odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > E - bariéry osob se zdravotním postižením
E - bariéry osob se zdravotním postižením

Jaké mohou mít občané se zdravotním postižením problémy s využíváním informačních a komunikačních technologií? Existuje řešení? Jak se dosud prezentují na Internetu?

I. Úvod do problematiky

I.1 Pojem a definice zdravotního postižení
Pod pojmem zdravotně postižený si mnozí z nás představí člověka na invalidním vozíku nebo s berlemi či holí. Jedná se však o velmi různorodou skupinu lidí s rozdílnými problémy, potřebami a zájmy. Kromě tělesně, zrakově a sluchově postižených patří mezi zdravotně postižené také mentálně postižení a lidé vnitřně nemocní nebo s civilizačními chorobami.

Náš právní řád nezná obecnou definici osoby se zdravotním postižením, definuje některé termíny zejména pro účely uplatnění v soustavném zaměstnání (invalidní občan, částečně invalidní občan, občan se sníženou pracovní schopností a občan se sníženou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, částečně / převážně / úplně bezmocný občan). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí ve své Mezinárodní klasifikaci vad, postižení a znevýhodnění (1980) následující definice:

Vada (Impairment): Jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce.

Postižení (Disability): Jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) schopnosti jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost považují za normální.

Znevýhodnění (Handicap): Nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z jeho vady nebo postižení, která omezuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro tohoto jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví a sociálním a kulturním činitelům) normální.

Jednoduchá definice užívaná u nás pro účely zdravotního pojištění zní: Stav trvalého a závažného snížení funkční schopnosti v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady.

I.2 Počty zdravotně postižených
Podle definice zdravotního postižení užívané v jednotlivých zemích se odhaduje počet zdravotně postižených na 5 až 19 % celkové populace.

Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je třeba vyřešit (VVZP 202/91, Praha 14.1.1992) pro Vládu ČR uvádí tyto odhady:

Národní plán vyrovnávání příležitostí uvádí cca 1 200 000 zdravotně postižených občanů v ČR. Výše uvedená čísla však nejsou v rozporu s odhadem celkového počtu občanů se zdravotním postižením, protože veliké množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. Kromě těchto postižení existuje samozřejmě ještě značné množství osob postižených např. vrozenými vývojovými vadami, těžkým onemocněním ledvin a močových cest, revmatismem, onkologickými onemocněními, respiračními onemocněními a astmatem, dermatózami, fenylketonurií, cystickou fibrózou, spinou bifidou, hydrocefalem, mozkovou obrnou, hemofilií, roztroušenou sklerózou, muskulární dystrofií, parkinsonismem, hypofysárním nanismem, Turnerovým syndromem, Bechtěrevovým syndromem atd.

II. Bariéry zdravotně postižených osob v přístupu k ICT

II.1 ekonomické
Většina zdravotně postižených osob má podprůměrné příjmy, jsou odkázáni na sociální dávky a patří k sociálně slabým občanům. Situaci s pořízením PC, případně se zaškolením pomáhá řešit:
 1. Nadace Charta 77 (bariery.cz): Projekt Počítače proti bariérám
 2. Vyhláška 182/91 Sb.: Projekt Nácvik obsluhy a optimalizace výběru PC pomůcek probíhá v SONS a v některých Krajských střediscích služeb pro nevidomé a slabozraké (tzv. TyfloCentra).
II.2 vyplývající z omezené funkce
Rizikové skupiny:

III. Definice bariér vyplývajících z omezené funkce

 1. neschopnost či velmi omezená schopnost zapisovat informace a ovládat PC
  • NS: nemožnost či omezená možnost používat myš
  • HK: nemožnost či omezená možnost používat myš a také klávesnici
 2. neschopnost či velmi omezená schopnost číst informace z obrazovky (vnímat grafiku)
  • NS: neschopnost vnímat grafiku a plošnou strukturu dat na monitoru
 3. neschopnost či velmi omezená schopnost informacím rozumět / dorozumět se
  • MP: speciální programy
  • AAK: na rozdíl od NS - spíše obrázková a významově jednoduchá komunikace

IV. Řešení

V. Zdravotně postižení se prezentují na Internetu

Prezentace se objevuje až v roce 1999, kdy se za přístup do internetové sítě přestává platit.
V.1 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
V.2 Informační systémy
Společné rysy tzv. informačních systémů:
přednosti: nedostatky:
V.3 Zajímavé projekty na Internetu z oblasti zdravotně postižených
V.4 Střechové organizace (seznamy členských organizací jsou na is.braillnet.cz)
V.5 Seznamy organizací zabývající se zdravotním postižením na Internetu
V.6 Rehabilitace zdravotně postižených
Národní plán pomoci zdravotně postiženým (r.1992): "…Hodnocení zbytkových psycho-senzo-motorických schopností je mnoha oborová záležitost a musí být prováděno týmy odborníků v rehabilitačních a rehabilitačně-rekvalifikačních centrech, jejichž síť je třeba vybudovat."
Situace v roce 2002:
 1. Rehabilitační ústav Kladruby - komplexní rehabilitace stavů po operacích, úrazech a nemocích na pohybovém a nervovém ústrojí včetně pracovní rehabilitace a rekvalifikace
 2. Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina - komplexní sociální a pracovní rehabilitace a rekvalifikace s následným pracovním uplatněním pro nevidomé a těžce slabozraké.
 3. Centrum Paraple - Svazu paraplegiků
 4. Rehabilitační ústav v Hrabyni - pouze léčebná a pohybová rehabilitace

RNDr. Hana Bubeníčková
bubenickova@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.