odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením


Informace o projektu

V souladu s dlouhodobou snahou SONS o prevenci sociálního vyloučení a o odbourávání bariér v přístupu k zaměstnání byl vypracován projekt Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením.

Projekt probíhá od 1.1.2013 do 31.1.2015 ve všech krajích ČR s výjimkou hl. m. Prahy a Plzeňského kraje a kraje Vysočina, kde nebyla v analýze zaznamenána žádná zásadní poptávka po projektových aktivitách. Klíčovou součástí projektu je zaměření na odbourávání bariér v začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti a do pracovního života prostřednictvím zlepšování finanční gramotnosti a jejího využití pro získání a udržení zaměstnání.

Projekt dále nabízí finanční poradenství, základní a pokročilé vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Absolventi pokročilého vzdělávání se budou moci zúčastnit výcviku na finanční poradce a absolvují krátkou praxi. Dále bude s absolventy vytvořeno pracovní portfolio a bude jim poskytnuta podpora při oslovování zaměstnavatelů nebo potenciálních vlastních klientů. Projekt tedy nabízí vzdělávání jako přípravu na povolání finančního poradce, krátkou praxi a podporu při hledání uplatnění.

Pro koho je projekt určen:

Projekt je určen osobám se zrakovým postižením ve všech regionech ČR mimo hl. m. Prahy, Plzeňského kraje a kraje Vysočina do 65 let věku. Zejména je určen zájemcům o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a komplexní podporu při uplatnění v profesi finančního poradce.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a odbourávání bariér v přístupu k zaměstnání prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti osob se zrakovým postižením a využití finanční gramotnosti jako nástroje k získání zaměstnání. Tohoto cíle dosáhneme zvýšením informovanosti v oblasti finančního plánování a řízení financí, aktivizací k využití finanční gramotnosti jako nástroje k nalezení zaměstnání, šířením znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti, aktivním zapojením osob se zrakovým postižením do využívání moderních metod práce s financemi, podporou uplatnění v oblasti finančního poradenství a přímou komunikací finančních poradců z řad zrakově postižených s potenciálními zaměstnavateli formou kampaně.

Aktivity projektu:

Finanční a pracovní poradenství

Častou bariérou v začlenění cílové skupiny do společnosti a na trh práce je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky. Snahou je využít projekt jako nástroj pro získání zaměstnání. V rámci projektu zrealizujeme finanční a pracovní poradenství, které bude realizováno telefonicky a prostřednictvím emailu. Dále budou podle zájmu poskytnuty pravidelné konzultace v regionech. Poradenství bude zajišťováno v prostorách SONS a jeho součástí bude:

Základní vzdělávání v oblasti finančního poradenství

Na finanční poradenství navazuje základní vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, které je určeno zájemcům, kteří mají zájem na trvalém zvýšení své finanční gramotnosti. Vzdělávání bude obsahovat tyto kurzy:

Pokročilé vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

V návaznosti na základní vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti bude realizováno pokročilé vzdělávání, které je určeno zájemcům, kteří chtějí prohlubovat své znalosti.

Vzdělávání bude obsahovat tyto kurzy:

Instruktážní a simulační program

Bariéry, které brání zrakově postiženým ve využívání moderních nástrojů (např. používání bankomatů, el. a tel. bankovnictví atd.), jsou komplikací při nakládání s finančními prostředky. Cílem využívání instruktážního a stimulačního programu je posílení využívání moderních nástrojů cílovou skupinou. Aktivita bude probíhat následujícími formami:

Výcvik a praxe finančních poradců

Na pokročilé vzdělávání a instruktáž a simulaci navazuje výcvik a praxe finančních poradců. Účastníci, kteří úspěšně projdou pokročilým vzděláváním a instruktáží a simulací budou moci získat výcvik finančních poradců a krátkou praxi na odbočkách SONS, což významně rozšiřuje jejich možnost uplatnění na trhu práce. Tato aktivita bude probíhat ve dvou částech:

Aktivní kampaň finančních poradců se zrakovým postižením

Jedním z nejdůležitějších prvků úspěšného uplatnění osob se zrakovým postižením, které jsou již připraveny pro vstup na trh práce, je komunikace s potenciálními zaměstnavateli. Cílem aktivity je nápaditým způsobem zapojit do komunikace s potenciálními zaměstnavateli formou aktivní kampaně. Kampaň bude obsahovat:

Vzhledem k očekávanému nadpolovičnímu počtu účastníků projektu z řad osob ve věku 50+ je tento projekt realizován v rámci EY 2012, Evropského roku stárnutí a mezigenerační solidarity a bude obsahovat informace o výsledcích projektu v oblasti podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Kontakt:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21
110 00 Praha 1
+420 221 462 462
sons@sons.cz
www.sons.cz

Manažerka projektu:
Mgr. Lenka Koubová
tel.: +420 221 462 438
mobil: +420 775 722 798
e- mail: koubova@sons.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Logo evropského roku stárnutí

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.