Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 3 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Ze zasedání Republikové rady SONS ČR


V pátek 7. prosince 2012 se v klubovně SONS v Praze uskutečnilo druhé řádné zasedání Republikové rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky v jejím šestém funkčním období.
Na začátku zasedání prezident SONS Mgr. Václav Polášek přivítal novou členku RR Alžbětu Švábkovou, čerstvou předsedkyni Krajské koordinační rady Plzeňského kraje, a popřál jí mnoho úspěchů v nové funkci.
Republiková rada schválila 15 hlasy pro s 1 zdržením zápis ze svého prvního řádného zasedání, konaného 7. září 2012.
Do příštího zasedání pracovní skupina pro transformaci připraví první nástin směřování SONS z hlediska nových právních předpisů.
Ve zprávách prezidenta a viceprezidenta byly podány informace:
- o zřízení konference VEVE, která byla založena na základě usnesení VIII. celostátního shromáždění pro zlepšení informovanosti mezi vedením a veřejností. V současné době je v ní přihlášeno 120 účastníků;
- na základě předložené podrobné analytické zprávy prezidenta Mgr. Václava Poláška a designovaného člena správní rady PhDr. Rudolfa Volejníka rozhodla půjčku TC Ústí nad Labem neposkytnout. SONS bude všemi dostupnými prostředky usilovat o zachování služeb pro zrakově postižené v ústeckém regionu. RR vyzývá správní radu a statutární orgán, aby neprodleně konaly v souladu s příslušnými právními předpisy. Hlasování: pro 16 hlasů, zdržení 1 hlas, proti 0 hlasů;
- v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje pracovní skupinu pro vytvoření monitorovacího mechanismu dle zprávy o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotními postiženími. SONS byla do skupiny přizvána jakožto nejreprezentativnější organizace zastupující zájmy zrakově postižených;
- kladně byly hodnoceny podzimní akce – Den otevřených dveří, Poděkování poskytovatelům sociálních služeb, Slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského hradu a sbírka Bílá pastelka (o všech těchto akcích jsme již čtenáře informovali).
Václav Polášek podrobně informoval o vzniklé tíživé situaci ve Středisku výcviku vodicích psů a o přijatých krocích ke stabilizaci. Od začátku roku 2012 v důsledku realizované sociální reformy (několikaměsíční prodlevy u schválených příspěvků na pořízení vodicího psa) středisko nepokrývá své náklady a dostalo se do skluzu cca 1,5 milionu Kč. Od června minulého roku, kdy prezident pracovníkům snížil pohyblivé složky mezd, posléze učinil tři vstřícné kroky ke stabilizaci střediska: s účinností od 1. listopadu byla základní mzda všem stávajícím pracovníkům zvýšena o 25 až 30 procent, všem, kdo si přáli ve středisku zůstat, byla v listopadu prodloužena pracovní smlouva do června 2014 a v březnu 2013 uspořádá SONS direc-mailovou kampaň učelově vázanou na středisko s očekávaným výtěžkem cca 1 až 1,5 milionu Kč. K 31. prosinci 2012 následovala rezignace současné ředitelky střediska Ing. Hany Jasenovcové na svou funkci a po dohodě se SONS k tomuto datu pracovní poměr ukončila. Vedením střediska byla od 1. ledna pověřena Marie Hájková a prozatimním šéfem cvičitelů se stal Daniel Tůma. Předsedkyně Klubu držitelů vodicích psů a členka RR Ilona Vobrová předložila několik obav a znepokojení do budoucnosti střediska. Vedení SONS se položenými otázkami bude vážně zabývat a snažit se, aby problémy spolu se zaměstnanci eliminovalo.
V dalším bodu jednání prezident vysvětlil důvody, proč by bylo pro SONS před transformací jednodušší převést tyfloprodejny do společnosti s ručením omezeným Taktila, jež je stoprocentně vlastněna SONS. Usnesení o převodu bylo schváleno 9 hlasy pro, 3 hlasy proti a se 3 zdrženími.
Vzhledem k tomu, že v závěru jednání nebyla již rada usnášeníschopná, záležitost výslovnosti a psaní jména Louise Brailla byla posléze přesunuta na korespondenční hlasování, v němž získalo usnesení navržené PhDr. Rudolfem Volejníkem podporu 14 ze 16 hlasů. Předmětné usnesení bylo publikováno v lednové Zoře.
Jiří Reichel


Obsah

Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
#
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna Univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 3 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Smutná zpráva
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Pro lepší šanci na trhu práce
Ocenění pro maséra
Oblastní shromáždění v Chomutově
Úspěchy pardubické nemocnice
Lví očko pomáhá
Poradna univerzity Pardubice
Milá pozornost
Věcný dar pro školku
Postřehy z Kosova
Replika
Auto pro plzeňské středisko Tyfloservisu
Dárek pro Palatu
BIG Launcher – přístupnější telefon s Androidem
Sólo pro Sola
Obrazy jako reliéfy
Digibooks má už více než 60 000 publikací pro nevidomé
Výstava v Národním muzeu
Svatý Valentýn
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR