Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 4 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace očí v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil  
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina Jihlava


Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2


Článek uveřejněný v minulém měsíci byl zakončen odpovědí týkající se slev držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením v dopravě. Dnes tímto tématem začneme. V lednu tohoto roku přišel do naší poradny následující dotaz:

Dotaz: Mám jako držitel průkazu ZTP nárok na nějaké slevy při cestování hromadnými dopravními prostředky do zahraničí?
Při cestách do zahraničí nelze uplatnit žádné slevy na jízdném z titulu držení průkazu TP, ZTP či ZTP/P v letadle ani v autobuse, tedy alespoň ne v žádném masovém měřítku. Samozřejmě není vyloučeno, že se najde nějaký přepravce, český, přepravu do zahraničí poskytující, nebo zahraniční, který českému držiteli jednoho z výše uvedených průkazů slevu na jízdném poskytne, ale zde půjde spíše o čestnou výjimku.
Jinak je tomu ale na železnici. České dráhy, a. s., jsou smluvní stranou mezinárodní dohody, která slevy na železnici poskytuje, a to pro průvodce nebo vodicí psy nevidomých cestujících. Nevidomý tedy platí plné jízdné a jeho průvodce nebo vodicí pes, nikoliv oba, cestují zdarma (avšak musí mít vystavenou „nulovou jízdenku“). Pro možnost využití této slevy platí několik podmínek:
a) Nevidomý se musí při nákupu jízdenky prokázat platným průkazem ZTP/P poskytnutým z titulu zrakového postižení. Právě k tomu slouží symbol nevidomého (piktogram) na průkazu ZTP/P, jež bude součástí průkazu také tehdy, budeme-li mít průkaz vtělen do sKarty. Nevidomý cestující musí být schopen se průkazem prokázat nejen při nákupu jízdenky, ale i kdykoliv během jízdy vlakem, bude-li k tomu vyzván.
b) Jízdenka musí být zakoupena v České republice, a to jako jízdenka mezinárodní a zpáteční. Pro odbočné nebo navazující tratě mohou být jako návazné, k vydané přímé jízdence, vydány také zpáteční úsekové jízdenky.
c) Slevu pro průvodce či vodicího psa je možné uplatnit v první i druhé vozové třídě, vždy podle toho, jakou jízdenku nevidomý zakoupí.
d) Průvodce a nevidomý musejí cestovat spolu.
e) Sleva se neposkytuje u síťových jízdenek, jako je např. InterRail. Příplatky za zvláštní vlaky, místenku, lehátko či lůžko platí nevidomý i průvodce ve standardní výši.
Takovou jízdenku je možné zakoupit téměř do všech evropských států včetně Velké Británie. Mezi smluvními stranami však není uveden žádný ukrajinský ani ruský dopravce, proto se domnívám, že do těchto zemí není možné se slevou pro průvodce cestovat.
Informace pro odpověď na výše uvedený dotaz byly čerpány ze stránek Českých drah, a. s., např. z odkazu:
www.cd.cz/assets/infoservis/cim-se-ridime/scic-nrt-2011.pdf

Nyní se pojďme věnovat dvěma dotazům z daňové oblasti.
Dotaz: Mohu jako zrakově postižený držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P uplatnit slevu na dani z přidané hodnoty (dále DPH) při nákupu motorového vozidla?
Zákon o dani z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb., v platném znění) skutečně obsahuje ustanovení § 85, jehož nadpis zní: Vracení daně osobám se zdravotním postižením.
Odstavec 1 stanoví, že osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené DPH u osobního automobilu této osobě dodaného. Ovšem v odstavci 2 se dovídáme, že osobou se zdravotním postižením pro účely tohoto ustanovení se rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu (tedy úřadu práce) přiznán příspěvek na jí dodaný automobil. Jak již pozorní čtenáři článků z naší poradny vědí, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., v platném znění), s účinností od 1. ledna 2012 přiznává nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla toliko osobám s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Osoby se zrakovým postižením do tohoto výčtu zahrnuty nejsou, na rozdíl od legislativy platné před 1. lednem 2012 ani rodiny se zrakově postiženým dítětem. Z toho vyplývá, že zrakově postižení nárok na vrácení DPH, kterou zaplatí při pořízení motorového vozidla, ať již staršího či úplně nového, nemají.

Dotaz: Jak je to se slevou na dani z příjmů na poplatníka? S účinností od 1. ledna 2013 si slevu na poplatníka ve výši 24800 Kč za rok na rozdíl od předchozího období nemůže uplatnit poplatník důchodce. Týká se tato restrikce i důchodců invalidních?

Sleva na dani z příjmů, uvedená v dotazu, je upravena v ustanovení § 35b a odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb., v platném znění). Slevu ve výši 24800 Kč za zdaňovací období si mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci (fyzické osoby), avšak dále zákon stanoví toto:
„Daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu...“
Tato formulace přiměla mnohé pracující důchodce, aby se pokusili na zákon vyzrát. Podali si totiž žádost na okresní správu sociálního zabezpečení, aby jim byla výplata starobního důchodu pozastavena, třeba jen na období několika dnů tak, aby mezi těmi dny byl právě 1. leden roku 2013. Ministerstvo financí se již nechalo slyšet, že u takto účelového pozastavení výplaty důchodu jde o jasné obcházení zákona, ale jde jen o jeden z právních názorů, ačkoliv pravděpodobně o velmi pádný.
Pro nás je mnohem podstatnější závěr, že omezení slevy na daňového poplatníka se na osoby pobírající invalidní důchod nevztahuje. Pro úplnost však musím upozornit i na skutečnost, že pro bývalé invalidní důchodce, kterým se z důvodu dosažení věku 65 let jejich invalidní důchod automaticky přeměnil na důchod starobní, možnost uplatnění slevy na daňového poplatníka od 1. ledna 2013 zaniká.
Je třeba mít na paměti, že tato restrikce se bude týkat až daňového období od 1. ledna 2013, nebude mít tedy dopad na výši daně za uplynulý rok 2012.

Protože se mezi vámi nacházejí čtenáři, kteří naši poradnu „atakují“ dotazy týkajícími se další etapy důchodové reformy, tedy změnami účinnými od 1. ledna 2013, pokusíme se v příštím článku tomuto tématu věnovat poněkud zevrubněji.

A na závěr jedna informace, týkající se personálního obsazení naší právní poradny:
S potěšením oznamujeme, že právní oddělení SONS bylo posíleno o novou pracovnici, slečnu Denisu Marii Táborskou. Je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později, až se budete na naši poradnu obracet, může to být právě tato naše nová kolegyně, kdo se bude snažit najít odpověď či radu na vaše dotazy. Věřím, že posílení našeho oddělení bude pro vás, naše klienty, přínosem.

Luboš Zajíc

Obsah

Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace očí v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil  
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina Jihlava


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 4 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace oči v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina JihlavaV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR