Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Ze zasedání Republikové rady SONS ČR


V pátek 1. března se v klubovně SONS v Praze uskutečnilo 3. řádné zasedání Republikové rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky v jejím 6. funkčním období. Vzhledem k nemoci prezidenta SONS Mgr. Václava Poláška jednání řídil viceprezident PhDr. Rudolf Volejník.
Republiková rada schválila 15 hlasy pro s 0 hlasy proti a se 2 zdrženími zápis ze svého 2. řádného zasedání, konaného 7. prosince 2012.
Viceprezident PhDr. Rudolf Volejník informoval, že v pondělí 25. února proběhla konference prostřednictvím skype skupiny pro transformaci SONS, při níž si členové skupiny vyměnili několik základních poznatků. K tomuto účelu Mgr. Luboš Zajíc vypracoval zprávu o současném právním rámci, shrnul varianty transformace občanských sdružení, uvedl podstatná přechodná ustanovení, která dávají možnost uvést zakladatelskou listinu občanského sdružení/spolku do souladu s novou legislativou do tří let od účinnosti nového občanského zákona; jen název by měl být změněn do dvou let. Jan Příborský do 15. března připraví písemnou analýzu současné situace SONS a jejích dceřiných společností s názorem na to, jak by měla SONS fungovat po transformaci. Viceprezident připraví do konce června přednultou verzi stanov, které by měly obsahovat základní náležitosti.
Republiková rada vzala na vědomí zprávu Ing. Vladimíra Krajíčka o současné situaci TC Ústí nad Labem.
V dalším bodu jednání byla pozornost věnována chatě Oblastní odbočky SONS Česká Třebová. Jan Pakoš uvedl, že chata se nachází v pěkném prostředí, ovšem vyžaduje investice do oprav. Je třeba provést finanční rozvahu jejího dalšího využívání.
K projektu Tacmon viceprezident konstatoval, že jde o zajímavou záležitost. Problematický může být jeden z cílů, kterým je levné zařízení oproti stávajícím. V rámci projektu Tacmon bude zařízení testováno i v Tyflokabinetu SONS.
Evropský parlament vydal normu, podle níž by měla být tichá vozidla povinně vybavena ozvučujícím zařízením. Normu však bude ještě schvalovat Rada ministrů. Problémem je tlak výrobců, aby ozvučovací zařízení byla vypínatelná; naprosto tiché vozidlo považují za obchodní konkurenční výhodu. SONS bude komunikovat v této záležitosti s českým europoslancem Miroslavem Ouzkým, parlamentním zpravodajem pro tuto problematiku.
Republiková rada vzala na vědomí zprávu Mgr. Igora Slouky o realizaci projektu prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, nicméně k ní byla vznesena kritická stanoviska. PhDr. Josef Cerha se již před časem kriticky k projektu vyjadřoval a i po seznámení se s předmětnou zprávou zásadní výhrady trvají. Zpochybnil konkrétní provedení i výstupy projektu. Viceprezident konstatoval, že za vznik tohoto projektu současné vedení nenese odpovědnost vzhledem k tomu, že vznikal a z větší části byl realizován před jeho nástupem. V přijatém usnesení RR vyzývá prezidenta a viceprezidenta, aby vytvořili mechanismus komunikace záměrů a obsahu projektů SONS před jejich vznikem se zainteresovanými subjekty. PhDr. J. Cerha by měl nadále sledovat připravovaná školení instruktorů prostorové orientace.
Jan Pakoš členy RR informoval, že prezident SONS převzal záštitu nad 42. ročníkem Děčínské kotvy Českého svazu květinářů a floristů. Jde o soutěžní a výstavní přehlídku vazeb květin a letošní ročník je pořádán k poctě Otto Wichterleho, vynálezce očních čoček. V pátek 17. května na děčínském zámku pod názvem Floristika čtyřmi smysly zpřístupní pořadatelé křehkou krásu zrakově postiženým návštěvníkům.
Prezident Mgr. Václav Polášek jmenoval za SONS členem Ediční komise Knihovny a tiskárny pro nevidomé viceprezidenta PhDr. Rudolfa Volejníka.
Protože SONS nemá vyčleněného pracovníka, který by se zabýval vztahy s veřejností jako svou jedinou pracovní náplní, prezident SONS ustavil šestičlennou pracovní skupinu pro vztahy s veřejností (Mgr. Jan Frank, Mgr. Petr Kadlec, Mgr. Taťána Králová, Jan Pakoš, PhDr. Jiří Reichel a PhDr. Rudolf Volejník – předseda). Proběhly již dvě pracovní schůzky, na kterých byly rozděleny kompetence. Již v blízké době bude spuštěn nový redakční systém, který by měl opět zlepšit komunikaci v celé SONS.
Viceprezident informoval RR o zřízení nového oddělení pro oblastní odbočky SONS, jehož vedoucím prezident jmenoval Jana Pakoše. I po doposud krátkodobém fungování tohoto oddělení je kladně hodnocena činnost směrem k oblastním odbočkám, pozitivní ohlasy jsou i mezi předsedy krajských koordinačních rad SONS.
V další části jednání viceprezident konstatoval, že je nutno odlišovat problematiku zvukových popisů od nepřekládání cizojazyčných vstupů v televizním zpravodajství. Ve věci nepřekládání byl České televizi již v minulém roce odeslán dopis. Odpověď ředitele zpravodajství byla zcela neuspokojující, s argumentací SONS nesouhlasí. Proto viceprezident zorganizoval anketu, v níž jsou respondenti tázáni, zda jim praxe televizí vadí, či nikoliv. K 28. únoru přišlo 160 hlasů, kterým zvukové nepřekládání cizojazyčných vstupů vadí. Anketa je otevřena do konce měsíce dubna. Poté proběhnou další jednání s televizemi; pokud nebudou úspěšná, je třeba zvolit další (popřípadě i nátlakové) akce.
V záležitosti zvukových popisů viceprezident RR seznámil s tím, že SONS jedná s jednotlivými televizemi. Snaží se, aby současné problémy způsobené vysíláním stopy se zvukovým popisem nebyly veřejností spojovány se zrakově postiženými, aby tak nevznikaly negativní nálady. Mgr. Luboš Zajíc zdůraznil, že při audiopopisu SONS řeší několik oblastí: technické parametry šíření audiopopisu, výběr pořadů, které budou audiopopisem opatřovány, informování o vybraných pořadech, samotný obsah, resp. kvalitu audiopopisu. Danou problematikou v SONS se intenzivně zabývá zejména Marek Salaba. Vice prezident uzavřel předmětnou záležitost tím, že SONS se snaží jednat se zainteresovanými subjekty, nicméně nebude podporovat komerční zájmy firem, zaměří se výhradně na zájmy cílové skupiny zrakově postižených.
Republiková rada jednomyslně schválila informaci PhDr. Jiřího Reichela o vyhlášení nového ročníku soutěže ve čtení a psaní zrakově postižených, jejímž garantem je redakce časopisu Zora ve spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS, jednotlivými TyfloCentry a Spektrou Praha. Během dubna až června proběhnou krajská kola a v neděli 6. října se v Městské knihovně v Praze uskuteční celostátní finálové kolo, do kterého se kvalifikují nejúspěšnější z krajů.
Viceprezident PhDr. Volejník seznámil Republikovou radu s problémy navigačního centra. Téměř ustalo financování ze strany společnosti Vodafone, proto bylo nutné hledat další zdroje. K dané problematice vystoupil jako host jeho vedoucí Zdeněk Bajtl. Nastínil tři oblasti, kde může centrum získat další prostředky na svůj provoz: spolufinancování uživateli služby, zkrácení provozní doby a snížení nákladů využitím dotací od úřadů práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Členové RR byli Zdeňkem Bajtlem i viceprezidentem vyzváni k propagaci služeb navigačního centra mezi zrakově postiženými.
Na funkci ve Fondu účelového jmění rezignoval ze zdravotních důvodů Josef Lachman. Prezident doplnil komisi fondu o Jaroslava Rusnáka. Rada vyjádřila Josefu Lachmanovi upřímný dík za dlouholetou a odpovědnou práci při zvažování často obtížných záležitostí, se kterými se musí komise vypořádávat.
Informačně vzdělávací film o překonávání bariér v prostředí z hlediska zrakově postižených natočený TyfloCentrem Olomouc je natolik úspěšný, že bude nutné zajistit profesionální nakopírování DVD. Jan Příborský i Mgr. Viktor Dudr doporučují tento film pozornosti všem, komu záleží na osvětě související s problematikou nevidomých a slabozrakých.
Příští řádné zasedání Republikové rady se uskuteční v pátek 7. června 2013.
Jiří Reichel


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR