Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 leden 2001

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Elektronický podpis


V následujících řádcích se budeme věnovat informacím o nové
možnosti podepisování, elektronickému podpisu, který může mít
zvláště pro občany se zrakovým postižením velký význam.
Elektronický podpis, jeho používání, poskytování
souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto
zákonem a sankce za porušení povinností upravuje zákon č.
227/2000 Sb. ze dne 29. 6. 2000. Ustanovení 2 vymezuje některé
základní pojmy, v prvé řadě definuje elektronický podpis.
Elektronickým podpisem se podle ustanovení odstavce 1, písmeno
a) rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k
datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují
ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.
Písmeno b) praví že zaručeným elektronickým podpisem je
elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:
1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové
zprávě,
3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků,
které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní
kontrolou,
4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým
způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.
Dalším pojmem, který toto ustanovení definuje, je datová
zpráva. Datovou zprávou se rozumí elektronická data, která lze
přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat v
záznamových médiích posuzovaných při zpracování a přenosu dat
elektronickou formou. Písmeno d) připomíná, že podepisující
osobou je fyzická osoba, která má prostředek pro vytváření
podpisu a jedná jménem svým nebo v zastoupení jiné fyzické či
právnické osoby.
Dalším pojmem, který je pro porozumění zákonu klíčový, je
pojem poskytovatel certifikačních služeb. Následující písmeno
e) definuje poskytovatele certifikačních služeb jako subjekt,
který vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně
poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy.
Kromě poskytovatele identifikačních služeb existuje také
akreditovaný poskytovatel. Tímto akreditovaným poskytovatelem
je poskytovatel, kterému byla udělena akreditace. Certifikátem
se rozumí datová zpráva vydaná poskytovatelem, která spojuje
data pro ověřování podpisu s podepisující osobou a umožňuje
ověřit její totožnost.
Dále se setkáme s pojmem kvalifikovaný certifikát, který má
všechny náležitosti stanovené tímto zákonem a byl vydán
poskytovatelem telekomunikačních služeb splňující podmínky
zákonem stanovené.
Zákon také rozeznává data pro vytváření elektronických
podpisů a data pro ověřování elektronického podpisu. Tato data
jsou vždy jedinečná. Nástrojem elektronického podpisu je podle
zákona technické zařízení nebo programové vybavení nebo jejich
součásti používané pro vytváření nebo ověřování elektronického
podpisu.
Akreditací se dále rozumí osvědčení, že poskytovatel
certifikačních služeb splňuje podmínky stanovené tímto zákonem
pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele služeb.
Ustanovení 3 upravuje soulad elektronického podpisu s
požadavky na podpis. Podle tohoto ustanovení použití
zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném
certifikátu a vytvořeného pomocí prostředku pro bezpečné
vytváření podpisů umožňuje ověřit, že datovou zprávu podepsala
osoba uvedená v tomto kvalifikovaném certifikátu. Datová
zpráva, pokud je opatřena elektronickým podpisem, se považuje
za podepsanou. Použití zaručeného elektronického podpisu
zaručuje, že dojde-li k porušení obsahu datové zprávy od
okamžiku, kdy byla podepsána, tato porušení bude možné
zjistit.
Za škodu způsobenou porušením povinností odpovídá podle
ustanovení 5 podepisující osoba, odpovědnosti se zprostí pouze
tehdy, jestliže prokáže, že ten komu vznikla škoda, neprovedl
veškeré úkony potřebné k tomu, aby si ověřil, že zaručený
elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát
nebyl zbaven platnosti.
Ustanovení 6 upravuje povinnosti poskytovatele. Poskytovatel
vydává kvalifikované certifikáty na základě smlouvy, která
musí být písemná, jinak je neplatná. Nesmí uchovávat a
kopírovat data pro vytváření zaručeného elektronického podpisu
osob, kterým poskytuje certifikační služby. Pokud byla
poskytovateli těchto služeb odňata akreditace, je povinen o
této skutečnosti informovat všechny subjekty a také tuto
skutečnost uvést v seznamech vedených podle odstavce 1,
písmena f a g. Pokud o to podepisující osoba požádá nebo pokud
vyjde najevo, že certifikát byl vydán na základě nepravdivých
nebo chybných údajů, poskytovatel je povinen neprodleně
ukončit platnost certifikátu. Ustanovení 7 upravuje
odpovědnost za škodu. V odstavci 2 tohoto ustanovení se píše,
že poskytovatel neodpovídá za škodu vyplývající z použití
kvalifikovaného certifikátu, která vznikla v důsledku
nedodržení omezení pro jeho použití. Za škodu způsobenou
porušením povinnosti odpovídá tedy v rozsahu stanoveném
občanským zákoníkem.
Další důležitá část je v zákoně věnována akreditaci.
Udělování akreditací i dodržování tohoto zákona kontroluje
Úřad, který akreditace uděluje a odnímá. Pověřeným
zaměstnancům Úřadu musí být umožněn vstup do obchodních a
provozních prostorů poskytovatele a musí jim být předloženy
všechny doklady související s jeho činností.
Podmínky udělení další akreditace definuje ustanovení 10.
Žádost o udělení akreditace musí obsahovat všechny údaje
přesně určující poskytovatele. V oblasti orgánů veřejné moci
je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy a
kvalifikované certifikáty vydané akreditovaným poskytovatelem.
Povinnosti akreditovaného poskytovatele při ukončení činnosti
upravuje ustanovení 13, kde se uvádí, že poskytovatel musí
záměr ukončit svou činnost ohlásit 3 měsíce před plánovaným
datem ukončení činnosti. Dále musí učinit vše pro to, aby
platné kvalifikované certifikáty převzal jiný provozovatel.
V dalších ustanoveních zákon upravuje opatření k nápravě v
případě, že akreditovaný poskytovatel poruší svou povinnost.
Úřad může uložit pokutu až do výše 10 mil. Kč. Pokud
akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb porušil do 1
roku ode dne, kdy nabylo rozhodnutí o uložení pokuty právní
moci, své povinnosti, opět mu může být uložena pokuta až do
výše 20 mil. Kč. Fyzické osobě, která neposkytuje Úřadu
součinnost, může být uložena pokuta do výše 25 tis. Kč. Pokutu
lze přitom uložit do 1 roku ode dne, kdy Úřad porušení
povinnosti zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k
porušení došlo.
Doufám, že toto obsáhlé nahlédnutí do zákona o elektronickém
podpisu, který je předmětem častých dotazů, bude pro mnohé
čtenáře užitečné.
Zpracovala JUDr. Ivana MarešováObsah

Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 85 Číslo 1 leden 2001
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktoři: Dana Kudlová, Jiří Mayer a Markéta Švehlová
Adresa redakce: Krakovská 21, 115 17 Praha 1
Telefon/Fax: (02) 22 21 20 31
e-mail:zora@braillnet.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Korun českých
Obsah:
Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Slavnostní koncert
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001, v pořadí
třinácté
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
Hvězda etnické hudby vystoupila v Praze
Videostop sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR