Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 leden 2001

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Proč gestikulujeme při řeči?

Kdyby mu svázali ruce, tak se nedomluví. Tímto poněkud
nelichotivým příměrem si bereme na mušku osoby, které to s
gestikulací při řeči přehánějí. Více či méně ale používá gesta
jako doprovod mluvené řeči každý z nás. Proč?
Řeč rukou
Gestikulace není jen prázdným mácháním rukou. Má svá pravidla
a zjevně odpovídá obsahu mluveného slova a myšlenkám řečníka.
Zdá se, že gesta doplňují a rozšiřují poselství vyjádřené
řeči. Gestikulací provázejí svou řeč příslušníci nejrůznějších
národů a i děti začínají gestikulovat ještě dříve než zvládnou
řeč. Na druhé straně se ale gestikulace řečníků liší podle
toho, jakým jazykem hovoří.
Významem gest rukou při řeči se zabýval antropolog Desmond
Morris a došel k závěru, že gesta dokreslují obsah naší řeči a
často prozradí mnohé o myšlenkách, které by mluvčí před svými
posluchači velmi rád utajil. Máchání zaťatou pěstí je podle
Desmonda Morrise zjevným projevem agresivity, stejně jako
hrozivě vztyčený ukazováček, případně ukazováček namířený
proti posluchačům. Poněkud menší míru agresivity mluvčího
przrazuje jen napůl sevřená pěst. Ruka řečníka přitom zaujímá
pozici, jako kdyby svírala neviditelnou listinu. Toto gesto
prý prozrazuje člověka sice opatrného, ale zároveň
rozhodnutého tvrdě prosadit vlastní názory.
Pokud chceme v řeči cosi dále vysvětlit nebo upřesnit,
sevřeme palec a ukazováček, jako kdybychom mezi nimi drželi
něco zcela maličkého. Gestikulace dlaní obrácenou k zemi má
posluchače uklidnit, gesto rukou obrácenou naopak dlaní vzhůru
je prosebným výrazem řečníka dožadujícího se pomoci
posluchačů. Pokud má řečník mírně pokrčené prsty rukou a dlaně
otočeny k posluchačům, vyjadřuje tím odmítnutí. Přijetí svých
myšlenek se řečník dožaduje gestem, při kterém jakoby
naznačuje objetí posluchačů. Široký rejstřík gest mívají
především politici. V době nejrůznějších poradců, kteří
politiky školí, jak nejlépe vystupovat na veřejnosti, už ale
přestává být na jasnou řeč gest spolehnutí. Mnozí politici už
zřejmě hrají před posluchači jen pečlivě nacvičené
pantomimické představení, při němž stojí na prvním místě
výsledný dojem, a nikoli skutečné úmysly mluvčího. Z těchto
bezesporu zajímavých informací ale nevyčteme nic o skutečných
kořenech gestikulace lidí při řeči. Je gesto skutečně jakýmsi
šifrovaným poselstvím? Máme gesta rukou při řeči vrozena nebo
se je učíme v dětství pozorováním dospělých řečníků?
Gestikulující nevidomí
Na amerických univerzitách v Chicagu a Bloomingtonu proběhly
nedávno pokusy, které měly na tyto otázky přinést odpověď.
Vědci podrobili sledování děti a mladé lidi, kteří jsou od
narození slepí. Nikdy tedy neviděli nikoho gestikulovat při
řeči, neměli šanci se gesta rukou od nikoho naučit. Američtí
vědci srovnávali gestikulaci nevidomých s gesty stejně starých
lidí se zdravým zrakem.
Ukázalo se, že nevidomí při řeči gestikulují, a to způsobem,
který se výrazněji neliší od gestikulace osob se zdravým
zrakem. Platilo to nejen o četnosti gest rukou provázejících
mluvený projev, ale i o použitých gestech. Když například
slepci vysvětlovali postup při přelévání kapaliny z jedné
nádoby do druhé, provázeli svou řeč stejným posunkem jako
lidé, kteří vidí. Palcem a ukazováčkem ohnutým do tvaru
písmene C naznačili, jak drží sklenku, a nakloněním ruky
provázeli výklad o přelévání tekutiny. Nevidomé děti a mladí
lidé tedy gestikulují při řeči bez toho, že by kdy před tím
mohli vidět gesta jiných osob.
Je ale možné, že nevidomí gestikulují proto, aby sdělili
určité poselství vidoucímu posluchači? K ověření této myšlenky
využili vědci opět nevidomých dobrovolníků. Nechali je na
jedné straně mluvit s jinými nevidomými a na druhé straně i s
lidmi se zdravým zrakem. Nevidomí ale provázeli svou řeč
gestikulací bez ohledu na to, zda hovořili k slepým nebo k
lidem se zdravým zrakem. Jejich gestikulace tedy zjevně není
projevem snahy podat posluchači další informace k mluvenému
slovu.
Gestikulaci při řeči máme tedy "hlouběji pod kůží", než jsme
se domnívali. Je nedílnou součástí naší řeči. Gestikulace není
zřejmě vůbec určena posluchači, i když z ní posluchač může
vyvodit ledacos o obsahu řeči i úmyslech řečníka. Gesta rukou
zřejmě odrážejí naše myšlení při řeči a s vysokou
pravděpodobností s pomocí gest uvolňujeme tok myšlenek ve svém
mozku. Rčení o svázaném řečníkovi, který se bez možnosti
provázet slova gesty nedomluví, tedy není daleko od pravdy a v
určitém slova smyslu platí pro každého z nás.
J. PAVLÍČEKObsah

Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 85 Číslo 1 leden 2001
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktoři: Dana Kudlová, Jiří Mayer a Markéta Švehlová
Adresa redakce: Krakovská 21, 115 17 Praha 1
Telefon/Fax: (02) 22 21 20 31
e-mail:zora@braillnet.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Korun českých
Obsah:
Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Slavnostní koncert
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001, v pořadí
třinácté
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
Hvězda etnické hudby vystoupila v Praze
Videostop sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR