685 1 718 11 194

Ve staré knihovně bylo registrováno 544 uživatelů, kteří se v nové knihovně musí znovu registrovat. Důvodem je kontrola oprávnění přístupu ke knihovnám.

VI. Zabezpečení

Oprávnění bezplatného užívání knihovny má těžce zrakově postižený občan české národnosti starší 15 let. Těžkou zrakovou vadu dokládá kopií ZTP/P průkazky, kde musí být uvedeno "zraková vada" nebo lékařským potvrzením o těžké zrakové vadě. Součástí registrace je vyplnění tzv. Prohlášení s ověřeným podpisem:

"Já, níže podepsaný PROHLAŠUJI, že mi moje zraková vada neumožňuje číst běžný tištěný text bez použití kompenzační pomůcky na zpřístupnění tištěných textů. BERU NA VĚDOMĺ, že další šíření materiálů, které Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR zpřístupňuje zrakově postiženým občanům, může být omezeno autorskými právy, a jako takové může být trestně stíháno (podle zákona 121/2000 Sb., Hlava l, Díl 4, Oddíl 3, § 37, odstavec 2, bod c). ZAVAZUJI SE, že materiály získané na základě tohoto prohlášení budu používat výhradně pro svoji potřebu a nebudu je kopírovat, ani jakkoliv jinak rozmnožovat a šířit dále."

VII. Shrnutí

Digitální knihovna dokumentů pro nevidomé BraillNet (www.knihovna.braillnet.cz) nemá ve srovnatelných zemích (střední a východní Evropy) obdoby. V západní Evropě a v USA jsou tyto knihovny běžnou součástí života těžce zrakově postižených občanů. Děkujeme především Ministerstvu zdravotnictví, které i přes omezené možnosti významně přispívá k udržení této sluby nevidomým.

RNDr. Hana Bubeníčková
bubenickova@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.