Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 12 Červen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Tmavomodrý festival
Čtyři hvězdičky pro Palatu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 6
Pro výuku předškoláků
Stopy 6 – Daruj knihu, daruješ radost
Jedinečné zážitky
Pohádkový výlet mezi kapkami deště
Indiánská hmatová výstava v Praze
Bečovský zámek
Triumf opavských kuželkářů
Nejmenší výprava na „Evropu“


Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 6


Předkládaný článek by mohl být užitečný zejména těm zrakově postiženým, kteří se někdy přepravují autem. Rozebereme, jaká oprávnění jsou spojena s parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Dále se budeme věnovat dotazům souvisejícím s vlivem pobírání příspěvku na péči na nárok na jiné dávky.
Dotaz: Opravňuje mě parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením k bezplatnému užívání dálnic? Musím platit na parkovištích, i když jsem držitelem parkovacího průkazu?
Toto jsou velmi typické dotazy, s nimiž se na nás klienti obracejí v souvislosti s oprávněními, která přináší svým držitelům parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Pojďme si tedy vysvětlit, jak to s parkováním a dálnicemi je.
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je upraven v ustanovení § 67 zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb., v platném znění). Na tento průkaz mají nárok držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Jen pro zajímavost upozorňuji na skutečnost, že držitelé průkazu ZTP, kteří jsou postiženi úplnou či praktickou hluchotou, používají pro účel označení svého vozidla odlišnou značku O 2, parkovací průkaz najdeme pod označením O 7.
Vzhled průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (zkráceně mu budeme nadále říkat parkovací průkaz) je upraven ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Parkovací průkaz je zalaminovaný, obdélníkového tvaru, o rozměrech 106 x 148 mm, na zadní straně je fotografie jeho držitele, obsahuje jméno a příjmení, číslo dokladu, datum platnosti. Na rozdíl od většiny záležitostí souvisejících se zdravotním postižením se o tento průkaz nežádá na úřadu práce, ale na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle bydliště žadatele.
K čemu parkovací průkaz svého držitele opravňuje?
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání, a to ani na místech, kde obecně zákaz stání platí, ani tam, kde je vyznačen příslušnou dopravní značkou. Přitom však takové vozidlo nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. A dále, opět v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, může vozidlo s držitelem parkovacího průkazu vjíždět i tam, kde je značka „zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“. Za stejných podmínek, tedy v jednotlivém případě a je-li to naléhavě nutné, mohou držitelé parkovacího průkazu projet i oblastmi označenými jako „pěší zóna“.
Další výhoda pro vozidla s držitelem parkovacího průkazu vyplývá z omezení všech ostatních, kteří parkovací průkaz nemají; ti totiž nesmějí stát ani zastavit na parkovacích místech, která jsou vyhrazena právě vozidlům přepravujícím osobu s těžkým zdravotním postižením.
A poslední výhodou, jež je s držením parkovacího průkazu v České republice spojena, je možnost zažádat o vyhrazené parkoviště v místě, kde osoba se zdravotním postižením bydlí. Příslušný silniční úřad žádost posoudí a vydá souhlasné či zamítavé rozhodnutí.
Na tomto místě je třeba ještě zdůraznit, že používat parkovací průkaz je možné jen tehdy, je-li ve vozidle skutečně osoba, které byl parkovací průkaz vydán. Tato osoba je povinna na výzvu policisty či strážníka obecní policie prokázat, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, na základě kterého jí byl parkovací průkaz vydán. Znamená to tedy, že při žádosti o parkovací průkaz se poznamenává číslo konkrétního průkazu ZTP nebo ZTP/P do spisu.
Teď si možná říkáte: „A kde je ta možnost bezplatného užívání dálnic?“ Úpravu osvobození od poplatku za užívání zpoplatněných komunikací však upravuje úplně jiný právní předpis. Jde o zákon o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Osvobození od zpoplatněného užívání komunikací není vázáno na parkovací průkaz, ale toliko na samotný průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy ZTP a ZTP/P.
Ale pozor, osvobození je v ustanovení § 20a odst. 1 písm. h) upraveno takto: Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Obvykle je tedy striktně vyžadována přítomnost zdravotně postižené osoby ve vozidle. Na webové stránce Ministerstva dopravy je však uvedeno, že:
„...nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo krátkodobým dálničním kupónem (např. měsíční či desetidenní).“
Zdroj: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/ZPOPLATNENI_PK/VYJIMKY_ZE_ZPOPLATNENI/Vyjimky_ze_zpoplatneni.htm
Na tomto místě však čtenáře musím upozornit, že jde o text, který je na webu ministerstva již po dlouhou dobu a nebyl nijak aktualizován. S uplatňováním této výjimky ze zákona by to mohlo být dosti složité.
A konečně se dostávám ke zodpovězení druhého dotazu z úvodu článku. Na parkovištích, kde je parkování zpoplatněno, nemají držitelé parkovacích průkazů nárok na osvobození či slevu z poplatku. Takovýto benefit může dobrovolně zavést provozovatel parkoviště, ale je to jen otázkou jeho dobré vůle. Parkovací průkaz není primárně určen k osvobození od poplatků za parkování, spíše jde o zaručení možnosti vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve veřejných prostorách.
Výhodou parkovacího průkazu je jeho harmonizace v rámci Evropské unie. Průkaz vydaný v jakémkoliv členském státu EU bude platný i na území jiného členského státu, ovšem oprávnění z něj pro držitele plynoucí se vždy řídí legislativou státu, na jehož území jsou realizována.
Ptají-li se nás tedy občas klienti, zda mohou na svůj parkovací průkaz bezplatně užívat dálnice v jiné evropské zemi, lze téměř s jistotou říci, že nikoliv. Pokud je mi známo, v žádném státu EU není bezplatné užívání dálnic nebo jiných zpoplatněných komunikací vázáno na držení parkovacího průkazu. Ostatně, jak jsme si výše ukázali, není tomu tak ani u nás.
Dotaz: Může mi můj příspěvek na péči zhoršit situaci při žádosti o jiné sociální dávky? Musí ten, kdo o mě pečuje a já mu za péči platím z příspěvku na péči, tento příjem danit?
Začněme odpovědí na druhý dotaz. V zákoně o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) mezi příjmy osvobozenými od daně uvedeny tyto:
„i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními předpisy nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti...“
Z toho tedy vyplývá, že příspěvek na péči nemusí danit ani oprávněná osoba, ani ten, kdo péči poskytuje. Výjimkou je případ, kdy péči poskytuje neregistrovaný poskytovatel sociálních služeb, který není osobou blízkou. V tomto případě je od daně osvobozena částka do výše 12000 Kč, vše nad tuto částku je třeba danit.
Z praxe všichni víme, že u některých dávek bývá zkoumána příjmová situace žadatele o dávku, tyto pak nazýváme dávkami testovanými. Takovou dávkou je např. příspěvek na zvláštní pomůcku s cenou do 24000 Kč, dávky ze systému státní sociální podpory (tedy příspěvek na bydlení, přídavek na dítě), dávky systému pomoci v hmotné nouzi (zejména příspěvek na živobytí), a další).
Zjednodušeně řečeno se při posuzování nároku sečtou příjmy žadatele o dávku za určité tzv. rozhodné období a poté se porovnají s určitou částkou, která bývá obvykle nějakým způsobem navázána na životní minimum. Nás nyní nebude zajímat, při jak vysokých příjmech vzniká, či nevzniká na určitou dávku nárok, ale při kterých dávkách a komu se započítává do posuzovaných příjmů příspěvek na péči.
Začněme s dávkami upravenými v zákonu o pomoci v hmotné nouzi, ostatně podle tohoto zákona se řídí postup při posuzování příjmů i u jiných dávek, např. u výše zmíněného příspěvku na zvláštní pomůcku s cenou do 24000 Kč.
Pro účely posouzení nároku na tyto dávky se příspěvek na péči nezapočítává oprávněné osobě ani fyzické osobě, která pečuje o osobu příspěvek na péči pobírající. Neplatí to ale v případě, kdy by o osobu oprávněnou pobírat příspěvek na péči pečovala osoba nepatřící do okruhu společně posuzovaných osob. Takovéto pečující osobě, která (poněkud zjednodušeně řečeno) s oprávněnou osobou nebydlí ani s ní není v manželském či partnerském svazku, popř. se nejedná o rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, se příjem plynoucí z péče o osobu pobírající příspěvek na péči započítává.
Jinak je tomu u dávek upravených zákonem o státní sociální podpoře. Zde jde o tyto dávky: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné. Zákon obsahuje taxativní výčet příjmů, které se pro účely těchto dávek započítávají, a příspěvek na péči ani příjem osoby, která o osobu pobírající příspěvek na péči pečuje, zde není uveden, proto by se pro výpočet dávek podle tohoto zákona započítávat neměl.
Luboš Zajíc


Obsah

Tmavomodrý festival
Čtyři hvězdičky pro Palatu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 6
Pro výuku předškoláků
Stopy 6 – Daruj knihu, daruješ radost
Jedinečné zážitky
Pohádkový výlet mezi kapkami deště
Indiánská hmatová výstava v Praze
Bečovský zámek
Triumf opavských kuželkářů
Nejmenší výprava na „Evropu“


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 12 Červen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Tmavomodrý festival
Čtyři hvězdičky pro Palatu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 6
Pro výuku předškoláků
Stopy 6 – Daruj knihu, daruješ radost
Jedinečné zážitky
Pohádkový výlet mezi kapkami deště
Indiánská hmatová výstava v Praze
Bečovský zámek
Triumf opavských kuželkářů
Nejmenší výprava na „Evropu“V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR