odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Porovnání úrovně služeb pro nevidomé
Porovnání úrovně služeb pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany v letech 1989 a 2001
Zdravotní péče

1989
Zdravotní péče na slušné úrovni.
Zcela chybí funkční diagnostika.
Zcela chybí přímá návaznost dalších programů, které by učily žít s postižením.

2001
Úroveň zdravotní péče stoupá, stoupá počet specializovaných pracovišť, zlepšuje se přístrojové vybavení.
Funkční diagnostika stále chybí.
Zdravotní pojišťovny kromě optických pomůcek a holí nehradí téměř žádné pomůcky. I lékařský teploměr s hlasovým výstupem hradí jen osamělým nevidomým trpícím častou horečkou...
Nedostatečná je institucionální návaznost dalších programů, které učí žít s postižením.

Služby navazující na zdravotní péči

1989
neexistuji

2001
Byl rozvinut program stimulace zraku u dětí - Společnost pro ranou péči (dříve SONS) + Centrum zrakových vad FN Motol
Je rozvíjen program reedukace schopnosti vidění (Tyfloservis, o.p.s. (zřizovatel SONS) + Pedagogické fakulty UHK).

Služby sociální intervence

1989
Od 70. let sociální rehabilitace poskytována cca 10 - 15 klientům z ČR ročně pobytovou formou v Rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich v Levoči.
V 80. letech v Praze rozvíjeny ambulantní formy sociální rehabilitace - zajišťováno dobrovolníky ve Svazu invalidů nebo v neformálních skupinách.

2001
Sociální práce zahrnující depistáž, základní poradenství a aktivizaci zrakově postižených klientů - zajišťováno po celém území ČR z regionálních Středisek integračních aktivit SONS a poloprofesionálními poradci v okresech, přičemž ročně je realizováno cca 22 000 kontaktů s klienty.
Motivační rekondiční pobyty - zajišťováno Středisky integračních aktivit SONS pro občany z celé ČR (cca 1 300 klientů ročně).
Sociálně právní poradenství - zajišťováno poradci Středisek integračních aktivit SONS po celém území ČR. (cca 4 500 případů ročně)
Sociální rehabilitace poskytována formou terénní práce 12 středisky Tyfloservisu, o.p.s. (zřizovatel SONS) - cca 300 půlročních individuálních kurzů ročně) a formou 6 až 12 měsíčních pobytů v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina, o.p.s. (zřizovatel SONS) cca 40 klientů ročně.
Sociální rehabilitace zahrnuje:

Nácvik technik pro zpřístupnění informací včetně obsluhy kompenzačních pomůcek a poradenství při jejich výběru realizované pro celé území ČR ambulantní formou obecně prospěšnými společnostmi v krajích Tyflocentry a Tyflokabinetem SONS (cca 200 klientů ročně v dlouhodobých kurzech) Tyto služby zahrnují zejména: Socioterapeutické aktivity pro zrakově postižené realizované prostřednictvím cca 110 socioterapeutických klubů a skupin ve většině okresů ČR v rámci SONS ČR a jejich dceřiných společností (cca 25 000 kontaktů s klienty ročně).
Služby sociální péče

1989
2 specializované ÚSP, ubytovna VDN Karko

2001
Ústavní péče - zlepšení životních podmínek v ÚSP Palata a v ÚSP Chrlice - tato zařízení by bylo velmi potřebné zachovat jako specializovaná modelová zařízení ústavního typu pro zrakově postižené.
Vybudováno zařízení pro chráněné bydlení s chráněnými dílnami ve Vlaštovičkách u Opavy - Oblastní Charita Opava.
Služby osobní asistence pro zrakově postižené zahrnující především:

jsou realizovány Tyflocentry, a Středisky integračních aktivit SONS
Digitalizace černotiskových textů je realizována Oddělením digitalizace a technické podpory SONS, TyfloCentrem Olomouc a TyfloCentrem Brno a středisky pro podporu vysokoškolských studentů při univerzitách.
Pečovatelská služba průvodcovskou službu, ačkoli ji má ve svém sazebníku úkonů, prakticky neposkytuje.
Vzdělávání a podpora rodin se zrakově postiženými dětmi

1989
Kvalitní systém vzdělávání ve speciálních základních a středních školách.
Na konci 80. let v rámci neformálních skupin vzniká zárodek rané péče.

2001
Probíhá integrace nevidomých a slabozrakých dětí do běžných škol
V důsledku toho specializované školy jsou nuceny rozšiřovat specializaci a přijímají i zdravé děti
Pokulhávání speciálního školství ve využívání náročných technických pomůcek (PC) ve výuce.

Služby v oblasti zaměstnanosti

1989
Fungovalo chráněné zaměstnávání v družstvech invalidů a jiných specializovaných podnicích (např. Meta)
V rámci Učňovské školy internátní v Praze Krči fungoval rekvalifikační kurz do oboru telefonista.
Několik klientů z ČR se každoročně rekvalifikovalo v Rehabilitačním středisku v Levoči.

2001
Systémy zaměstnávání a rekvalifikace, které fungovaly do roku 1989, se prakticky rozpadly.
Rekvalifikace zrakově postižených klientů je prováděna nejčastěji v rámci Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, o.p.s. (cca 20 - 30 klientů ročně).
Zaměstnávání zrakově postižených klientů, kteří nejsou umístitelní na trhu práce, je realizováno chráněnými dílnami, které provozují různé subjekty.
Vyhledávání pracovních míst pro nevidomé klienty kromě úřadů práce zajišťují Střediska integračních aktivit SONS a Středisko Dědina, o.p.s. (cca 25 umístěných ročně)
Přípravu na zvládnutí výběrového řízení na pracovní místo zajišťují formou ambulantních kurzů Středisek integračních aktivit SONS - nový program zahájený v roce 2000.
Návrhy bezbariérových úprav pracovišť, konzultace pracovní náplně klienta i praktickou pomoc při jeho nástupu do práce poskytují Střediska integračních aktivit SONS

Odstraňování architektonických bariér a bariér v dopravě

1989
Na konci 80-let jsou testovány první pomůcky pro pomoc při orientaci.

2001
Je ozvučena většina světelně řízených křižovatek v ČR. Zaváději se akustické orientační majáky a hlášení směru a čísla linky MHD ve větších městech. Do stavebních zákonů a vzhlášek se dostala řada předpisů, řešící bezbariérovost z hlediska zrakově postižených, na ulicích měst a na veřejných prostranstvích se běžně setkáme s vodicími liniemi a signálními pásy.

Odstraňování informačních bariér

1989
Funguje Slepecká tiskárna a knihovna, která zajišťuje půjčování knih ve formě bodového písma a zvukové nahrávky Jsou vydávány časopisy v bodovém písmu a zvětšeném černotisku.

2001
Jako rozpočtová organizace Ministerstva kultury funguje Tiskárna a knihovna pro nevidomé K.E.Macana, která zajišťuje půjčování knih ve formě bodového písma a zvukové nahrávky.
Knihovnu digitálních knih Braillnet od roku 1993 provozuje SONS (cca 4000 titulů, 1993 -1996 BBS, 1996 -2002 FTP, od 2002 webová aplikace).
SONS prostřednictvím své redakce ZORA vydává 23 časopisů v bodovém písmu, zvětšeném černotisku, na audiokazetách a v digitální formě. Regionální informátory, čtvrtletníky a občasníky vydává řada oblastních odboček SONS a jejich dceřiných společností
Od roku 1996 SONS provozuje internetový server BraillNet v rámci kterého provozuje Informační systém pro zdravotně postižené. Naše servery se staly domovskými pro řadu dalších prezentací.
Digitalizaci studijních textů s ukládáním do svých knihoven zajišťují také některá pracoviště vysokých škol.

Bariéry v oblasti peněžnictví

1989
Právoplatný není ani podpis nevidomého

2001
Podpis nevidomého je právoplatný, avšak zbývá mnohé vykonat. Bankomaty nejsou zrakově postiženým zpřístupněny. Nutné učit se zpaměti postup na konkrétním bankomatu.

Bariéry v přístupu ke zrakově postiženým

1989
Do společnosti jsou integrováni jen někteří nevidomí občané.

2001
Počet občanů, kteří žijí běžným životem integrováni do společnosti vzrostl. Díky výše zmíněným službám je schopno podstatně více občanů pohybovat se na ulicích a zvládat zpřístupnění informací.
Podstatně lepší je informovanost veřejnosti a potřebná pomoc zejména při chůzi je nevidomým nabízena.
Stále častěji se však také objevuje xenofóbní přístup ke zrakově postiženým občanům projevující se zatím zejména slovními útoky.

Výcvik vodicích psů

1989
V rámci výrobního podniku Svazu invalidů META je ročně cvičeno cca 10 vodicích psů.

2001
Ve středisku výcviku vodicích psů SONS je cvičeno cca 40 - 45 vodicich psů. Jejich držitelům jsou poskytovány také následující služby:

Cca 5 až 10 psů ročně předávají také soukromí cvičiitelé vodicích psů.

Zpracoval Milan Pešák, pesak@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.