Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 9 květen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Festina lente
STALO SE: Přehledně
A ještě z Havlíčkova Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál 1. díl)
Zemřel Josef Lachman
RETRO: Jeden větší článek ze starých stránek
LIDÉ KOLEM NÁS: Realizovat se chci hlavně v nahrávacím studiu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Dovolená? Olomouc a Litovel!
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021
BUDE VÁS ZAJÍMAT: S lékařem o způsobech vyšetření ledvin
ZDRAVÍ: Vědecky ověřovány jsou dnes i účinky léčivých rostlin
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY


ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021


V tomto článku najdete:
- stručný přehled zdravotnických prostředků, na které je poskytován příspěvek z veřejného zdravotního pojištění z důvodu zhoršeného zraku,
- informaci o zvýšení maximálního limitu odpočtu darů ze základu pro daň z příjmů a
- aktualitu týkající se průkazu osoby se zdravotním postižením.
Co hradí zdravotní pojišťovny pojištěncům s poruchami zraku?
Při on-line besedě se členy olomoucké odbočky SONS, kde jsme se zabývali hlavně příspěvkem na zvláštní pomůcku, jsem zmínil, že příspěvek nelze získat na pomůcky, které jsou částečně či zcela hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Následoval velmi případný dotaz, o které pomůcky se jedná; v odpovědi jsem uvedl, že jde o několik typů bílých holí, indikátor hladiny a světla, některé optické pomůcky (brýle a čočky), ale uvědomoval jsem si, že můj výčet není úplný. Dohodli jsme se, že se na zdravotnické prostředky, které jsou částečně či plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, zaměřím v některém z následujících poradenských článků. Stručný přehled tedy následuje:
Bílé hole
Začněme informací o bílých a červenobílých holích; novela, která by měla zakotvit již tak dlouho slibované a dávno dohodnuté zvýšení úhrady u holí bílých signalizačních a orientačních, stejně jako možnost úhrady tří kusů za kalendářní rok proti současným dvěma, je obsaženo v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je jako poslanecký tisk č. 992 přikázána k projednání ve druhém čtení na 98. schůzi, jež by měla začít 13. dubna 2021. Vládní návrh je v Poslanecké sněmovně již od podzimu 2020; jak dopadne jeho projednávání si již opravdu netroufám odhadovat.
Pojďme se však podívat na další zdravotnické prostředky určené pacientům s poruchou zraku, jak tuto kategorii nazývá příloha č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež obsahuje kategorizaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.
09.01 – zdravotnické prostředky pro léčbu šilhavosti dětí
V této kategorii najdeme náplasťové okluzory, s nárokem na úhradu až čtyř set kusů ročně, s limitem 3,04 Kč za kus – mějte na paměti, že všechny zde uváděné částky nezahrnují DPH, skutečná úhrada pojišťovny bude tedy reálně vyšší.
09.02 – zdravotnické prostředky pro korekci zraku
V této kategorii nalezneme jednak různé druhy kontaktních čoček (hydrogelové, silikon hydrogelové) normálních i abnormálních rozměrů, sférické i torické. Jejich počet a úhrada závisí na závažnosti diagnózy, pro kterou jsou předepisovány.
V téže kategorii následují čočky brýlové; i u nich bude počet a výše úhrady záviset na závažnosti diagnózy, dále také na věku pojištěnce, v příloze je uvedeno 9 druhů brýlových čoček.
Další položkou v této kategorii jsou brýlové obruby, na něž pojišťovny přispívají pouze dětem do 14 let věku, a to částkou 261 Kč.
Posledními zdravotnickými prostředky v této kategorii jsou Prizmatické folie a absorpční vrstvy na brýlové čočky.
Všechny zdravotnické prostředky této kategorie musí pochopitelně předepsat oční lékař, některé brýlové čočky podléhají i schválení revizním lékařem.
09.03 – zdravotnické prostředky pro slabozraké
Tuto kategorii otvírají dalekohledové systémy a příslušenství. Poukaz na dalekohledový systém do dálky i do blízka musí předepsat oftalmolog a podléhá následnému schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. nárok je jednou za 7 let a maximální příspěvek činí 4348 Kč (opět bez DPH).
Asférické lupy zvětšující čtyřikrát a více musí opět schvalovat revizní lékař, je možné získat úhradu ve výši 1218 Kč jednou za pět let.
09.04 – zdravotnické prostředky kompenzační pro zrakově postižené
Sem patří lékařské mluvící teploměry pro nevidomé. Tuto pomůcku může nevidomému či těžce slabozrakému pacientovi předepsat praktický lékař nebo pediatr. Nárok na úhradu je jednou za 7 let a limit činí 1739 Kč.
V této souvislosti je třeba uvést, že k tomu, aby zdravotní pojišťovna mohla úhradu poskytnout, je nutné, aby konkrétní typ zdravotnického prostředku byl na tuzemském trhu dostupný a zejména aby byl řádně zaregistrován. Podle dostupných informací v době vzniku tohoto článku, tedy duben 2021 takovýto teploměr na českém trhu chybí. Totéž lze říci o následujícím zdravotnickém prostředku, jehož poslední registrované exempláře jsou dle informací z pražské prodejny tyflopomůcek právě v této chvíli doprodávány a další již na trhu nejsou. Jde o indikátor světla a hladiny, který tak může nevidomému či těžce slabozrakému pacientovi předepsat pediatr, praktický lékař nebo oftalmolog, a to jednou za dva roky, maximální úhrada činí 1044 Kč. Doufejme, že se tedy naleznou dodavatelé, kterým se vyplatí proces registrace jejich konkrétního zdravotnického prostředku na českém trhu absolvovat.
Pomyslný kruh se uzavírá, další položkou této kategorie jsou bílé hole, konkrétně bílé hole opěrné, bílé hole signalizační a orientační, jež může předepsat praktický lékař nebo oftalmolog. V současnosti, jak již řečeno, máme nárok na dva kusy holí ročně, limity částek uvádět nebudu, věřím v jejich blížící se navýšení.
Samostatnou položkou jsou pak červenobílé hole určené hluchoslepým pojištěncům.

Zvýšení hodnoty daru, jako položky odečitatelné od základu daně z příjmů
Jednou z daňových úprav, prý související s proticovidovými opatřeními, je zvýšení limitu odpočtu tzv. bezúplatného plnění, resp. daru. Od základu daně z příjmů si lze odečíst ve zdaňovacích obdobích let 2020 a 2021 v úhrnu až 30 % místo dosavadních 15 % ze základu daně. Ostatní pravidla pro dar zůstávají nezměněna, tedy dar musí činit nejméně 1000 Kč, může být učiněn ve prospěch právnické i fyzické osoby na účel specifikovaný v ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Ze zákonem mnoha vyjmenovaných účelů vybírám některé, jež by mohly být zajímavé pro naši komunitu:
- Ze základu daně lze odečíst dar fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nebo pomůcky, nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo příspěvkem na zvláštní pomůcku, stejně jako na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
- Odečíst ze základu daně lze také darování biologického materiálu, konkrétně za odběr krve lze odečíst částku 3000 Kč, za odběr orgánu od žijícího dárce částku 20 000 Kč a odběr krvetvorných buněk (kostní dřeně) částku 20 000 Kč.

Aktualita k průkazu osoby se zdravotním postižením
Poslaneckou sněmovnou byl již koncem března schválen návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, měnící k lepšímu pravidla pro řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením. Novela nyní čeká na verdikt Senátu. Protože se mně již několikrát nepodařilo správně predikovat, jak bude legislativní proces pokračovat, nebudu raději popisovat příliš detailně, co přesně novela přináší, omezím se jen na stručnou informaci, že obsahuje úpravu, podle níž by některé zdravotní stavy, mezi něž patří i těžká postižení zraku, měly být posudkovými lékaři automaticky posuzovány, resp. rozhodnutí o průkazech v těchto případech vydávána bez časového omezení. Novela také obsahuje ustanovení, podle něhož by měl Úřad práce sám písemně upozornit každého držitele 90 dní před tím, než skončí platnost jeho průkazu, aby měl držitel čas na tuto skutečnost zareagovat. Podrobnosti si nechám raději až na okamžik, kdy bude zákon definitivně schválen.
Luboš Zajíc


Obsah

ÚVODEM: Festina lente
STALO SE: Přehledně
A ještě z Havlíčkova Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál 1. díl)
Zemřel Josef Lachman
RETRO: Jeden větší článek ze starých stránek
LIDÉ KOLEM NÁS: Realizovat se chci hlavně v nahrávacím studiu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Dovolená? Olomouc a Litovel!
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021
BUDE VÁS ZAJÍMAT: S lékařem o způsobech vyšetření ledvin
ZDRAVÍ: Vědecky ověřovány jsou dnes i účinky léčivých rostlin
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 9 květen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Festina lente
STALO SE
Přehledně
A ještě z Havlíčkova Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách
Zemřel Josef Lachman
RETRO
Jeden větší článek ze starých stránek
LIDÉ KOLEM NÁS
Realizovat se chci hlavně v nahrávacím studiu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
S bílou holí po okolí
Dovolená? Olomouc a Litovel!
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021
BUDE VÁS ZAJÍMAT
S lékařem o způsobech vyšetření ledvin
ZDRAVÍ
Vědecky ověřovány jsou dnes i účinky léčivých rostlin
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR