Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

20 minut pro zaměstnanost zrakově handicapovaných

Tisková zpráva
z tiskové konference konané
ve čtvrtek 27. března 2003 v 11,00 v klubovně v přízemí budovy SONS,
v Praze 1, Krakovské ulici 21

20 minut pro zaměstnanost zrakově handicapovaných

Projekt byl ukončen v roce 2003.

pohled na účastníky tiskové konference Představitelé Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR na dnešní tiskové konferenci informovali novináře o zahájení kampaně "20 MINUT PRO ZAMĚSTNANOST ZRAKOVĚ HANDICAPOVANÝCH". Akce má pomoci zmapovat postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání lidí se zrakovým handicapem a je součástí projektu pro podporu zaměstnanosti zrakově handicapovaných osob spolufinancovaného z Programu EU Phare - Access 99

"Zaměstnávání zrakově postižených je trvalým problémem a procento nezaměstnaných v této skupině je mnohonásobně vyšší než v ostatní populaci," řekl prezident SONS ČR Milan Pešák. "Odpovídající pracovní uplatnění je důležité nejen pro samotné zrakově postižené a jejich rodiny, ale i pro zlepšení vnímání nás zrakově postižených celou společností jako jejích platných členů. Mnozí lidé se zrakovým handicapem mají kvalifikaci a zkušenosti, kterých je škoda nevyužít a mnoho dalších je schopno si při vhodně cílené pomoci takové dovednosti osvojit. Proto jsme se rozhodli s pomocí EU projekt takové cílené podpory realizovat," uvedl Pešák.

Projekt Access 99 je zaměřen na podporu zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých lidí prostřednictvím jejich vlastních aktivit a cíleného získávání vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na pracovním trhu. Projekt je realizován ve spolupráci s regionálními aktivačními centry TyfloCentrum, o.p.s. Podmínkou účasti je ochota na sobě cílevědomě a dlouhodobě pracovat.

V první fázi projektu byla pro zrakově handicapované účastníky připravena série motivačních a vzdělávacích aktivit zacílených na klíčové oblasti vědomostí a dovedností potřebných k získání zaměstnání, především komunikaci, osobní prezentaci, psaní motivačního dopisu a životopisu, přijímací pohovor, způsoby vyhledávání pracovních příležitostí, firemní kulturu a etiketu, sebepoznání a pracovně právní problematiku.

Ve druhé fázi projektu, která odstartovala v únoru 2003 bylo nejprve úkolem účastníků vytvořit osobní profil sebe samého jako uchazeče o zaměstnání. Projektový tým přizpůsobil a navrhl pro zrakově handicapované speciální metodiky pro identifikaci přenositelných dovedností v programu "Poznej sám sebe", kdy účastník spolu s osobním konzultantem z příslušného regionálního TyfloCentra shrnuje své dosavadní znalosti a zkušenosti, definuje své nejdůležitější přenositelné dovednosti (tj. dovednosti, které jsou univerzální, přenosné do různých zaměstnání) a zamýšlí se nad svými požadavky na zaměstnání. Výsledkem je osobní profil účastníka, sestavený do tzv. "květiny kariéry", jenž je doplněna o individuální rozvojový plán - co si účastník potřebuje osvojit, v čem se zdokonalit, aby byl konkurenceschopnější na trhu práce. Na podkladě tohoto osobního profilu jsou vytipovány obory, v nichž by daný uchazeč rád nalezl uplatnění.

V současné době vstupuje projekt do vrcholné části, nazvané "20 minut pro zaměstnanost zrakově handicapovaných". Sami zrakově handicapovaní účastníci projektu, během dvou nadcházejících měsíců provedou sérii telefonických interview s vybranými zaměstnavateli ze "svých" oborů a budou zjišťovat jejich postoje k zaměstnávání zrakově handicapovaných a jejich připravenost takto handicapované osoby zaměstnat. Celkem bude provedeno 300 strukturovaných kvalitativně orientovaných interview ve všech cílových regionech projektu.

Smyslem těchto interview je nahlédnout do konkrétních očekávání a požadavků personalistů, majitelů malých a středních firem a dalších klíčových osob, které mají pravomoc činit rozhodnutí o náboru zrakově handicapovaného do své organizace. Jde o to co nejpřesnější formulovat požadavky zaměstnavatele, nástroje na kompenzaci specifických potřeb a škálu služeb podporujících vstup zrakově handicapovaného uchazeče do zaměstnání. Název této části projektu odkazuje na fakt, že interview netrvá více než 20 minut, ale ve svých důsledcích znamená pro zrakově handicapovaného šanci nalézt zaměstnání odpovídající jeho schopnostem a dovednostem, bez potřeby další (nové) rekvalifikace.

"Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR si klade za úkol odborně, metodicky i prakticky podporovat zrakově handicapované, aby efektivně plnili pracovní úkoly na novém pracovišti a proto chce systematicky komunikovat se zaměstnavateli. Budeme poskytovat podporu konkrétním zrakově handicapovaným uchazečům a konkrétním vybraným zaměstnavatelům. Jen takováto spolupráce vede k vyrovnaným výkonům zrakově handicapovaného pracovníka a ke spokojenosti obou smluvních stran, zaměstnavatele i zaměstnance. Kampaň "20 minut pro zaměstnanost zrakově handicapovaných" je prostředkem k naplňování tohoto cíle," řekl na závěr vedoucí projektu Dymo Švec.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
logo Evropské unie