odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Středisko odborného sociálně právního poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Středisko odborného sociálně právního poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Adresa:
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 432
fax: 221 462 461
e-mail: pravni@sons.cz

V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oprávnění k poskytování odborného sociálně právního poradenství a to na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o registraci této sociální služby.

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky 20 odborných (registrovaných) pracovišť – sociálních poraden, které poskytují osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Cílem sociálního poradenství poskytovaného sociálními poradnami SONS ČR je umožnit lidem se zrakovým postižením (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Sociální poradny SONS ČR poskytují:

V rámci sociálního poradenství má každý uživatel zaručeno právo respektování svobodné volby způsobu řešení své nepříznivé sociální situace.

Uživatel, resp. zájemce o poradenství může poradnu kontaktovat telefonicky, písemně (běžnou nebo e-mailovou poštou, v běžném i Braillově bodovém písmu). Dále je možné poradnu navštívit osobně v návštěvních hodinách nebo po předchozí domluvě s pracovníkem poradny i mimo tyto hodiny.

V době nepřítomnosti pracovníků v poradně (tzn. zejména v době mimo návštěvní hodiny) je v jednotlivých sociálních poradnách k dispozici telefonní záznamník, na kterém je možné zanechat dotaz, včetně kontaktu. Pracovníci poradny budou následně zájemce o poradenství kontaktovat a jejich dotazy zodpoví.

Zákon o sociálních službách nestanoví povinnost uzavírat o poskytnutí sociálního poradenství s uživatelem služby písemnou smlouvu. Vzájemná práva a povinnosti, rozsah, forma a další náležitosti vztahující se k poskytovanému poradenství však mohou být mezi uživatelem a poradcem blíže sjednány ústně. V případě, že uživatel projeví zájem, aby o poskytování poradenství byla sepsána písemná smlouva (například v případě, kdy je poradce požádán uživatelem o sepsání určitého právního úkonu – odvolání, správní žaloba, žádost apod.), je poradce písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby (sociálního poradenství) povinen sepsat. Případně je povinen uživateli vydat písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí poskytnutí služby. Poskytnutí sociálního poradenství může být odmítnuto pouze z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, kdy osoba žádá o poskytnutí poradenství, které poradna není oprávněna poskytovat. Dle zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb oprávněn poskytnutí služby odmítnout v případě, kdy:

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

Sociální poradci SONS ČR nemohou zejména zastupovat uživatele ve věcech, které spadají do okruhu činností vymezených zákonem o advokacii, tj. především nemohou zastupovat uživatele v řízení před soudy a správními orgány. Pracovníci sociálně právních poraden SONS ČR mohou dále odmítnout žádosti o poskytnutí bezplatných právních služeb, které se ve své podstatě týkají zhodnocování majetku (například koupě bytu, pozemků, nemovitostí), neboť se jedná o případy, které nezakládají důvodnost k poskytnutí bezplatného sociálně právního poradenství. Sociální poradce je povinen uzavřít písemnou smlouvu s uživatelem služby v případech, kdy je předmětem poskytované služby výpůjčka kompenzační pomůcky.

Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociálními poradnami SONS ČR je zásadně bezplatné a to ve všech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc při přípravě právních podkladů – žádost, odvolání, stížnost apod.)

Odborné sociálně právní poradenství je poskytováno diskrétně, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Anonymita uživatele je vyloučena pouze v případě, kdy dochází k výpůjčce kompenzační pomůcky. V tomto případě musí být uživatel služby jednoznačně identifikován, neboť přebírá odpovědnost za svěřenou (vypůjčenou) pomůcku.

Poradci uchovávají v tajnosti osobní údaje uživatele a pracují pouze s těmi osobními údaji, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby. Sociální poradna při práci s osobními údaji uživatele služeb poradny postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména zákonem č. 101/2000 Sb.

S pravidly pro poskytování odborného sociálně právního poradenství je možné se blíže seznámit v provozním řádu poradny, který je veřejně dostupný v prostorách každé poradny (v Braillově písmu, zvětšeném černotisku), (provozní řád služby odborného sociálně právního poradenství SONS ČR), případně je možné obrátit se přímo na jednotlivé sociálně právní poradny SONS ČR, kde Vám pracovníci rádi poskytnou bližší informace o pravidlech poskytování této služby.

Uživatelé služby odborného sociálně právního poradenství mají rovněž možnost vyjádřit se k úrovni poskytované služby. Podrobná pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování případných stížností a podnětů jsou obsažena v řádu stížností, který je rovněž veřejně dostupný v prostorách poradny v Braillově písmu a zvětšeném černotisku.

Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Významnou novinkou v oblasti služby odborného sociálně právního poradenství je postupné zavádění a rozšiřování půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. Jednotlivá pracoviště (sociální poradny) byly nově vybaveny základní řadou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které jsou na jednotlivých pracovištích k dispozici pro účely půjčování uživatelům se zrakovým postižením. Vzhledem k tomu, že se často jedná o finančně nákladné pomůcky, zařadili jsme možnost vypůjčení vybraných pomůcek do služby sociálního poradenství, aby si zájemci mohli tyto pomůcky před jejich zakoupením nejprve vyzkoušet a tak zjistit jejich praktickou využitelnost v běžném životě. Zároveň jsou půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek určeny pro případy, kdy dojde k dočasné poruše nebo ztrátě určité pomůcky, na kterou je osoba se zrakovým postižením v každodenním životě odkázána (např. dálkové ovládání akustických orientačních majáku VPN 01 usnadňujících samostatný pohyb a prostorovou orientaci, indikátor hladiny a světla, měřič glukózy apod.).

O výpůjčce kompenzační (rehabilitační) pomůcky je vždy s vypůjčitelem nutné sepsat písemnou smlouvu o výpůjčce a dále se řídit výpůjčním řádem, který stanoví podrobná pravidla této služby. Výpůjční řád je k dispozici v každé odborné sociální poradně SONS ČR. Vzhledem k tomu, že každé pracoviště (poradna) disponuje pouze omezeným počtem kusů jednotlivých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, je možné si pomůcky vypůjčit pouze krátkodobě a v případě většího zájmu o výpůjčku téže pomůcky je nezbytné respektovat pořadí jednotlivých žádostí.

V roce 2012 byla Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vydána aktualizovaná publikace "Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany" (autor JUDr. Pavel Ptáčník). Tato publikace poskytující uživatelům se zrakovým postižením ucelený přehled o jednotlivých nárocích, právech i povinnostech je všem zájemcům se zrakovým postižením k dispozici pouze v digitální podobě zdarma v Knihovně digitálních dokumentů.

Seznam odborných poraden pro osoby se zrakovým postižením

Další poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením

Více informací v Registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV.