Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené , číslo 1, leden 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Uložil jsem do krabice
STALO SE: Přehledně
Změna na místě šéfredaktora Zory
LIDÉ KOLEM NÁS: Své první instrumentální skladby jsem složil už jako starší žák
POVÍDKA (PO)VÁNOČNÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023
O čem se moc nemluví: Jak prožívat tady a teď aneb Pryč s blbou náladou – I.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vnímám, i když nevidím
ZDRAVÍ: Jak se projevuje a léčí anémie z nedostatku železa?
SPORT: Střelecké šampionáty a poháry 2022
INZERCE
Tiráž


ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023


Vážení čtenáři, v prvním čísle tohoto roku předně, s přihlédnutím k situaci platné k 5. prosinci, dodávám k Informaci 12/2022, že přídavek na dítě skutečně bude s největší pravděpodobností ve všech kategoriích zvýšen o 200 Kč. Potom se krátce dotkneme problematiky zvířete v bytě. Dále se (aniž chci malovat čerta na zeď) seznámíme se základními pojmy exekučního práva a nakonec bude upoutávka.

Zvíře v bytě
Chovat ve vlastním i pronajatém bytě zvíře dle vlastní volby zákon dovoluje, aniž by k tomu byl třeba něčí souhlas. Pokud by stanovy pro společenství vlastníků jednotek nebo nájemní smlouva přesto obsahovaly takové zakazující nebo souhlasem podmíněné ustanovení, je ze zákona neplatné. V domě s bytovými jednotkami v extrémním případě může soud podle § 1184 odst. 1 občanského zákoníku na návrh osoby odpovědné za správu domu nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. V nájemním bytě má nájemce podle § 2258 občanského zákoníku právo chovat zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. Pokud jde o stav nájemního bytu „před a po“ užívání nájemcem s domácím mazlíčkem, je vhodné ho zdokumentovat a případné škody hradit z nájemcovy jistoty, v běžné řeči kauce. Ta sice nesmí podle § 2254 občanského zákoníku v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného, dohoda o jejím přiměřeném zvýšení však možná je.

Exekuční slovníček
Exekutorská komora nám poskytla slovníček těchto základních pojmů exekučního řízení:
Bagatelní exekuce – exekuce, ve které pohledávka oprávněného (věřitele) nepřesahuje částku 1500 Kč bez příslušenství.
Centrální evidence exekucí – veřejný seznam provozovaný Exekutorskou komorou ČR. Spolehlivá databáze, která umožňuje zjišťovat základní informace o exekucích vedených proti konkrétní osobě. Výpis z CEE získáte za poplatek na webu www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory ČR v Praze a na pobočce v Brně, nebo na pobočce České pošty s Czech POINTem.
Datová schránka – elektronické úložiště určené pro doručování dokumentů v elektronické podobě; orgány veřejné moci jsou povinny do ní zasílat písemnosti, pokud má adresát datovou schránku zpřístupněnou; její zřízení lze doporučit osobám, které mají problémy s doručováním pošty. Více na www.datoveschranky.info.
Exekuční návrh – návrh věřitele, kterým se zahajuje exekuční řízení; nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu požádá exekutor exekuční soud o pověření vedením exekuce. Návrh musí obsahovat mimo jiné určení exekutora, který má exekuci provést. Jeho přílohou je vždy originál nebo ověřená kopie exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti.
Exekuční příkaz – rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Pokud se jedná o peněžitou pohledávku, provádí se exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých či nemovitých věcí, postižením závodu, správou nemovitých věcí a v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě i pozastavením řidičského oprávnění. Exekuci lze provádět i více způsoby současně.
Exekuční řád, občanský soudní řád – právní předpisy, které určují postup soudního exekutora při výkonu exekuce.
Exekuční řízení – proces, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu vymáhána pohledávka věřitele.
Exekuční titul – rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná veřejná listina, o které to stanoví exekuční řád (občanský soudní řád), která ukládá dlužníkovi povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky. Je to nutný předpoklad pro vedení exekuce.
Exekutorská komora ČR – stavovská organizace profesní samosprávy sdružující soudní exekutory; jedná se o dohledový orgán nad činností exekutorů, nemá pravomoc zasahovat do jednotlivých řízení (www.ekcr.cz)
Exekutorský úřad – úřad, do něhož ministr spravedlnosti jmenoval soudního exekutora.
Fikce doručení – znamená, že i když si dlužník úřední zásilku určenou do vlastních rukou fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10 dnů od jejího uložení za doručenou.
Generální inhibitorium – zákaz, aby povinný nakládal s veškerým svým majetkem (až na zákonem vymezené výjimky); nastává okamžikem, kdy se povinný (dlužník) o zahájení exekuce dozví.
Marná exekuce – exekuce, v níž částka vymožená za posledních šest let nepokryje ani náklady exekuce a současně není exekucí postižena nemovitá věc.
Mobiliární exekuce – vymáhání pohledávky spočívající v soupisu movitého majetku dlužníka, případně i jeho zajištění (odvezení) a prodeji. O jejím průběhu musí vykonavatel pořídit audiovizuální záznam; povinný musí umožnit vykonavateli přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny. Když tak neučiní, je vykonavatel oprávněn zjednat si do bytu či místnosti přístup sám.
Nalézací řízení – obvykle soudní řízení, které předchází exekuci, a ve kterém soud nalézá právo – dochází k závěru o tom, kdo je věřitel, kdo je dlužník, jak vysoká je např. dlužná částka a stanovuje, do kdy má být uhrazena; nerespektuje-li dlužník rozhodnutí soudu a uloženou povinnost do stanoveného data nesplní, stává se rozsudek tzv. exekučním titulem.
Náklady exekuce – součást exekučně vymáhané částky, skládají se z odměny soudního exekutora, z paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, z náhrady za ztrátu času při exekuci, náhrady za doručování písemností a daně z přidané hodnoty. Náklady a jejich výši určuje exekutor v rozhodnutí nazvaném „příkaz k úhradě nákladů exekuce“.
Oprávněný – věřitel, jehož vykonatelným exekučním titulem přiznaná pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena; pouze tato osoba může podat návrh na zahájení exekuce; označuje se tak jedna strana účastníků řízení.
Portál dražeb – internetový portál provozovaný Exekutorskou komorou ČR; eviduje veškeré exekuční dražby movitých a nemovitých věcí a závodů (www.portaldrazeb.cz).
Pověření exekutora vedením exekuce – úkon exekučního soudu, jímž za splnění zákonných předpokladů pověří exekutora vedením exekuce; pověření není rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.
Povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil dluh potvrzený vykonatelným exekučním titulem; označuje se tak jedna strana účastníků řízení.
Právní moc – vlastnost rozhodnutí, která ho pro účastníky činí konečným, závazným a nezměnitelným; nastává doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím případné lhůty pro podání řádného opravného prostředku (nejčastěji odvolání).
Přikázání pohledávky – způsob provedení exekuce, kterým je postižena pohledávka povinného (dlužníka) za třetí osobou nebo např. bankou, u níž má povinný účet.
Seznam listin o manželském majetkovém režimu – elektronický seznam vedený Notářskou komorou ČR, v němž jsou evidovány manželské smlouvy či soudní rozhodnutí upravující rozsah společného jmění manželů. Exekutor do něj povinně nahlíží a zohledňuje informace v něm uvedené před vydáním exekučního příkazu postihujícího majetek náležející do společného jmění manželů, pokud vymáhá dluh vzniklý po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.
Soudní exekutor – úřední osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, v rámci něhož soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů dle exekučního řádu; každému exekutorovi je přiděleno trojčíslí, které je součástí spisové značky každého exekučního řízení; exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který mimo jiné má vysokoškolské právnické vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku; kompletní seznam exekutorů i s jejich kontaktními údaji je k dispozici na webových stránkách www.ekcr.cz.
Splátkový kalendář – dohoda o postupném splácení vymáhané částky; exekutor nemá povinnost souhlasit s takovou dohodou, musí ovšem od povinného přijmout každou (i částečnou) úhradu; i když exekutor se splátkami nebo jejich výší nesouhlasí, lze na sdělené platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) zasílat splátky i bez dohody a zabránit nárůstu dluhu.
Společné jmění manželů – forma spoluvlastnictví, která se vyskytuje výhradně u manželů; je tvořena majetkem a dluhy nabytými za trvání manželství i v případě, že dluh vznikl jen jednomu z manželů; ze zákona lze za určitých okolností exekučně postihnout i majetek tvořící součást společného jmění manželů; účastníkem řízení se pak stává i manžel dlužníka.
Srážky ze mzdy – způsob provedení exekuce založený na příkazu zaměstnavateli (plátci mzdy) dlužníka, aby část mzdy dlužníka, vypočtenou podle zákonných pravidel, srazil a poukázal exekutorovi na úhradu dluhu.
Vyklizení nemovité věci – způsob provedení exekuce spočívající ve vykázání osob užívajících nemovitou věc bez právního důvodu a vystěhování věcí nacházejících se v ní.
Vykonatelnost – okamžik, od kterého lze rozhodnutí nuceně (v rámci exekuce či výkonu rozhodnutí) vykonat; zpravidla je vázána na uplynutí lhůty ke splnění povinnosti uložené rozhodnutím.
Vykonavatel – zaměstnanec exekutora, který může být pověřen prováděním určitých úkonů. Zpravidla se jedná o výjezdy do místa pobytu dlužníka a to kvůli pořízení soupisu movitých věcí. Vykonavatel se při provádění mobiliární exekuce musí prokázat služebním průkazem a exekučním příkazem. Tuto práci může dělat jen, pokud absolvoval povinnou praxi a složil odbornou zkoušku.
Vymahač – zaměstnanec různých soukromých agentur a vymahačských firem, jenž nemá s exekutory nic společného; nemá žádné pravomoci, jimiž dle exekučního řádu disponuje exekutor; nemůže postihovat majetek dlužníka, není ve svém postupu vázán na existenci exekučního titulu, nemusí se řídit procesními pravidly.
Vyškrtnutí věci ze soupisu – podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu je způsob, kterým se vlastník movité věci může bránit, pokud exekutor sepsal věc, která nepatří dlužníkovi; návrh se podává exekutorovi, který věc sepsal, do 30 dní ode dne, kdy se vlastník o soupisu dozvěděl; k návrhu je třeba připojit důkazy; o návrhu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení; pokud není návrhu na vyškrtnutí vyhověno, může vlastník věci u soudu podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí vylučovací žalobu.
Zástavní exekutorské právo – na návrh oprávněného se zahajuje řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného, které slouží k zajištění pohledávky.

Náš dovětek:
Zvlášť zranitelná osoba – osoba ve starobním důchodu se starobním důchodem nepřesahujícím částku minimální mzdy, dále osoba v invalidním důchodu ve druhém nebo třetím stupni a v neposledním případě dlužník, vůči kterému je v exekuci vymáhána pohledávka vzniklá před dosažením 18 let věku. Dnes sporadická exekuce prodejem movitých věcí takové osoby se může týkat pouze věcí, jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Nelze tedy zabavit například televizi. Ochrana ovšem neplatí v exekuci, kde je vymáháno výživné, pohledávka státu za náhradní výživné a náhrada škody způsobené ublížením na zdraví, trestným činem nebo přestupkem a jiným úmyslným protiprávním jednáním.
K výše uvedenému ještě dodávám, že Exekutorská komora našemu spolku nabízí zdarma po celé republice přednášky na téma exekuce a finanční gramotnost a některé odbočky této nabídky již využily. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

Abychom se nezabývali jen šedou přítomností, bude-li pro to prostor, pokusím se vás v příštích vydáních zaujmout několika kapitolami z historie sociálního zabezpečení. Právě ono lidem garantuje určité základní jistoty a patří k civilizované společnosti. Věřím, že alespoň některé z vás bude tento „seriál“ bavit.

Za Sociálně-právní poradnu Václava Baudišová


Obsah

ÚVODEM: Uložil jsem do krabice
STALO SE: Přehledně
Změna na místě šéfredaktora Zory
LIDÉ KOLEM NÁS: Své první instrumentální skladby jsem složil už jako starší žák
POVÍDKA (PO)VÁNOČNÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023
O čem se moc nemluví: Jak prožívat tady a teď aneb Pryč s blbou náladou – I.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vnímám, i když nevidím
ZDRAVÍ: Jak se projevuje a léčí anémie z nedostatku železa?
SPORT: Střelecké šampionáty a poháry 2022
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 107, číslo 1, leden 2023
Obsah:
ÚVODEM
Uložil jsem do krabice
STALO SE
Přehledně
Změna na místě šéfredaktora Zory
LIDÉ KOLEM NÁS
Své první instrumentální skladby jsem složil už jako starší žák (Nikita Ivanovič Kornijenkov)
POVÍDKA (PO)VÁNOČNÍ
Bylo mi tehdy třináct – 2. část
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023
O čem se moc nemluví - Jak prožívat tady a teď – I. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Vnímám, i když nevidím
ZDRAVÍ
Jak se projevuje a léčí anémie z nedostatku železa?
SPORT
Střelecké šampionáty a poháry 2022
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR