Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 13 červenec 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE: Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA: Temná kavárna v Hradci Králové
RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ: Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
A přece se volí
Tiráž


ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021


V článku na první prázdninový měsíc roku 2021 se budeme věnovat těmto tématům:
- Douška k nahlížení do katastru nemovitostí,
- osvobození od rozhlasového a televizního poplatku, a
- postoj SONS k návrhům novel zákona o sociálních službách.
Úvod článku věnujeme poopravení informace z článku minulého; ne že by se kolegyně Václava Baudišová, když informovala o změně podmínek pro nahlížení do katastru nemovitostí, dopustila nějakého omylu, ale zkrátka vývoj je velice překotný, co platilo minulý měsíc, nemusí platit v měsíci následujícím. Přesně tak je tomu s anonymním nahlížením do katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální, který katastr nemovitostí vede, ustoupil tlaku veřejnosti a od svého plánu od června t. r. neumožňovat anonymní nahlížení do katastru upustil. I nadále tak bude možné bez přihlášení aplikaci Nahlížení do KN užívat, ovšem pro nás, zrakově postižené to má jedno ale: tím je návrat k zabezpečení anonymního nahlížení pomocí tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA. Doufejme, že CAPTCHA bude opatřena i možností spuštění přečtení potřebného kódu hlasem. Pro pohodlný přístup těžce zrakově postižených osob do katastru nemovitostí se mi však jeví jako doporučeníhodná alternativa přihlášení pomocí elektronické identity, která nabízí hned několik způsobů přihlašování, z nichž uvedu tři základní:
- občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018
- NIA ID – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS
- mobilní klíč eGovermentu – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů
Využitelné budou i další způsoby elektronické identifikace, jako např. bankovní identita. V případě potřeby opakovaného nahlížení do katastru nemovitostí se vám pořízení nějakého způsobu elektronické identity určitě vyplatí a bude využitelné i pro další služby. Při anonymním přístupu bez identifikace uživatele aplikace Nahlížení do KN se bude tedy třeba vypořádat s CAPTCHou.

Osvobození nevidomých posluchačů a diváků od rozhlasových a televizních poplatků
Mnoho našich čtenářů je obeznámeno s faktem, že podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (z. č. 348/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jsou od poplatků osvobozeny:
„osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti“
Někteří nevidomí jsou však zaskočeni, když se na ně Český rozhlas či Česká televize obrátí s výzvou, aby se přihlásili k placení zákonných koncesionářských poplatků. Rozhlas ani televize pochopitelně nemohou vědět o vašem nároku na osvobození od poplatku, pokud jim tento nárok neoznámíte, a to formou čestného prohlášení. Povinnost platit poplatek má každá domácnost, v níž bydlí osoba, která je alespoň jeden měsíc držitelem (nemusí být přímo vlastníkem) rozhlasového či televizního přijímače. Za takový přijímač se nepovažuje mobilní telefon, ani osobní počítač.
Jak se Český rozhlas nebo Česká televize dozví, kdo je poplatníkem?
Odpověď je jednoduchá, každý, kdo přihlásí odběrné místo elektrické energie, je potenciálním poplatníkem, jak je upraveno ustanovením § 3 odst. 4 citovaného zákona:
„Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy.“
Proto lze všem úplně či prakticky nevidomým, kteří žijí sami v domácnosti, popř. žijí v jedné domácnosti se stejně postiženými osobami, doporučit, aby samy aktivně Českému rozhlasu a České televizi oznámili, že mají nárok na osvobození od poplatku. Toto oznámení, jak bylo uvedeno, je možné učinit formou čestného prohlášení. K prohlášení je možné (zákon to striktně nevyžaduje a polooficiální informace získané na call centrech Českého rozhlasu a České televize se v tomto diametrálně rozcházejí) připojit jako doklad svého nároku na osvobození kopii průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP/P), je-li v něm uveden symbol prakticky či úplně nevidomé osoby. Pokud ne, pak by v případě nutnosti bylo možné nárok doložit např. potvrzením lékaře.
Jak osvobození uplatnit?
V tomto směru by nejjednodušší situaci měli mít ti, kdo využívají k platbám za různé služby SIPO (Soustředěné inkasní platby obyvatelstva), provozované Českou poštou, s. p. Jak Český rozhlas, tak Česká televize deklarují, že uživatelé služby SIPO mohou veškeré záležitosti týkající se koncesionářských poplatků řešit přímo na pobočkách České pošty, ostatní koncesionáři pak řeší vše kolem poplatků, včetně nároku na osvobození, přímo s Českou televizí, resp. s Českým rozhlasem.
Zde jsou telefonní kontakty, kde lze přímo s místy k tomu určenými získat další informace:
Call centrum rozhlasového poplatku: Tel.: 221 553 636
web: https://poplatek.rozhlas.cz/
Call centrum televizního poplatku: Tel.: 261 133 885
web: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1281098-informace-o-evidenci-poplatniku-televizniho-poplatku
Pokud jste již obdrželi výzvu či sdělení k placení rozhlasového poplatku, je možné využít i on-line odpovědní formulář, najdete jej na tomto odkazu:
https://zis-ext.rozhlas.cz/PagesAll/FormAcquisition.aspx
Formulář čestného prohlášení pro osvobození od televizního poplatku z důvodu zde popisovaného jsem na webových stránkách neobjevil, pokud by kdokoliv potřeboval pomoci s formulací takového čestného prohlášení, může se s důvěrou obrátit na kteroukoliv sociální poradnu SONS ČR, z. s.

Postoj SONS k novelám zákona o sociálních službách
O potřebě novelizovat zákon upravujícího kromě jiného podmínky poskytování sociálních služeb, se již mluví dlouho. Vládní návrh novely se v meziresortním připomínkovém řízení objevil na přelomu let 2019 a 2020. V rámci tohoto připomínkového řízení jsme podpořili výhrady vznášené zejména námi založenou obecně prospěšnou společností Tyfloservis, jež směřovaly zejména do ekonomické oblasti zajišťování poskytování služeb, sami jsme navrhli trochu vizionářsky koncipovanou službu šitou na míru přímo nevidomým, s pracovním pojmenováním „„Zprostředkování vizuálních informací klíčových pro vedení samostatného života osoby se zrakovým postižením“. Domnívali jsme se, a jsme o tom přesvědčeni i nadále, že na trhu není dostatek služeb, které by dokázaly reagovat přímo na potřeby těžce zrakově postižených.
Typicky jde o pomoc při školní přípravě dětí těžce zrakově postižených rodičů, která je (zvláště v nižších ročnících základní školy) bez vizuální kontroly neřešitelná. Dále jde o mnohé problémy související s používáním IT zařízení vybavených sice asistivními technologiemi, ale protože jde o poměrně složitá zařízení, potřebují nevidomí v této oblasti mnohem častěji pomoc a podporu, než je tomu u intaktní populace.
Jde také o pomoc s orientací v dokumentech psaných běžným písmem (komunikace s úřady, lékařské zprávy, kontrola a pročtení informací na obalech potravin a léků ohledně jejich expirace, složení atd.). Ve výčtu činností by bylo možné pokračovat; současný zákon však pro potřeby osob s těžkým zrakovým postižením nabízí v zásadě jedinou „speciální“ službu, a to průvodcovskou a předčitatelskou službu, některé naznačené situace jsou částečně řešitelné v rámci jiných registrovaných sociálních služeb (osobní asistence, sociálně aktivizační služby, popř. sociální rehabilitace), nicméně by se nám jevilo jako ideální, kdyby zákonodárce v budoucnosti vedle průvodcovské služby nadefinoval ještě jednu službu designovanou speciálně pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
Vládní návrh novely však narazil na stovky připomínek z mnohem významnějších připomínkových míst, zejména z Ministerstva financí, vše nasvědčovalo tomu, že vládní novela nemá šanci projít Poslaneckou sněmovnou; ovšem začaly se objevovat různé poslanecké iniciativy, které obvykle převzaly nějakou méně kontroverzní část z vládního návrhu, připsáno bylo to, oč jejím autorům šlo zejména, a návrh byl vyslán do legislativního procesu.
Jednou z těchto iniciativ je i poslanecký tisk č. 1043. Hlavní motivací tohoto návrhu patrně bylo navýšení limitů poplatků za sociální služby, protože novela počítala s tím, že od ledna 2022 by současné limity stouply o 20 %, dále byl navržen automatický valorizační klíč pro zvyšování limitů. Tento valorizační mechanismus však nebyl nijak navázán na příspěvek na péči, takže by mohlo docházet ke snižování dostupnosti sociálních služeb, což jsme nevnímali jako správné. Veliké rozpaky vzbudilo i slučování pečovatelských služeb a služeb osobní asistence do služby jediné, stejně tak mělo dojít ke sloučení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem do domovů sociální péče. Z úzkého hlediska nás zrakově postižených jsme tyto slučovací tendence nevnímali jako zcela negativní, nicméně jsme solidárně přijali argumentaci osob s jinými druhy zdravotního postižení a připojili jsme se (např. v rámci vyjádření Poradního orgánu veřejného ochránce práv) k negativnímu stanovisku k této novele. Vývoj kolem novely zákona o sociálních službách je dosti dynamický, uvidíme, jak nakonec zákonodárci rozhodnou.

Luboš Zajíc


Obsah

ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE: Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA: Temná kavárna v Hradci Králové
RETRO: Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ: Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
A přece se volí
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 13 červenec 2021
Obsah:
ÚVODEM: Ústa pravdy, svědomí a umění
STALO SE
Přehledně
Zpráva z 20. zasedání Republikové rady SONS mezi léty 2016 a 2021
Byl jsem na pětadvacetinách
POZVÁNKA
Temná kavárna
RETRO
Stoletá Zora také o jednom z nás
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 07/2021
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? I. část
ZDRAVÍ
Žlučníkový záchvat vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc
Jak posílit činnost ledvin?
SPORT
Černobílé problémy
A přece se volíV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR