odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS ČR - > Historie -> Jak vznikla SONS
Jak vznikla SONS
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR vznikla v neděli 16. června 1996, kdy se 65 zvolených delegátů České unie nevidomých a slabozrakých a 65 zvolených delegátů Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR sešlo na společném slučovacím shromáždění v Hradci Králové. Tam shromáždění delegáti jednomyslně rozhodli o založení společné národní organizaci nevidomých v České republice a nazvali ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Delegáti rozhodli, že v angličtině tato organizace ponese název Czech Blind United).

Na tomto shromáždění byly schváleny (1. Stanovy SONS), (Usnesení ustavujícího shromáždění) a byli zvoleni prezident, viceprezident a přímo volení členové Republikové rady a Republikové revizní komise.

Stanovy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, přijaté na společném zakládacím shromáždění, byly Ministerstvem vnitra ČR, jakožto státním orgánem příslušným pro registraci občanských sdružení, registrovány 3. července 1996 a tím byl proces vzniku SONS oficiálně dovršen.

Jednání o vzniku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých jakožto společné národní organizace nevidomých a slabozrakých byla zahájena v červnu 1995. V jejich průběhu byly dohodnuty principy vzniku, základní verze stanov a organizační struktura odborných středisek nové organizace. Některé části stanov byly vypracovány ve dvou i více variantách, neboť zástupci obou organizací preferovali různá řešení jednotlivých otázek. Stanovy i další dokumenty byly dány k diskusi členům obou organizací, kteří k nim vznesli řadu připomínek. Ty pak byly projednány na Slučovacím shromáždění v Hradci Králové.

Před tím však museli se sloučením vyjádřit souhlas nejvyšší orgány obou slučujících se organizací. Museli tak učinit ve shodě se svými stanovami tak, aby slučující se organizace mohly ukončit svou samostatnou činnost a přejít do organizace společné. Valné shromáždění České unie nevidomých a slabozrakých se sešlo v Praze 27.4.1996. Hlasy 66 delegátů proti 2 se 2 zdrženími vyjádřilo souhlas se sloučením a delegovalo zástupce Unie na slučovací shromáždění.

Poslední Sjezd Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR se uskutečnil v předvečer slučovacího shromáždění, v sobotu 15.6.1996. I toto zasedání drtivou většinou hlasů sloučení s Českou unií nevidomých a slabozrakých schválilo.

Rozštěpení hnutí nevidomých a slabozrakých občanů, k němuž došlo na počátku 90. let nepovažovala za šťastné ani jedna z organizací. Rozhovory o jeho sjednocení probíhaly s přestávkami do roku 1992. I pak na svém 2. sjezdu v roce 1994 Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR cíl znovusjednocení hnutí nevidomých deklarovala; Česká unie nevidomých však tuto deklaraci považovala za ryze formální. Podmínky pro oboustranně přijatelná jednání dozrály až v roce 1995, obě organizace pak šanci, která se jim naskytla, plně využily.

SONS je oficiální nástupnická a následnická organizace všech předcházejících národních organizací nevidomých (Stanovy, článek I, odst. G). SONS reprezentuje těžce zrakově postižené občany ČR jak v Evropské unii nevidomých, tak i ve Světové unii nevidomých jako řádný člen těchto mezinárodních organizací (Stanovy, článek I, odst. E).

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.