Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Sociálně právní komise SONS ČR informuje


Přinášíme informace z jednání sociálně právní komise SONS, které se uskutečnilo v pondělí 18. března 2013.
Jak jsme vás již informovali v minulých článcích, komise se zabývá sledováním problematiky nepřekládání cizojazyčných zpravodajských vstupů v České televizi a problematikou audiopopisu.
Co se týče cizojazyčných zpravodajských vstupů, 30. dubnem 2013 končí mezi zrakově postiženými anketa SONS vyhlášená prostřednictvím internetových konferencí a v časopise Zora.
Pokud jde o audiopopis, vzhledem k nejednotným možnostem nastavení audiopopisu v různých přijímačích vzrůstá ze strany zrakově postižené veřejnosti potřeba přesně popsat nastavení audiopopisu. Rudolf Volejník se zavázal, že vytvoří obecný návod na nastavení audiopopisu a zašle informaci do časopisu Zora (viz již zveřejněný článek Chcete poslouchat zvukový popis televizních pořadů? Jak na to, aby se to povedlo).
Komise stále sleduje právní předpisy týkající se přeměny občanských sdružení: Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů se nás netýká, ale stále sledujeme návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti.
Co se týče vývoje v sociální oblasti, SONS připomínkovala tyto oblasti:
a) návrh zákona o zdravotnických prostředcích – podněty sestavilo oddělení pro odstraňování bariér na základě spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty – Tyfloservisem, výrobci apod. Připomínky se týkaly především holí, většina připomínek byla akceptována.
b) návrh zákona, kterým se mění zákon č.73/2011 Sb., o Úřadu práce, a dalších souvisejících zákonech, a další související zákony ve vztahu ke kartě sociálních systémů.
Z tohoto návrhu vyplývá, že
- sKarta bude povinně poskytnuta, ale platební funkce sKarty bude dobrovolná;
- v případě požadavku na sKartu jako průkazu osoby se zdravotním postižením a také jako platebního prostředku nebudou funkce sloučeny na jedné kartě, ale budou vydány karty dvě, a tyto dvě funkce budou tudíž odděleny
- dávky nebudou zasílány přes účet sKarty, ale přímo buď na účet příjemce, či složenkou. Zasílání složenkou bude zpoplatněno.
SONS bere tento návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na vědomí jako přijatelný a domnívá se, že předložený návrh činí z karty sociálních systémů moderní nástroj; zvláště vítáme dobrovolnost platební funkce karty.
SONS však nad rámec návrhu změny zákona navrhovala další úpravy:
1. při žádosti o kompenzační pomůcku, která má hodnotu více než 24000 Kč, v zákoně upravit, že doložení příjmů v tomto případě nepatří mezi náležitosti žádosti na příspěvek, neboť výše příjmů nemá na nárok na příspěvek vliv;
2. zařazení příspěvku na výživu vodicího psa (500 Kč měsíčně) a příspěvku na veterinární péči (1200 Kč ročně za podmínky absolvování určitého počtu veterinárních prohlídek);
c) novelu autorského zákona v oblasti definice audiopopisu;
d) co se týče návrhu změny zákona 329/2011 Sb., poslanců klubu Věcí veřejných, který navrhuje posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle diagnózy a posuzování nároku na příspěvek na péči podle 36 úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti, po konzultacích byl návrh zhodnocen jako neprosaditelný, tudíž se jej SONS rozhodla nepřipomínkovat.
Komise též sleduje problematiku dalšího zpřístupňování bankomatů pro zrakově postižené, zajímá se o doplňující možnosti zrakově postižených vzdělávat se ve finanční gramotnosti, zajímá se o další možnosti využití bankovních karet a zpřístupnění těchto možností zrakově postiženým – např. platební terminály na Czech pointech, na letištích apod.
Co se týče připravovaných podnětů pro jednání SONS s Úřadem práce, byl vytvořen interní materiál obsahující podněty v těchto oblastech:
- nepřiměřené lhůty vyřizování příspěvků na zvláštní pomůcku;
- připomínky k dokladování majetkových poměrů k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku či příjmů v případě pomůcek nad 24000 Kč;
- u příspěvku na elektronickou komunikační pomůcku pro nevidomé a hluchoslepé (obvykle mobilní telefon s hlasovým výstupem), příp. na digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem pro nevidomé (obvykle počítač) bývají reakce Úřadu práce, že může být příspěvek poskytnut pouze na speciální software této pomůcky;
- problémy s nejednotným posuzováním základního ekonomického provedení pomůcky;
- při šetření nároku na příspěvek na kompenzační pomůcku probíhá sociální šetření, které nemá oporu v zákoně o dávkách pro osoby se zdravotním postižením;
- není počítáno s příspěvkem na zaškolení v práci s pomůckou;
- problémy průkazu osoby se zdravotním postižením.
V době zpracování podnětů však SONS již uskutečnila jednání s ÚP na urgentní témata, a to:
1) sKarta;
2) zaměstnávání zrakově postižených;
3) nepřiměřeně dlouhé lhůty pro poskytování příspěvků na pomůcky;
4) spolupráce ÚP a SONS.
Komise dále sleduje možnosti dalšího vzdělávání pracovníků, působících v sociálních službách, doškolování poradců.
Co se týče novinek z legislativy, bude novelizována prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách 505/2006 Sb., v rámci které budou zvýšeny částky úhrad za sociální služby.
Komise se též zabývala podnětem z regionů ohledně pomůcky Přívěšek Zeitgeist, která se z hlediska určování času ukázala v domovech pro seniory jako nejvhodnější, ale nelze na ni získat příspěvek na zvláštní pomůcku. Komise se shoduje, že je možné tuto problematiku otevřít při případné novelizaci vyhlášky 388/2011 Sb., která obsahuje seznam pomůcek, na které je možno získat příspěvek.
Též se komise zabývala podněty, že na obalech léčivých přípravků není vyznačena expirace přípravku v bodovém písmu. Komise se na základě kvalifikovaného názoru oddělení pro odstraňování bariér kloní k názoru, že požadavek na zavedení braillského označení expirace je vzhledem k technické náročnosti potisku bodovým písmem prozatím velmi obtížně splnitelný.

Marcela Šmídová & Rudolf Volejník


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR