odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Lucie Pospíšilová, manažerka projektu
Krakovská 21
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 462 438
mobil: +420 775 722 798
e- mail: pospisilova@sons.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.1.2013

Zahájení realizace projektu s názvem „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“

Dne 1. ledna 2013 byl zahájen nový dvouletý projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Velkou bariérou při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti a na trh práce je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky a nebezpečí dluhové krize.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Dlouhodobě je jedním ze zásadních problémů lidí se zrakovým handicapem vysoká míra nezaměstnanosti a ztížené uplatnění na trhu práce. SONS ČR se vždy v minulosti snažila o aktivní začlenění těžce zrakově postižených na trh práce (například prostřednictvím projektu „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“ a dalšími).

V současné době SONS ČR uspěla se svou žádostí o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a odbourávání těchto bariér v přístupu k zaměstnání prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti osob se zrakovým postižením a využití finanční gramotnosti jako nástroj k získání zaměstnání. Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy, Plzeňského kraje a kraje Vysočina. Zejména je pak určen těm osobám se zrakovým postižením, které mají zájem uplatnit se v profesi finanční poradce.

Vzhledem k očekávanému nadpolovičnímu počtu účastníků projektu z řad osob ve věku 50+ je tento projekt realizován v rámci EY 2012, Evropského roku stárnutí a mezigenerační solidarity a bude obsahovat informace o výsledcích projektu v oblasti podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

V Praze dne 10. ledna 2013

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Logo evropského roku stárnutí


K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.