Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Velikonoce – a co o nich možná nevíme


Velikonoce jsou nejvýznamnějším z křesťanských svátků, a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťanů došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už víme i přibližný rok, kdy k této skutečné historické události došlo: byl to rok 30 či 33 našeho letopočtu.
Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, svátek totiž určuje Luna a připadá na neděli po prvním jarním úplňku (viz výše). Velikonoční oslavy jsou tím také (a historicky především) přivítáním jara: kromě toho, že jsou i svým příběhem navázány na starší židovský svátek Pesach, jsou určitě i ozvěnou mnohem dávnějších pohanských slavností jara a na severní polokouli znovu se vracejícího života.
Zajímavostí je, že datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském koncilu.

Historie a význam Velikonoc
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před přibližně 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Poslední týden čtyřicetidenního půstu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem nebo tichým týdnem. Hlavní dny, tzv. triduum (třídenní): Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, se slaví velmi starou liturgií, v jejímž centru je smutek a pokání. Vše je ukončeno vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista.
Řecky pascha (v překladu Septuaginty, z hebrejského pesach, „přechod“). Nejdůležitější svátek jak pro Židy, tak pro křesťany, pro něž znamená vyvrcholení celého liturgického roku. Kdysi se slavily v izraelské pospolitosti jako zemědělská oslava první žně (nekvašený chléb) a svátek pastýřů (obětovaní prvorozenců stád při jarním úplňku), který byl pevně stanoven na 14. nisan, na památku vysvobození z Egypta. Židům připomíná usmrcení prvorozených Egypťanů a začátek exodu. Pro křesťany znamenají Velikonoce chvíli odchodu Ježíše, nového beránka, k Otci, skrze smrt a vzkříšení (pro které se pojem velikonoce stal synonymem). Během velikonoční večeře Ježíš ustanovil eucharistii (z řeckého eucharistia, eucharistein, děkovat) – svátost, opakující symbolicky moment, kdy dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu. Během doby byla tato svátost označována různými názvy: večeře Páně, lámání chleba, dar, oběť, památka...
Velikonoce byly původně v křesťanských obcích slaveny v jednom dni (včetně noční vigilie), postupně se rozvinulo slavení do tzv. velikonočního tridua. To začíná na Zelený čtvrtek večer mší na památku Poslední večeře. Tvoří ho dále Velký pátek (den Kristova umučení), Bílá sobota (den pobytu v hrobě) a neděle zmrtvýchvstání, která začíná velkou velikonoční vigilií, slavenou v sobotu večer (v noci) nebo v neděli časně ráno. Tato vigilie je privilegovaným místem pro křty, zejména dospělých – katechumenů. Neděle, která Velikonocím bezprostředně předchází, se nazývá Květná. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. Její slavení je doloženo již od 7. stol. V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám s průvodem celého společenství, čtení pašijí a konečně slavnost mše svaté. V tuto neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže.
sj
Zdroj: iencyklopedie.cz a další prameny


Obsah

ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 6 Březen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Kdo chce, ten může
STALO SE
Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Bývali telefonisté: Sportuje, i kdyby měl zmrznout
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ
Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Většina Čechů si myslí, že psi vidí černobíle
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA
Zveme vás do divadla: Divadlo Radka Brzobohatého
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Kdy se vlastně slaví?
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR