Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 11 červen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Včely a pandemie
STALO SE: Přehledně
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál: díl třetí)
NAPSALI JSTE NÁM: Krásný a napínavý výlet zrakově postižených členů OO SONS Olomouc
LIDÉ KOLEM NÁS: Jsem ráda, že mohu být užitečná
LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Zdenka Nováková - VÝLET KRÁSNOU OLOMOUCÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021
ZDRAVÍ: Jak na citlivé zuby?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
TROCHA HUMORU: Cvrček a mravenec (Bajka včera a dnes)


ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021


V první části si popíšeme novou dávku nazvanou náhradní výživné, o niž bude poprvé možné zažádat 1. července 2021 a v druhé části předám slovo kolegyni Václavě Baudišové, která se s námi podělí o informace o změnách v nahlížení do katastru nemovitostí.
O náhradním výživném
Přesně takto se nazývá právní předpis, který byl ve Sbírce zákonů publikován na sklonku minulého roku pod číslem 588/2020 Sb. Jeho přijetí předcházely poměrně rozsáhlé diskuse a spory, jejichž podstatou byla otázka, zda má stát suplovat vyživovací povinnost vůči nezaopatřenému dítěti, která není řádně plněna. Zákon o náhradním výživném nabývá účinnosti 1. července 2021, pojďme si tedy předpis v kostce představit.

Účel předpisu jsme již naznačili výše, nicméně předmět úpravy uvedený v ustanovení § 1 jej definuje velmi pregnantně takto:
„Tento zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní.
Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát.“
Oprávněnou osobou je tedy nezaopatřené dítě, až na výjimky dítě s trvalým pobytem na území České republiky. Kdo se za takové nezaopatřené dítě bude považovat, najdeme v zákonu o státní sociální podpoře, v zásadě půjde o dítě do skončení povinné školní docházky vždy, a po té tehdy, pokud se připravuje na budoucí povolání, a to až do věku 26 let. Zde stojí za připomenutí skutečnost, že za nezaopatřené dítě se nebude považovat poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.
Pro nárok na tuto dávku nestačí jen to, že zde existuje stanovená vyživovací povinnost, kterou povinný (většinou jeden z rodičů) neplní, toto výživné musí být exekučně vymáháno. Tedy musí být podán návrh na exekuci či soudní výkon rozhodnutí. Překážkou není, pokud byly exekuce či výkon rozhodnutí zastaveny z důvodu nemajetnosti povinného, a to ve čtyřech měsících předcházejících datu podání žádosti.
Maximální výše náhradního výživného činí tři tisíce korun měsíčně, stanoví se jako rozdíl mezi vypláceným a stanoveným měsíčním výživným.
Výše náhradního výživného se stanoví vždy na čtyři měsíce, vypočítávat se bude ze čtyř měsíců předcházejících podání žádosti.
O náhradní výživné, jako téměř o všechny v našich článcích popisované dávky, se bude žádat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce dle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.
Žádost se bude podávat na tiskopisu stanoveném MPSV, oprávněnou osobou bude nezaopatřené dítě, jež však bude pochopitelně (přinejmenším do 18 let) zastupováno zákonným zástupcem. Účastníkem řízení bude moci v některých případech být i osoba, která bude uvedena v rozsudku či dohodě o výživném jako osoba, k jejímž rukám má být výživné hrazeno (příjemce); zákonný zástupce oprávněné osoby a příjemce bude tedy obvykle táž osoba.
Žádost bude kromě běžných náležitostí muset obsahovat exekuční titul výživného, tedy rozsudek či dohodu o výživném potvrzenou soudem, dále doklad o průběhu exekučního řízení a také doklad, v jaké výši bylo výživné případně částečně splněno.
Pokud budou podmínky nároku na náhradní výživné splněny, bude se vyplácet vždy v následujícím měsíci, než za který nárok náleží, poprvé tedy nejdříve v měsíci následujícím po dni podání žádosti. Nárok na náhradní výživné bude muset být dokládán každé čtyři měsíce, splnění podmínek bude vždy nutné doložit do konce prvního měsíce následujícího čtyřměsíčního období, jinak se výplata v následujícím měsíci zastaví. Případné změny, které by měly vliv na nárok na náhradní výživné, je oprávněná osoba povinna hlásit vždy do osmi dnů od takové změny.
Náhradní výživné může být vypláceno maximálně po dobu dvou let, tedy 24 měsíčních výplat. Po této době nárok na dávku zaniká. Nárok pochopitelně zaniká také okamžikem, kdy se z nezaopatřeného dítěte stane dítě zaopatřené.
Výplata bude poskytována poukázkou nebo převodem na účet oprávněné osoby, dle její volby, přičemž změna výplaty bude možná a Úřad práce by na oznámení změny volby výplaty měl zareagovat hned od následujícího měsíce.
Po zániku nároku na náhradní výživné přejde možnost vymáhat pohledávku za výživné z oprávněné osoby nejméně ve výši, v níž bylo vyplaceno náhradní výživné, na stát, konkrétně na Úřad práce.
O tom, jaká bude úspěšnost státu při vymáhání takové pohledávky, můžeme zatím jen spekulovat, snad tedy tato nová dávka pomůže opravdu potřebným dětem, resp. těm, kdo se o ně starají.
Změna v nahlížení do katastru nemovitostí pro běžné uživatele
Zdá se, že bez registrace, přihlášení a formulářů dnes nedáme ani ránu. Přibližně od června budou tyto úkony nutné i k jednorázovému nahlédnutí do katastru nemovitostí v neomezeném rozsahu. Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen úřad) nám na svém webu sděluje:
„Vážení uživatelé,
od začátku roku 2021 došlo ke zhoršení odezev aplikace, které se nám podařilo vyřešit až v polovině března. K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty. Uvedenou situaci jsme vyřešili posílením technologické infrastruktury.
Pro zajištění plnohodnotného fungování aplikace budou v červnu 2021 provedeny úpravy, kterými chceme předejít tomu, aby se tato situace opakovala, k čemuž by v důsledku rostoucího automatizovaného vytěžování dat s velkou pravděpodobností dříve či později došlo. Tímto opatřením je zároveň sledováno zvýšení ochrany soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí.
Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace, protože přihlašování prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci je již dnes snadno přístupné a nabízí mnoho způsobů přihlášení. Informace v Nahlížení do KN budou i po přihlášení zobrazovány bezplatně.
Uvedené úpravy jsme nuceni udělat v zájmu uživatelů, kteří aplikaci používají v souladu s právními předpisy a provozními podmínkami k nahlížení na veřejné údaje katastru nemovitostí, ne k nezákonnému podnikání s daty založeném na vytěžování Nahlížení do KN, včetně získávání osobních údajů a jejich shromažďování v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Všem korektním uživatelům se za mírné zhoršení komfortu omlouváme.“
Otazníky na okraj: jak to, že úřad není schopen a ochoten se softwarovým robotům bránit? Jak je možné, že přístup do povinně veřejné databáze je komplikován jakýmikoliv dalšími podmínkami? A proč fungují další veřejné databáze jako obchodní a živnostenský rejstřík, které obsahují stejné osobní údaje a kde ani není nutné vyplňovat CAPTCHA? Pro zájemce viz například článek na Lupa.cz od pracovníka úřadu informatika Kamila Zmeškala a čtenářská diskuze k němu na tomto odkazu:
https://www.lupa.cz/clanky/proc-dochazi-k-omezeni-v-nahlizeni-do-katastru-nemovitosti/
Pro „rozšířené“ nahlédnutí s uvedením vlastníků nemovitostí a účastníků řízení bude tedy nejdřív nutné registrovat se buď na eidentitě nebo na dálkovém přístupu do katastru nemovitostí.

1) www.eidentita.cz nabízí volbu mezi těmito identifikačními prostředky:
- občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018
- NIA ID – kombinace jména, hesla a SMS kódu
- mobilní klíč – přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů
- další identifikační prostředky vydávané soukromoprávními subjekty (například bankovní identita).

2) dálkový přístup do katastru nemovitostí
www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx
obsahuje formuláře ve formátu pdf na těchto odkazech:
- pro běžného uživatele:
https://www.cuzk.cz/getattachment/d3fbd224-61ec-4abf-aa34-29422f17ca80/Bezny-(platici).aspx
- pro zdravotně postiženého uživatele:
https://www.cuzk.cz/getattachment/932ea05e-ea9f-4545-83e1-2bf8dd3ce9b1/Osoby-se-zdravotnim-postizenim.aspx
(Podle informace úřadu je žadatelům se zdravotním postižením na základě této žádosti poskytována nadstandardní podpora spočívající zejména v rozšířených konzultačních službách a ve vzdálené asistenci ovládání osobního počítače při využívání služeb poskytovaných úřadem. Podmínkou poskytnutí nadstandardní podpory je souhlas žadatele se zpracováním citlivého osobního údaje o tom, že žadatel je osobou s takovým zdravotním postižením, které mu bez zvláštní pomoci brání nebo významně ztěžuje používání dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.)
Poněkud matoucí je, že oba tyto formuláře dálkového přístupu vyžadují povinně bankovní účet žadatele, i když nás výše zmíněný Kamil Zmeškal ujišťuje, že pouhé NAHLÍŽENÍ do katastru nemovitostí tímto způsobem je i nadále zásadně bezplatné. Podle přílohy 4 vyhlášky č.358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, se totiž platí 50 Kč jen za výstupy z katastru nemovitostí uvedené v příloze této vyhlášky „za každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML“. Informace zobrazované v Nahlížení pod tuto část nespadají.
Pokud se rozhodnete jít cestou dálkového přístupu a nikoliv eidentity, seznamte se s pokyny pro podání žádosti. Dále upozorňuji, že formuláře pod odkazy „bezúplatný účet“ a „ověřující účet“ nejsou určeny pro běžné žadatele – fyzické osoby.
Jestliže bude potřeba mít vyšší právní jistotu a současně úplné informace například o zástavním věřiteli nebo oprávněném z věcného břemene, doporučuji pořídit si ověřený písemný výpis z katastru nemovitostí osobně na Czechpointu za 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu výpisu.
Za množství odkazů se omlouvají a hodně štěstí při zadávání uživatelského jména a hesla přejí
Václava Baudišová a Luboš Zajíc


Obsah

ÚVODEM: Včely a pandemie
STALO SE: Přehledně
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál: díl třetí)
NAPSALI JSTE NÁM: Krásný a napínavý výlet zrakově postižených členů OO SONS Olomouc
LIDÉ KOLEM NÁS: Jsem ráda, že mohu být užitečná
LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Zdenka Nováková - VÝLET KRÁSNOU OLOMOUCÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021
ZDRAVÍ: Jak na citlivé zuby?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
TROCHA HUMORU: Cvrček a mravenec (Bajka včera a dnes)


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 11 červen 2021
Obsah:
ÚVODEM
Včely a pandemie
STALO SE
Přehledně
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách – 3. díl
NAPSALI JSTE NÁM
Krásný a napínavý výlet zrakově postižených členů OO SONS Olomouc
LIDÉ KOLEM NÁS
Jsem ráda, že mohu být užitečná
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Zdenka Nováková: VÝLET KRÁSNOU OLOMOUCÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2021
ZDRAVÍ
Jak na citlivé zuby?
SPORT
Černobílé problémy
TROCHA HUMORU
Cvrček a mravenec (Bajka včera a dnes)V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR