Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

20 minut pro zaměstnanost zrakově handicapovaných

Stručný profil projektu EU Phare - Access 99

Prohlubování zaměstnatelnosti nevidomých a slabozrakých občanů, budování kapacit svépomocných skupin v regionech a jejich propojení, vybudování regionálních středisek

Co je v kostce cílem projektu?

Kdo se projektu účastní?

Zrakově handicapovaní (nevidomí a slabozrací) jedinci, kteří hledají práci a/nebo stojí před nutností rekvalifikace. Jedinci, kteří jsou ochotni na sobě dlouhodobě a cílevědomě pracovat.

Které organizace projekt realizují? Projekt je realizován Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR v partnerství s Královským národním institutem pro nevidomé z Velké Británie.

Jak projekt probíhá?

V průběhu první fáze byla celkem pro 90 zrakově postižených účastníků připravena série motivačních a vzdělávacích aktivit zacílených na klíčové oblasti vědomostí a dovedností potřebných k získání zaměstnání, tzn.:

  1. Komunikace, osobní prezentace, psaní motivačního dopisu a životopisu, přijímací pohovor, způsoby vyhledávání pracovních příležitostí
  2. Firemní kultura a etiketa (pracovní prostředí, vzhled a oblékání, společenské chování, stolování atd.)
  3. Sebepoznání - (metoda identifikace klíčových přenositelných dovedností "Poznej sám sebe")
  4. Pracovně právní problematika (práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, náležitosti smluv atd.)

Ve druhé fázi projektu, která odstartovala v únoru 2003 bylo nejprve úkolem účastníků vytvořit osobní profil sebe samého jako uchazeče o zaměstnání. Projektový tým přizpůsobil a navrhl pro zrakově postižené speciální metodiky pro identifikaci přenositelných dovedností v uceleném programu "Poznej sám sebe", kdy účastník spolu s osobním konzultantem z příslušného regionálního TyfloCentra shrnuje své dosavadní znalosti a zkušenosti, definuje své nejdůležitější přenositelné dovednosti (tj. dovednosti, které jsou univerzální, přenosné do různých zaměstnání) a zamýšlí se nad svými požadavky na zaměstnání.

Výsledkem je osobní profil účastníka, sestavený do tzv. "květiny kariéry", jenž je doplněna o individuální rozvojový plán - co si účastník potřebuje osvojit, v čem se zdokonalit, aby byl konkurenceschopnější na trhu práce. Na podkladě tohoto osobního profilu jsou vytipovány obory, v nichž by daný uchazeč rád nalezl uplatnění.

V současné době vstupuje projekt do vrcholné části, nazvané "20 minut pro zaměstnanost zrakově postižených".

Přes 30 zrakově postižených účastníků projektu, tedy zrakově postižených účastníků uceleného programu vzdělávání a motivace, během dvou nadcházejících měsíců provedou sérii telefonických interview s vybranými zaměstnavateli ze "svých" oborů a budou zjišťovat jejich postoje k zaměstnávání zrakově handicapovaných a jejich připravenost takto handicapované osoby zaměstnat. Celkem bude provedeno 300 strukturovaných kvalitativně orientovaných interview ve všech cílových regionech projektu. Cílem těchto interview je nahlédnout do konkrétních očekávání a požadavků personalistů, majitelů malých a středních firem a dalších klíčových osob, kteří mají možnost a pravomoc učinit rozhodnutí o náboru zrakově postiženého do své organizace. Jde o to co nejpřesnější formulovat požadavky zaměstnavatele, nástroje na kompenzaci specifických potřeb a škálu služeb podporujících vstup zrakově postiženého uchazeče o zaměstnání do nového zaměstnání.

Název této části projektu odkazuje na fakt, že takto vedené interview nepotrvá více než 20 minut, ale ve svých důsledcích znamená pro zrakově handicapovaného šanci nalézt zaměstnání odpovídající jeho získaným schopnostem a dovednostem, bez potřeby další (nové) rekvalifikace.

Jak je projekt financován?

Projekt je spolufinancován z programu EU Phare - Access99, který je určen na podporu rozvoje neziskového sektoru v České republice.

Můžete projekt podpořit?

Zaměstnat zrakově postiženého zaměstnance není jen otázkou legislativy, i když právě legislativa hraje významnou úlohu při podpoře zaměstnatelnosti zrakově postižených. Spokojenost zaměstnavatele a zaměstnance je otázkou i subjektivní, kdy obě dvě strany hodnotí svá očekávání a skutečné pracovní výsledky. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR si klade za úkol odborně, metodicky i prakticky podporovat zrakově postižené, aby efektivně plnili pracovní úkoly na novém pracovišti a proto potřebuje co nejúžeji a systematicky komunikovat se zaměstnavateli - těmi zaměstnavateli, kteří považují zaměstnanost zrakově postižených za výzvu, jenž se podílí na formulaci východisek pro personální politiku společnosti na prahu členství České republiky do EU.

Chceme poskytovat specifickou přípravu a podporu konkrétním zrakově postiženým uchazečům a konkrétním vybraným zaměstnavatelům. Jen takováto spolupráce vede k vyrovnaným výkonům zrakově postiženého pracovníka a dlouhodobé spokojenosti obou smluvních stran, zaměstnavatele i zaměstnance.

Přivítáme vaši radu, doporučení a pomoc v nově vzniklé Platformě pro zaměstnanost při SONS ČR.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
logo Evropské unie