Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 2 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Sociálně právní komise SONS ČR informuje


Přinášíme informace z jednání sociálně právní komise SONS, které se uskutečnilo v pondělí 10. prosince 2012.
Komise se již nějakou dobu zabývá sledováním nenaplňování zákona o mediálních službách na vyžádání a připravovaného zákona o audiovizi. Jak jsme vás informovali minule, problematika je dělena na dvě záležitosti: 1. Netlumočení cizojazyčných projevů, 2. Audiopopis.
Co se týče netlumočení, ze strany České televize jsme obdrželi neuspokojivé vysvětlení. Z našeho pohledu budeme prosazovat tlumočení v nejsledovanějším čase na ČT1 v době hlavních zpráv. Jsme přesvědčeni, že se jedná o velkou skupinu lidí, kteří tlumočení potřebují – nejen zrakově postižení, ale i senioři, osoby vlastnící méně dokonalé televizní přijímače apod. Pro naši argumentaci též budeme předem statisticky sledovat četnost zpravodajských výstupů, které je nezbytné tlumočit.
Co se týče audiopopisu, v minulém článku zmiňované Stanovisko SONS k aktuální etapě naplňování povinností zpřístupňování televizního vysílání pro osoby se zrakovým postižením bylo ještě mezi oběma stranami doplněno. Ohledně audiopopisu jsme obdrželi reakce jednotlivých televizních společností, reagují především ty soukromé. Některé nabízejí určitá řešení, některé zase poskytují neuspokojivá vysvětlení, jak zákon naplňují. Pokud jde o Českou televizi, zde se budeme dožadovat práv coby koncesionáři. Jednání ohledně netlumočení a audiopopisu stále trvají a budeme o dalším postupu průběžně informovat.
Komise se také delší dobu věnuje problematice zařazování zrakově postižených do domovů pro zrakově postižené, do běžných domovů pro seniory. Co se týče problému deinsititucionalizace zařízení, stávajících klientů ÚSP Chrlice se týkat nebude. Je však třeba sbírat podněty z konkrétních případů, kdy měl někdo problém zařadit se do rodiny, do nějaké komunity. Také sledujeme situaci zařazování zrakově postižených do domovů pro seniory, v rámci regionů však není poukazováno na špatnou situaci. Jedná se spíš o ojedinělé konkrétní případy. Sledujeme tedy problematiku dál a sbíráme konkrétní případy klientů.
Komise se tradičně zabývala problematikou sKaret. Jak jste již jistě zaznamenali v médiích, proběhla schůzka předsedy vlády Petra Nečase, ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové a generálního ředitele České spořitelny Pavla Kysilky. JUDr. Pavel Ptáčník informoval o závěrech, které z tohoto jednání vzešly:
- platební funkce sKarty bude nepovinná (kromě podezření na zneužití dávek u osob v hmotné nouzi);
- sKarta bude mít platnost jako identifikační průkaz pro osoby pobírající sociální dávky, součástí karty bude též průkaz zdravotně postižené osoby;
- nepředpokládá se, že by důchody chodily přes sKartu;
- zdravotně postižení budou mít možnost bezplatného výběru z sKarty na pobočkách České spořitelny;
- výběry z bankomatů České spořitelny přes sKartu budou zdarma;
- bude zachována možnost výplaty sociálních dávek složenkami, do té doby bude třeba tyto změny promítnout do zákonů.
Komise doporučuje zrakově postiženým příjemcům nepojistných sociálních dávek, aby při převzetí sKarty korektně požadovali splnění čtyř podmínek:
1) Zasílat předmětné příspěvky prostřednictvím trvalého příkazu na osobní účet příjemce nebo peněžní poukázkou do vlastních rukou;
2) Předem dohodnout, jakou fotografii má příjemce karty k jejímu převzetí přinést nebo jak ve věci fotografování postupovat;
3) požadovat sKartu s piktogramem nevidomého;
4) požadovat uvedení shodného označení s původním průkazem – tedy TP = TP; ZTP = ZTP; ZTP/P = ZTP/P.
Mgr. Zajíc též doporučuje žadatelům, aby se snažili vyvíjet tlak na úřad práce, aby byl průkaz vydán včas. Jako argument mohou použít sdělení, že budou požadovat náhradu škody za dobu, kdy nemohly být využívány výhody, spojené s průkazem OZP. Problematiku sKaret budeme sledovat dál.
Komise se také zabývala přetrvávajícími problémy, spojenými s řízením o příspěvku na zvláštní pomůcku:
- žadatelé o příspěvek jsou nuceni přiznávat majetek, ačkoliv to nemá zákonnou oporu;
- žadatelé o příspěvek jsou nuceni podstupovat sociální šetření, argumentováno je podle § 25 zákona o sociálních službách, který se však příspěvku na zvláštní pomůcku netýká;
- řízení probíhají nepřiměřeně dlouhou dobu.
Na základě přetrvávajících problémů se SONS rozhodla v této věci vyvolat jednání s úřadem práce.
Komise se zabývala problematikou aktualizace Přehledu základních sociálně právních a pracovně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany. Autor přehledu JUDr. Pavel Ptáčník informoval, že budou nezbytné pouze drobné aktualizace v problematikách, které se od poslední aktualizace příručky změnily. Během ledna by aktualizace měla být zpracována a následně poskytnuta opět do Knihovny digitálních dokumentů.
JUDr. Ptáčník informoval o ratifikaci nepovinného přídavného protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Protokol mj. umožňuje občanům si stěžovat, že jsou porušovány určité články úmluvy. Předpokladem pro využití tohoto kroku je však nejdříve využití všech vnitrostátních mechanismů. Do státu může být pak vyslána kontrola. PhDr. Rudolf Volejník se účastní schůzek přípravné skupiny pro ustavení monitorovacího výboru v ČR.
Dále JUDr. Ptáčník informoval, že od prosince 2012 vstoupil v platnost zákon 331/2012 Sb., který zmírňuje dopady sociální reformy a kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci tohoto změnového zákona jsou řešeny:
- souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku při péči o dítě do 4 let věku;
- příspěvek na mobilitu u osob v pobytových zařízených v případech hodných zvláštního zřetele;
- při pečování dítěte ve věku 4–7 let, které je ve 3. nebo 4. stupni závislosti, se zvýší příspěvek na péči o 2000 Kč.
JUDr. Ptáčník též informoval, že od 1. 1.2013 dojde ke zvýšení důchodů – nyní již je zaneseno ve vyhlášce s již přesnými pravidly. Základní výměra by měla být zvýšena na 2330 Kč a procentuální výměra by se měla zvýšit o 0,9 %.
Komise stále sleduje legislativu ohledně transformace občanských sdružení. Je třeba sledovat připravovaný zákon o veřejné prospěšnosti.

Marcela Šmídová & Rudolf Volejník


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 2 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS ČR
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka je novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na ColoradoV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR