odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Střediska integračních aktivit

Střediska integračních aktivit - SIA SONS


Vedoucí: Oddělení sociálních služeb a integračních aktivit:
Ing. Marie Kuncová

Adresa:
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 435
fax: 221 462 461
e-mail: sia@sons.cz

Kontakty na oblastní pracoviště

Registrované služby

Co nabízíme?

Proč?

Ztráta nebo vážné postižení zraku způsobuje v životě takto postiženého člověka velkou změnu. Téměř nic nemůže dělat tak, jak to dělal doposud, jak na to byl zvyklý, jak to dělá většina lidí. Je velmi důležité a mnohdy dosti nesnadné takto postižené lidi vůbec najít. Proto je jedním ze základních úkolů pracovišť SIA takové lidi vyhledávat, kontaktovat, poskytovat jim informace o službách, pomůckách a vůbec o tom, co lze ve změněné situaci dělat.

Lidé s těžkým zrakovým postižením mnohdy také potřebují pomoc a radu v oblasti sociálně-právní. Proto jsou všichni pracovníci SIA proškoleni v oblasti sociálně právního poradenství. Aby tato služba byla klientům co nejdostupnější, působí v rámci SIA také síť aktivistů -(sociálně právních poradců), kteří působí ve většině okresů ČR. Pro řešení složitějších případů i pro metodické řízení a vzdělávání sociálně právních poradců působí v rámci SIA SONS také právní poradna SONS.

Velmi důležitou součástí sociální práce realizované v rámci SIA jsou také individuální návštěvy a udržování kontaktů s osaměle žijícími nebo imobilními těžce zrakově postiženými občany. Tuto pomoc zajišťují těžce zrakově postižení občané většinou jako dobrovolníci.

Jedním z hlavních cílů činnosti SIA je motivovat občany s těžkým zrakovým postižením k tomu, aby nerezignovali na plnohodnotný život, nevzdávali se před překážkami, které jim do cesty staví jejich postižení, a snažili se svým vlastním přičiněním důsledky svého postižení překonávat. Kromě individuálních návštěv se k tomuto cíli snažíme využívat svépomocných a zájmových klubů. V nich mohou zrakově postižení občané získávat a rozvíjet své dovednosti, znalosti a zájmy. V rámci klubů jsou také organizovány různé besedy, přednášky a kurzy.

Pro podporu informovanosti těžce zrakově postižených občanů SIA vydávají různé regionální informační bulletiny. SIA rovněž realizují odstraňování architektonických bariér a tím tvoří regionální síť Metodického centra pro odstraňování architektonických bariér. V některých místech Střediska integračních aktivit SONS zajišťují také služby osobní asistence pro těžce zrakově postižené občany. Jsou to především průvodcovské a předčitatelské služby.

V oblasti podpory pracovního uplatnění pracovníci SIA vyhledávají konkrétní pracovní místa pro jednotlivé klienty, poskytují rady a konzultace při úpravách pracovišť pro těžce zrakově postižené občany i podpůrné motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané těžce zrakově postižené občany.

Chcete vědět víc? Potřebujete naše služby? Napište nám: sia@sons.cz

Schéma vývoje těchto služeb

schéma vývoje těchto služeb - dobrovolný aktivista - klubová činnost - sociálně právní poradce - Středisko integračních aktivit - TyfloCentrum

Můžete se také obrátit na Krajská střediska sociálních služeb - TyfloCentra.